Kumlan

I det mjukt kuperade beteslandskapet finns en rödmarkerad vandringsled, cirka 2 km, och flera fina utsikter. Kumlan tillhör Skånes mest värdefulla sandmiljöer och i naturreservatets betesmarker finns inslag av den exklusiva naturtypen sandstäpp. Blåvingeleden, en 9 km lång vandringsled, binder ihop Kumlan med de intilliggande naturreservaten Maglehem Länk till annan webbplats., Lillehem Länk till annan webbplats. och Drakamöllan Länk till annan webbplats..

Sandstäpp

Sand, värme och kalk. Lägg därtill återkommande störning som skapar ytor med bar sand, och du har förutsättningarna för den säregna naturtypen sandstäpp. Sandstäpp är en av landets ovanligaste naturtyper. I hela landet finns inte mer än 50 hektar, och det mesta finns här på Österlen. Karaktärsväxter på sandstäppen är sällsyntheter som tofsäxing och sandtimotej.

Natur som kräver skötsel

Sandstäppen och de omkringliggande sandhedarna är rester av ett urgammalt kulturlandskap. Under århundraden har betesdjur, i kombination med ett rörligt åkerbruk, satt sin prägel på de böljande backarna. Åkerbruket har sedan länge upphört, men betestraditionen fortgår och hindrar att markerna växer igen. Med sitt tramp bidrar betesdjuren också till att ytor med blottad sand skapas. Men trampet från klövar och hovar är inte tillräckligt för att bibehålla sandstäppen. Det krävs också andra åtgärder och i reservatsskötseln ingår därför återkommande insatser som harvning, plöjning och bränning.

Hotspot för småkryp

Över de blomsterrika markerna flyger sällsyntheter som svartfläckig blåvinge och hedpärlemorfjäril. Naturreservatet är också en fristad för sandlevande bin och humlor. I småkrypens fascinerande värld är även en komocka betydelsefull. Spillningen erbjuder såväl föda som bostad åt olika arter av dyngbaggar. Komockor på sandiga och varma marker är extra värdefulla, eftersom flera dyngbaggar lever delar av sitt liv i sand. I Kumlan har en rad ovanliga dyngbaggar hittats, exempelvis fyrfläckig dyngbagge och månhornsbagge.

Eldorado för svamp

Kalkrik mark och värme ger också utmärkta förutsättningar för svamp. I naturreservatet lever många sällsynta arter, inte minst olika slags röksvampar och jordstjärnor. Bland rariteterna finns den säregna svampen läderboll som kan bli uppemot tjugo centimeter i diameter.

Spår från förr

I området finns två fornlämningar, en boplats och en gravhög. Dessa är svåra att upptäcka för ett otränat öga. Lättare att se är den jordkällare som fram till 1970-talet användes som potatiskällare.

Friluftsliv

I det mjukt kuperade beteslandskapet finns en rödmarkerad vandringsled (2 km) och flera fina utsikter. Du kan starta vid parkeringen i öster nära väg 19. Här stannar även bussen och de tre reservaten Maglehem Länk till annan webbplats., Kumlan och Möllegården Länk till annan webbplats. sammanstrålar. Vid denna startpunkt finns bord och bänkar. Tänk på att ta med ditt skräp hem. På håll syns den omtalade Maglehemsstenen som tronar i Möllegården naturreservat. Bara några 100 meter in i Kumlan finns ett par magnifika utsikter med bord och bänkar. Du kan även starta vid parkeringen till Drakamöllan Länk till annan webbplats.. Den röda leden börjar då en dryg km norrut när du går över Julebodaån och kommer in i Kumlan. Blåvingeleden går genom Kumlan. Det är en 9 km lång rundslinga som även går genom de närliggande reservaten Drakamöllan, Lillehem Länk till annan webbplats. och Maglehem. Flera ganska höga stängselövergångar förbinder de olika reservatens betesfållor med varandra. Tänk på att hund och betesdjur bör hållas åtskilda.

OBS: I år har vi mindre tillsyn av Blåvingeleden. Vi saknar både pengar och personal till ledunderhåll, sedan vår budget för skötsel av skyddad natur minskat med två tredjedelar. Hinder som fallna träd och högvuxen vegetation kan förekomma, liksom trasiga stättor och spänger. Vi beklagar detta! Allvarliga brister åtgärdar vi så snart vi kan.

Kumlan Nature Reserve

Kumlan Nature Reserve contains one of the most valuable sandy-soil habitats in eastern Skåne. The grassy pastures are interspersed with exclusive sand steppe habitat. A large number of rare animals and plants live on the sand steppe and in the surrounding areas.

Sand steppe

Sand, heat and lime. To this, add recurrent disturbances that create areas of exposed sand, and you have the right conditions for the sand steppe habitat, also known as xeric sand calcareous grasslands. Sand steppe is one of Sweden’s rarest habitat types. No more than 50 hectares exist in the entire country, and most of the areas are found here in Österlen. The characteristic species of sand steppe include rarities such as blue hair grass and sand cat’s-tail.

Vegetation that requires management

The sand steppe and the surrounding sandy heath are remains of an ancient cultural landscape. For centuries, grazing animals in combination with shifting cultivation have left their mark on the rolling hills. Arable farming has long since ceased, but the tradition of grazing continues and prevents the ground from becoming overgrown. The trampling of grazing animals also helps create areas of exposed sand. But the disturbance caused by hooves alone is not sufficient to preserve the sand steppe. Additional measures are required, and therefore regular harrowing, ploughing and burning are included in the reserve management.

Hotspot for insects

Rare butterflies such as large blue and Niobe fritillary flitter over the flower-rich landscape. The nature reserve is also a haven for bees and bumblebees that require sandy soils. Kumlan is home to a number of rare beetles associated with cattle manure on dry and sandy soil. This group of beetles live in and from dung all their life and are therefore called dung beetles. Examples of rare species found in the reserve are Aphodius quadriguttatus and horned dung beetle.

Eldorado for fungi

Calcareous soils and heat create excellent conditions for fungi. Many rare species are found in the reserve, not least the many different kinds of puffballs and earthstars. The peculiar fungi Mycenastrum corium, which can grow up to 20 cm in diameter, is one example.

Traces from the past

There are two ancient remains in the reserve, one settlement and one burial-mound. They are hard to find for the untrained eye. Easier to discover is the earth cellar that was used as a root cellar for potatoes until the 1970s.

Regulations for Kumlan visitors

Within Kumlan Nature Reserve it is forbidden to:

 • remove, dig, bore, paint or in any other way damage the ground, stones or natural objects,
 • camp or park caravans, campers or similar overnight
 • light fires,
 • during the period 1 April to 30 November ride or lead horses
 • cycle other than on roads
 • deliberately disturb grazing animals
 • bring dogs or other pets unless on a physical leash
 • pick, dig up or in any other way damage plants, mosses, lichens and wood-living fungi
 • park outside designated parking areas
 • start or land with aircraft,
 • introduce or release species alien to the reserve

Furthermore, without written permission from the County Administrative Board, it is forbidden to:

 • hold or organise competitions or similar events,
 • catch insects, spiders, gastropods or other invertebrate animals other than by netting, hand picking or other selective method which does not destroy their habitat, with subsequent reintroduction within the nature reserve. The requirement for reintroduction does not apply to individual voucher specimens of species which are difficult to identify, on condition that the record is logged in the reporting system Artportalen, or an equivalent national database for threatened species, and that the collection is not contrary to the species protection regulations,
Utsikt över det kuperade landskapet. Foto: Carina Zätterström

Utsikt över det kuperade landskapet. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • övernatta
 • elda
 • rida/leda häst under perioden 1 april – 30 november
 • cykla utanför väg
 • störa betesdjur

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,
 2. tälta, eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,
 3. elda,
 4. rida/leda häst under perioden 1 april – 30 november,
 5. cykla annat än på väg,
 6. medvetet störa betesdjur,
 7. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 8. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 9. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
 10. starta eller landa med luftfartyg,
 11. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter,

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd
 12. anordna tävling eller liknande arrangemang,
 13. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1971

Storlek: 35 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i nordost vid väg 19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.767111, E 14.138722

Hitta mig

Hedpärlemorfjäril.

Illustration: Katarina Månsson


Hedpärlemorfjärilen är en vackert orange fjäril med svart teckning och liknar andra pärlemorfjärilar. Den lever i den blomrika torrängen och på sandfälten, särskilt där det finns violer. Den övervintrar som fullbildad larv i ägget. Den nattaktiva larven lever helst på ängsviol, men även på andra violer som sandviol, styvmorsviol och buskviol. Du kan se den gyllene fjärilen flyga under juli månad.

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För frågor om åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens ska du kontakta Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30 telefontider kl.13-15 (mån, fre) och kl. 9.30-11.30 (tis, ons)

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss