Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Internationella och regionala samarbeten

Länsstyrelsens uppdrag är att öka Östergötlands attraktionskraft för medborgare och företag, och att arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. En viktig del i det utvecklingsarbetet är den internationella dimensionen, det vill säga samverkan med andra regioner och institutioner i och utanför EU.

Länsstyrelsen Östergötland har bedrivit ett mycket aktivt och framgångsrikt internationellt arbete sedan mitten av 90-talet med olika projekt, näringslivsdelegationer och nätverk.

Pågående projekt

BalticReed

2023-2026 deltar Länsstyrelsen Östergötland i projektet BalticReed, ett treårigt projekt där deltagarna ska skörda vass i tolv områden längs kusterna i Sverige, Finland och Åland.

Projektdeltagarna håller i utbildningar och workshops för företag som är intresserade av vasslåtter och utnyttjande av vassmaterial. I Östergötland är det även fokus på restaurering av kustområden. Exempelvis genom återskapandet av igenvuxna laguner, grunda vattenbassänger så kallade glon, våtmarker och blå bårder som uppstår mellan vass och strandäng. Dessa miljöer är mycket viktiga för olika arter. Åtgärderna kommer att göras i utvalda vikar i Gryts skärgård.

John Nurmisen Stiftelse är projektägare och samarbetar med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Finland, Yrkeshögskolan Arcada, Ålands landskapsregering, Länsstyrelsen Östergötland och Race for the Baltic.

Projektet får finansiering från EU:s program Interreg Central Baltic, som finansierar gränsöverskridande samarbetsprojekt som förbättrar tillståndet vid kusten och för havsmiljön. Länsstyrelsen Östergötland har fått medel på 670 100 euro av den totala budgeten på 2 992 145 euro.

Om projektet på John Nurmisens Stiftelses webbsida Länk till annan webbplats.

StartSun- Start-ups for Solar Energy Communities

StartSun har som syfte att underlätta etablering av energigemenskaper i Östersjöregionen. Projektet kommer undersöka hinder och möjligheter genom fem piloter i länderna Estland, Lettland, Finland och Sverige.

Projektet kommer resultera i ett startpaket för etablering av olika typer av energigemenskaper och inkludera bland annat vägledning för förberedelser, hållbar förvaltning samt tekniska och finansiella modeller.

Projektet pågår mellan år 2023- 2026 och finansieras av Interreg Baltic Sea Region. Länsstyrelsen Östergötland är projektledare för hela projektet och kommer även driva arbetet med den svenska piloten i Åtvidabergs kommun med stöd från Uppsala Universitet. Läs mer om projektet på: StartSun - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

För mer information om projektet kontakta: Sara Spjuth och Maja Kling Ek: E-RB-Enheten för energi, klimat och regional tillväxt

VINCE - Virtual integration home

Sedan 1 april är Enheten för social hållbarhet partners i ett projekt finansierat av Interreg Baltic, en regional EU-fond. Målet med projektet är att skapa en virtuell plattform utifrån målgruppens behov vilket sker med kontinuerlig feedback från målgruppen (migranter, kommuner, hälsokommunikatörer samt civilsamhällesorganisationer).

Plattformen ska ha fokus på virtuell vägledning för migranter, lättillgänglig information från officiella aktörer, ge tillgång till en AI- baserad språktjänst som ingår i plattformen samt fungera som en virtuell ”öppen mötesplats” för migranter men även virtuell ”öppen mötesplats” där migranter kan nå varandra.

Projektägare är Åbo yrkeshögskola och partners i projektet är Flyktingmedicinskt center Region Östergötland, Åbo stad och Sateenkaari Koto, en NGO öppen för migranter i Åbo. Målgruppen för projektet är i första hand migranter men även kommuner och civilsamhällesorganisationer inom integrationsområdet.

Du kan läsa mer om projektet på Central Baltics hemsida: https://centralbaltic.eu/project/vince/ Länk till annan webbplats.

Life restoRED

Projektet Life RestoRED Länk till annan webbplats. restaurerar och skapar förutsättningar för att ängs- och betesmarker bevaras som viktiga livsmiljöer inom nätverket Natura2000. Projektet ska sprida kunskap och erfarenheter om återskapandet av livsmiljöer i ängs- och betesmarker, särskilt till lantbrukare och framtida lantbrukare, men även till andra specialister som arbetar i jordbruksmiljöer. Genom praktiska åtgärder och genom att skapa samarbeten och rutiner för förvaltningen av de utvalda platserna samt skapa gynnsamma förhållanden för pollinatörer på de utvalda platserna.

Finansiering är på 14,5 miljoner kronor och kommer från LIFE programmet.

BigData4Rivers

Länsstyrelsen Östergötland deltar under perioden 2019-2023 i ett internationellt projekt som heter BIGDATA 4RIVERS. Länk till annan webbplats.

Projektet ska förbättra de europeiska flodernas vattenkvalitet genom smarta vattenhanteringspolicyer och ska förstärka interregionalt samarbete och utbyte av kunskap och erfarenheter.

Projektpartnerskapet består av sju organisationer från Sverige, Portugal, Spanien, Frankrike, Grekland, Rumänien och Litauen. Projektet finansieras inom EU:s Interreg Europe program och har en total budget på cirka 13 miljoner svenska kronor.

Grön Ökad Digitalisering för Affärsutveckling - GÖDA

 

Grön Ökad Digitalisering för Affärsutveckling, GÖDA, är ett projekt som pågår mellan november 2022 – december 2023. Syftet med projektet är att kartlägga vilka möjligheter och utmaningar lokala livsmedelsproducenter och mathantverkare står inför kopplat till digitaliseringen och att åtgärda kunskapsluckorna som hittas med hjälp av korta utbildningar och seminarier. Målet med detta är att öka konkurrenskraften för svenska närproducerade livsmedel.

GÖDA-projektet är en del i genomförandet av Nationella livsmedelsstrategin och arbetet med hållbarhetsmålen, och genomförs i samverkan mellan Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Örebro, Vreta Kluster och Agro Öst. Projektets budget är 1 miljon kronor och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Avslutade projekt

Dynamisk Miljödriven Affärsutveckling - DMA

 

Projektet Dynamisk Miljödriven Affärsutveckling (DMA), utfördes av Länsstyrelsen Östergötland i samarbete med Linköpings universitet under perioden januari 2021 – maj 2023.
Projektet gick ut på att informera företagare i Östergötland om de stödsystem som finns inom cirkulär ekonomi, och att få fler att bli intresserade i frågan. För att uppnå detta skapades bland annat en kunskapsbank för att inspirera företagare i Östergötland att ställa om till en hållbarare verksamhet genom cirkulära affärsmodeller.
Resultatet av projektet blev webbsidan med namnet Cirkulära Östergötland Länk till annan webbplats. där besökaren kan ta del av goda exempel på hur andra företag i Östergötland som redan ställt om till cirkulära affärsmodeller gått till väga, en verktygslåda som kan vägleda besökaren till att själv ställa om sin verksamhet, en kalender med evenemang kring cirkulär ekonomi och en informationssida om vad cirkulär ekonomi innebär.

Projektets totala budget var på 2,2 miljoner kronor där 1 miljon kronor finansierades av Den Europeiska regionala utvecklingsfonden.Framtidens solel i östra Mellansverige

 

Under perioden februari 2019 till maj 2022 pågår projektet Framtidens Solel som ska inspirera små och medelstora företag att investera i solel.

Därmed bidrar det till minskade koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft för näringslivet i regionen.

Länsstyrelsen Östergötland arbetar tillsammans med Energikontoret Mälardalen, Energikontoret Östergötland, Länsstyrelsen Västmanland, Region Örebro län, Stuns Energi i Uppsala och Almi. Den totala budgeten uppgår till över 15 miljoner svenska kronor. Projektet finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Innovative Sustainable Remediation (INSURE)

 

Sedan hösten 2015 driver Länsstyrelsen Östergötland EU- projektet INSURE, inom EU- programmet Interreg Central Baltic. INSURE arbetar för att minska utsläppen av giftiga ämnen från förorenade områden till Östersjön.

Länsstyrelsen Östergötland har totalt beviljats 693 350 euro från den Europeiska regionala utvecklingsfonden för projektet. Projektet kommer att avslutas under 2019.

Projektet består av totalt 7 partners från Sverige, Finland och Lettland. Från Sverige och Östergötland deltar förutom Länsstyrelsen Östergötland även Motala kommun i projektet. Mer information finns på projektets hemsida www.insureproject.se Länk till annan webbplats.

Lakesperience

Under 2018 -2020 deltar Länsstyrelsen Östergötland i EU- projektet Lakesperience - Explore the Nordic-Baltic lakes Länk till annan webbplats.. Projektet utvecklar naturturismen runt sjöarna vid Tampere i Finland, sjön Peipsi vid Tartu, sjön Burtnieku i Lettland samt sjöarna Åsunden, Järnlunden and Stora Rängen söder om Linköping. Målet är 5000 fler tyska besökare vid projektets avslut.

Budgeten för projektet är totalt på 1,2 miljoner euro, varav 933 000 euro är bidrag från den europeiska regionala utvecklingsfonden inom EU-programmet Interreg Central Baltic.

I projektet deltar följande partners: Länsstyrelsen Östergötland (SE), Region Östergötland (SE), The Baltic Institute of Finland (FI), Visit Tampere (FI), Ecofellows (FI), Peipsi Centre for Transboundary Cooperation (EE) och Burtnieku County municipality (LV).

Coast4us

Länsstyrelsen Östergötland var under perioden 2018-2020 Lead Partner för det internationella projektet Coast4us.

Projektet syftade till att ta fram dataunderlag för att underlätta planeringen av kust- och havsområden i Östersjön. Även metoder för att förbättra planeringsprocessen togs fram inom projektet.

Projektpartnerskapet bestod av 16 organisationer från Sverige, Estland, Lettland och Åland. Projektet finansieras inom EU:s Central Baltic Program Länk till annan webbplats. samt av Havs- och vattenmyndigheten. Projektets totala budget var cirka 30 miljoner svenska kronor.

I projektet har nya data, kart- och kunskapsunderlag tagits fram och verktyg har utvecklats för den Östgötska kusten som kan användas av kommuner i fysisk planering. Webbaserade planeringsportaler som tillgängliggör olika GIS underlag har utvecklats för att myndigheter och kommuner inom fysisk planering ska kunna dela och uppdatera data och GIS underlag. Underlagen och verktygen gör det lättare inom fysisk planering att se från många olika perspektiv och ta väl avvägda beslut. De nya kunskapsunderlagen gör det lättare att tydliggöra problem och möjligheter. Metoderna för att visualisera data gör det lättare för medborgare att förstå och bedöma hur olika planer och planeringsscenarier kommer att påverka det lokala området. Kunskapsutbyte mellan projektpartners har gett förståelse för olika arbetssätt inom fysisk planering. Utbytet har även gett möjlighet till att hitta nya lösningar som kan förbättra metoder för att nå en holistisk och hållbar kustplanering. Exempel på nya GIS skikt och data som tagits fram inom Coast4us är skikt inom kulturhistoriska byggnader, översvämningsområden, infrastruktur, socioekonomisk analys, lokala åtgärdsplaner för vatten, undervattensvegetation, fiskreproduktion, vattenkvalitet, ekosystemtjänster och rörelsemönster.

Inom projektet har lösningar för en hållbar kustzonsförvaltning diskuterats och olika nya verktyg och metoder har testats för att nå inkluderande planeringsprocesser. Ett resultat är även åtta förslag till hållbara planer inom de olika kommunerna och dess pilotområden. I pilotområdena har olika metoder och verktyg testats för att 1) kartlägga sociala, ekonomiska, kulturella och ekologiska värden, 2) för att aktivera och mobilisera medborgare och öka lokalt deltagande i områden med motstående intressen. En mer inkluderande process tillsammans med ny kunskap och data har förbättrat planeringsprocesser till att bli mer transparanta, holistiska och proaktiva.

Resultat och information om Coast4us Länk till annan webbplats.

Life – Bridging the Gap

Under perioden oktober 2016 till september 2022 pågår projektet Life Bridging the Gap Länk till annan webbplats..

Projektet arbetar med att förstärka värdena i 30 värdefulla ekmiljöer. Länsstyrelsen i Östergötland är leadpartner och länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar samt Linköpings kommun deltar.

Den största finansiering är via EU:s Life-fond och den totala budgeten är 80 miljoner kronor.

 

OptiWaMag - Optimization of waste management in urban spaces and in households

Sedan augusti 2019 driver Länsstyrelsen Östergötland projektet OptiWaMag. Projektet är finansierat av Interreg Europe och pågår fram till och med januari 2023.

Syftet är att förbättra avfallshanteringen i stadsmiljö och från hushåll genom utbyte av erfarenheter och best practice. För Länsstyrelsen Östergötlands del ska projektet resultera i en regional avfallsplan.

Samarbetspartners i projektet är förutom Länsstyrelsen Östergötland: Riga Technical University (Lettland), Development Organization (Ungern), Municipality of Casalgrande (Italien), Municipality of Lousada (Portugal) och Region of Thessaly (Grekland).

Den totala budgeten för projektet är cirka 1 miljon euro.

Regional plattform för strategiskt energi- och klimatarbete

 

Under perioden november 2018 till februari 2022 pågår projektet Regional plattform för strategiskt energi- och klimatarbete. Länsstyrelsen Östergötland är projektägare och driver projektet i samarbete med Region Östergötland. Syftet med projektet är att samordna, effektivisera och strukturera det regionala energi- och klimatarbetet i Östergötland. Utgångspunkten är de sex identifierade insatsområdena i Östergötlands nya energi- och klimatstrategi och att utifrån dem skapa en struktur för samordning.

Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden och den totala budgeten är cirka 3,5 miljoner kronor.

Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management (SEABASED)

Länsstyrelsen Östergötland deltar under perioden 2018-2021 i det internationella projektet SEABASED. Projektet syftar till att minska näringsämnesbelastningen och förbättra vattenkvaliteten i kustområden genom att utveckla och testa havsbaserade åtgärder mot övergödning i pilotområden i Östersjön.

Projektpartnerskapet består av 7 organisationer från Sverige, Finland och Åland. Projektet finansieras inom EU:s Central Baltic Program Länk till annan webbplats. samt av Länsstyrelsen. Projektets totala budget är cirka 28 miljoner svenska kronor.

Supporting eco-innovations towards international markets - SUPER

Sedan våren 2016 driver Länsstyrelsen Östergötland projektet SUPER. Projektet är finansierat av Interreg Europe och pågår fram till april 2021.

Syftet är att förbättra upptaget av miljömässigt hållbara innovationer hos små och medelstora företag, liksom att påverka regionala policys för att stödja små och medelstora företags internationella kommersialisering av eko-innovationer. 

Förutom länsstyrelsen Östergötland ingår även följande samarbetspartners i projektet: Linköpings Universitet, Murcía Business Innovation Centre (Spanien), Province of Utrecht (Nederländerna), Podlaska Regional Development Foundation (Polen), Tipperary Country Council (Irland), University of Western Macedonia (Grekland), Vidzeme Planning Region (Lettland), Lithuanian Innovation Centre (Litauen) samt Zealand – Academy of Technologies and Business (Danmark).

Den totala budgeten för projektet är cirka 1,6 miljoner euro.

Implementation of Agenda 2030 in organizations – IntAG2030

 

Projektet syftar till att göra en förstudie på hur företag och offentliga organisationer kan implementera agenda 2030 i sin verksamhet. Fokus ligger på att hitta goda exempel på företag och organisationer som har gjort detta. Vidare även hur exempelvis myndigheter och kommuner bäst kan främja att fler implementerar agenda 2030 i sin verksamhet. Projektet ska leda till en ansökan för ett större EU-projekt på temat.

Länsstyrelsens är leadpartner och har en partner i Estland och en i Lettland under projektperioden (2020 till 2022).

Finansieringen kommer från Svenska Institutet och har en total budget på 500 000 svenska kronor.

Zero Emission Hydrogen Turbine Center – ZEHTC

 

I projektet ZEHTC byggs en demonstrationsanläggning för att visa hur vätgas och gasturbiner, förnybar energiproduktion och energilagring samverkar i ett framtida flexibelt och hållbart energisystem. Överskottsel från fabrikstester och el från solceller kommer att användas till att producera vätgas i en elektrolysör, och sen används vätgasen som bränsle till gasturbiner. På projektets hemsida Länk till annan webbplats. kan du få mer information.

Länsstyrelsens roll under projektperioden (2019 till 2023) är främst att bidra med kommunikationsaktiviteter och insatser i projektet.

Projektpartnerskapet består av sex organisationer från Sverige och Italien och finansieras via initiativet ERA-Net och där Energimyndigheten är den svenska kontaktmyndigheten samt delfinansiären. Fokus för ERA-Net är integrerad, regionala energisystem och programmet får stöd genom EU:s Horizon 2020 forskning och innovationsprogram (grant agreement No 775970). Projektet har en total budget på cirka 49 miljoner svenska kronor.

Life Taiga

Mellan 2015-2020 pågick projektet LIFE Taiga. Länk till annan webbplats. Syftet var att öka och bevara den biologiska mångfalden i den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige, den västra tajgan.

Många arter är beroende av brand för att överleva.  Därför har det utförts över 100 kontrollerade naturvårdsbränningar i skogar runtom i Sverige.

Projektet var är ett samarbete med Naturvårdsverket och 14 län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Budget 100 miljoner för hela projektet.

Open data for growth

 

Länsstyrelsen producerar en stor mängd data och rapporter som kan vara till nytta för näringslivsutveckling i länet. Projektet arbetade med att förenkla möjligheten att kunna ta del av informationen på ett lättillgängligt och säkert sätt.

Projektet Open data for growth drevs av Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Linköpings universitet, Estonian Regional and Local Development Agency (Estland) och Center Regional Development Agency (Moldavien).

Finansieringen kom från Svenska Institutet med en total budget på 560 000 svenska kronor och pågår 2019-2020.

SHARE

Projektet SHARE Länk till annan webbplats. står för: Sustainable approach to cultural Hertiage for the urban Areas Requalification in Europe. Projekt pågick mellan 2014-2020 och handlade om att öka bevarandet och tillgängligheten för kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Drivande partner var Sviluppumbria i Perugia (Italien). Övriga samarbetspartners var länsstyrelsen Östergötland, University of Greenwich (England), North-East Regional Development Agency (Rumänien), Pannon European Grouping of Territorial Cooperation Ltd (Ungern), City of Šibenik (Kroatien) och Regional Government of Extremadura (Spanien).

(CASES BSR) Climate Adaptation Support for Enterprises in the Baltic Sea Region

Projektet CASES BSR syftade till att undersöka hur klimatförändringarna påverkar små och medelstora företag samt hur företag strategiskt kan arbeta med klimatanpassning för en långsiktig hållbarhet och ökad konkurrenskraft.

Projektet ökade kunskapen inom området genom att kartlägga vilka de största riskerna för små- och medelstora företag i östersjöregionen är idag och hur de arbetar för att riskminimera dessa. Resultatet av kartläggningen visar vilka behov av stöd företagen behöver för att klimatanpassa sina verksamheter och hur detta kan främja ett ökat välstånd.

Förutom Länsstyrelsen Östergötland ingick följande projektpartners i projektet;

  • Högskolan på Åland, Finland
  • Tartu Regional Energy Agency, Estland
  • Vidzeme Planning Region, Lettland

Baltic Blue Growth (BBG)

 

Länsstyrelsen Östergötland deltog under perioden 2016-2019 i ett internationellt projekt Baltic Blue Growth (BBG). Projektet skulle genom storskalig musselodling motverka och minska effekten av övergödning i kustområdena och samtidigt skapa en ny näring för foderproduktion.

Projektpartnerskapet bestod av 18 organisationer från Sverige, Estland, Lettland, Polen, Danmark och Tyskland. Projektet finansieras inom EU:s Östersjöprogram, samt av Havs- och vattenmyndigheten. Projektets totala budget var cirka 40 miljoner svenska kronor.

Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma)

 

Länsstyrelsen Östergötland deltog under perioden 2017-2020 i det internationella projektet Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) Länk till annan webbplats.. Projektet syftade till att minska utsläpp av restprodukter från läkemedel som förorenar Östersjöns vatten och marina liv.

Projektpartnerskapet bestod av organisationer från sju länder som tillsammans arbetade med att ta fram verktyg och rekommendationer för beslutsfattare, myndigheter och kommuner för att minska dessa skadliga utsläpp. Projektet finansieras inom EU:s Östersjöprogram Länk till annan webbplats., samt av Havs- och vattenmyndigheten. Projektets totala budget var cirka 37 miljoner svenska kronor.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss