Kumlan

Kumlan tillhör Skånes mest värdefulla sandmiljöer. I naturreservatets betesmarker finns inslag av den exklusiva naturtypen sandstäpp. På sandstäppen och i de omgivande markerna lever en rad sällsynta djur och växter. Blåvingeleden, en 9 km lång vandringsled, binder ihop Kumlan med de intilliggande naturreservaten Maglehem, Lillehem och Drakamöllan.

Sandstäpp

Sand, värme och kalk. Lägg därtill återkommande störning som skapar ytor med bar sand, och du har förutsättningarna för den säregna naturtypen sandstäpp. Sandstäpp är en av landets ovanligaste naturtyper. I hela landet finns inte mer än 50 hektar, och det mesta finns här på Österlen. Karaktärsväxter på sandstäppen är sällsyntheter som tofsäxing och sandtimotej.

Natur som kräver skötsel

Sandstäppen och de omkringliggande sandhedarna är rester av ett urgammalt kulturlandskap. Under århundraden har betesdjur, i kombination med ett rörligt åkerbruk, satt sin prägel på de böljande backarna. Åkerbruket har sedan länge upphört, men betestraditionen fortgår och hindrar att markerna växer igen. Med sitt tramp bidrar betesdjuren också till att ytor med blottad sand skapas. Men trampet från klövar och hovar är inte tillräckligt för att bibehålla sandstäppen. Det krävs också andra åtgärder och i reservatsskötseln ingår därför återkommande insatser som harvning, plöjning och bränning.

Hotspot för småkryp

Över de blomsterrika markerna flyger sällsyntheter som svartfläckig blåvinge och hedpärlemorfjäril. Naturreservatet är också en fristad för sandlevande bin och humlor. I småkrypens fascinerande värld är även en komocka betydelsefull. Spillningen erbjuder såväl föda som bostad åt olika arter av dyngbaggar. Komockor på sandiga och varma marker är extra värdefulla, eftersom flera dyngbaggar lever delar av sitt liv i sand. I Kumlan har en rad ovanliga dyngbaggar hittats, exempelvis fyrfläckig dyngbagge och månhornsbagge.

Eldorado för svamp

Kalkrik mark och värme ger också utmärkta förutsättningar för svamp. I naturreservatet lever många sällsynta arter, inte minst olika slags röksvampar och jordstjärnor. Bland rariteterna finns den säregna svampen läderboll som kan bli uppemot tjugo centimeter i diameter.

Spår från förr

I området finns två fornlämningar, en boplats och en gravhög. Dessa är svåra att upptäcka för ett otränat öga. Lättare att se är den jordkällare som fram till 1970-talet användes som potatiskällare.

Friluftsliv

I det mjukt kuperade beteslandskapet finns en rödmarkerad vandringsled (2 km) och flera fina utsikter. Du kan starta vid parkeringen i öster nära väg 19. Här stannar även bussen och de tre reservaten Maglehem Länk till annan webbplats., Kumlan och Möllegården Länk till annan webbplats. sammanstrålar. Vid denna startpunkt finns bord och bänkar. På håll syns den omtalade Maglehemsstenen som tronar i Möllegården naturreservat. Bara några 100 meter in i Kumlan finns ett par magnifika utsikter med bord och bänkar. Du kan även starta vid parkeringen till Drakamöllan Länk till annan webbplats.. Den röda leden börjar då en dryg km norrut när du går över Julebodaån och kommer in i Kumlan. Blåvingeleden går genom Kumlan. Det är en 9 km lång rundslinga som även går genom de närliggande reservaten Drakamöllan, Lillehem Länk till annan webbplats. och Maglehem. Flera ganska höga stängselövergångar förbinder de olika reservatens betesfållor med varandra. Tänk på att hund och betesdjur bör hållas åtskilda.

Kumlan Nature Reserve contains one of the most valuable sandy-soil habitats in eastern Skåne. The grassy pastures are interspersed with exclusive sand steppe habitat. A large number of rare animals and plants live on the sand steppe and in the surrounding areas.

Sand steppe

Sand, heat and lime. To this, add recurrent disturbances that create areas of exposed sand, and you have the right conditions for the sand steppe habitat, also known as xeric sand calcareous grasslands. Sand steppe is one of Sweden’s rarest habitat types. No more than 50 hectares exist in the entire country, and most of the areas are found here in Österlen. The characteristic species of sand steppe include rarities such as blue hair grass and sand cat’s-tail.

Vegetation that requires management

The sand steppe and the surrounding sandy heath are remains of an ancient cultural landscape. For centuries, grazing animals in combination with shifting cultivation have left their mark on the rolling hills. Arable farming has long since ceased, but the tradition of grazing continues and prevents the ground from becoming overgrown. The trampling of grazing animals also helps create areas of exposed sand. But the disturbance caused by hooves alone is not sufficient to preserve the sand steppe. Additional measures are required, and therefore regular harrowing, ploughing and burning are included in the reserve management.

Hotspot for insects

Rare butterflies such as large blue and Niobe fritillary flitter over the flower-rich landscape. The nature reserve is also a haven for bees and bumblebees that require sandy soils. Kumlan is home to a number of rare beetles associated with cattle manure on dry and sandy soil. This group of beetles live in and from dung all their life and are therefore called dung beetles. Examples of rare species found in the reserve are Aphodius quadriguttatus and horned dung beetle.

Eldorado for fungi

Calcareous soils and heat create excellent conditions for fungi. Many rare species are found in the reserve, not least the many different kinds of puffballs and earthstars. The peculiar fungi Mycenastrum corium, which can grow up to 20 cm in diameter, is one example.

Traces from the past

There are two ancient remains in the reserve, one settlement and one burial-mound. They are hard to find for the untrained eye. Easier to discover is the earth cellar that was used as a root cellar for potatoes until the 1970s.

Foto: Carina Zätterström

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda
 • ställa upp husvagn/husbil över natten
 • tälta
 • plocka eller gräva upp växter
 • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. elda,

3a. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande på angöringsplats mellan kl 00.00 – 06.00,

3b.tälta,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

5. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

6. avsiktligt störa djurlivet,

7. samla in ryggradslösadjur, t ex skalbaggar eller mollusker,

8. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

9. anordna tävling eller annan aktivitet, som kan störa växt- och djurlivet, tex cykla eller starta/landa med skärmflyg,

10. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

11. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1971

Storlek: 35 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i nordost vid väg 19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.767111, E 14.138722

Hitta mig


Hedpärlemorfjärilen är en vackert orange fjäril med svart teckning och liknar andra pärlemorfjärilar. Den lever i den blomrika torrängen och på sandfälten, särskilt där det finns violer. Den övervintrar som fullbildad larv i ägget. Den nattaktiva larven lever helst på ängsviol, men även på andra violer som sandviol, styvmorsviol och buskviol. Du kan se den gyllene fjärilen flyga under juli månad.
Illustration: Katarina Månsson