Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljöledning och miljöpolicy

Länsstyrelsen har en viktig roll i att genomföra regeringens miljöpolitik. I vårt dagliga arbete strävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Det är därför viktigt att vi är ett föredöme för andra i vårt interna miljöarbete. Genom att vara ett gott föredöme får vi större förtroende i genomförandet av våra uppdrag. Vår verksamhet måste vara resurssnål och ge upphov till minimala utsläpp av skadliga ämnen i miljön.

Miljöledningssystemet är ett verktyg i arbetet för att systematiskt utveckla och förbättra vårt miljöarbete både internt och externt i länet. Alla statliga myndigheter är skyldiga att ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet enligt förordning om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907). Miljöledningsarbetet redovisas årligen till regeringen och Naturvårdsverket.

I praktiken innebär det att vi:

 • beaktar miljöaspekterna i all vår verksamhet
 • minskar myndighetens direkta miljöpåverkan
 • ställer miljökrav vid inköp/upphandling
 • är ett föredöme i miljöarbetet och inspirerar andra
 • fortlöpande följer upp, redovisar och förbättrar miljöarbetet
 • följer gällande miljölagstiftning och andra krav

Miljöpolicy

Länsstyrelsen Östergötland är en av de viktigaste aktörerna för miljösituationen i länet. Länsstyrelsen skall därför föregå med gott exempel för länets invånare, näringsliv och organisationer för att främja en långsiktigt hållbar utveckling.

Länsstyrelsen Östergötlands miljöpolicy lyder:

 • ​Länsstyrelsen Östergötland ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer garanteras en god miljö och hälsa. Länsstyrelsen ska särskilt verka för god resurshushållning och begränsad klimatpåverkan.
 • Länsstyrelsen ska medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls genom att vara en drivande aktör i det östgötska miljöarbetet. Länsstyrelsen ska i sitt miljöarbete föregå med ett gott exempel för länets invånare, näringsliv och organisationer.
 • Länsstyrelsen ska arbeta förebyggande genom att väga in miljöaspekter i både myndighetsutövningen och det strategiska utvecklings- och informationsarbetet.
 • Länsstyrelsen ska i upphandlingar främst välja de mest miljöanpassade alternativen.
 • Länsstyrelsen följer gällande miljölagstiftning med tillhörande föreskrifter.

Miljödiplomerade 2017

År 2017 blev Länsstyrelsen Östergötland miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. Svensk Miljöbas miljölednings­standard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksam­heten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss