Internationella samarbeten

Länsstyrelsens uppdrag är att öka Östergötlands attraktionskraft för medborgare och företag, och att arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. En viktig del i det utvecklingsarbetet är den internationella dimensionen, det vill säga samverkan med andra regioner och institutioner i och utanför EU.

Länsstyrelsen Östergötland har bedrivit ett mycket aktivt och framgångsrikt internationellt arbete sedan mitten av 90-talet med olika projekt, näringslivsdelegationer och nätverk.

Pågående projekt

Baltic Blue Growth (BBG)

Länsstyrelsen Östergötland deltar under perioden 2016-2019 i ett internationellt projekt Baltic Blue Growth (BBG)länk till annan webbplats. Projektet syftar till att genom storskalig musselodling motverka och minska effekten av övergödning i kustområdena och samtidigt skapa en ny näring för foderproduktion.

Projektpartnerskapet består av 18 organisationer från Sverige, Estland, Lettland, Polen, Danmark och Tyskland. Projektet finansieras inom EU:s Östersjöprogramlänk till annan webbplats, samt av Havs- och vattenmyndigheten. Projektets totala budget är cirka 40 miljoner svenska kronor.

Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma)

Länsstyrelsen Östergötland deltar under perioden 2017-2020 i det internationella projektet Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma)länk till annan webbplats. Projektet syftar till att minska utsläpp av restprodukter från läkemedel som förorenar Östersjöns vatten och marina liv.

Projektpartnerskapet består av organisationer från sju länder som tillsammans arbetar med att ta fram verktyg och rekommendationer för beslutsfattare, myndigheter och kommuner för att minska dessa skadliga utsläpp. Projektet finansieras inom EU:s Östersjöprogramlänk till annan webbplats, samt av Havs- och vattenmyndigheten. Projektets totala budget är cirka 37 miljoner svenska kronor.

Coast4us

Länsstyrelsen Östergötland är under perioden 2018-2020 Lead Partner för det internationella projektet Coast4us. Projektet syftar till att ta fram dataunderlag mm för att underlätta planeringen av kust- och havsområden i Östersjön. Även metoder för att förbättra planeringsprocessen kommer att tas fram inom projektet.

Projektpartnerskapet består av 16 organisationer från Sverige, Estland, Lettland och Åland. Projektet finansieras inom EU:s Central Baltic Programlänk till annan webbplats samt av Havs- och vattenmyndigheten. Projektets totala budget är cirka 30 miljoner svenska kronor.

Innovative Sustainable Remediation (INSURE)

Sedan hösten 2015 driver Länsstyrelsen Östergötland EU- projektet INSURE, inom EU- programmet Interreg Central Baltic. INSURE arbetar för att minska utsläppen av giftiga ämnen från förorenade områden till Östersjön.

Länsstyrelsen Östergötland har totalt beviljats 693 350 euro från den Europeiska regionala utvecklingsfonden för projektet. Projektet kommer att avslutas under 2019.

Projektet består av totalt 7 partners från Sverige, Finland och Lettland. Från Sverige och Östergötland deltar förutom Länsstyrelsen Östergötland även Motala kommun i projektet. Mer information finns på projektets hemsida www.insureproject.selänk till annan webbplats

Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management (SEABASED)

Länsstyrelsen Östergötland deltar under perioden 2018-2021 i det internationella projektet SEABASED. Projektet syftar till att minska näringsämnesbelastningen och förbättra vattenkvaliteten i kustområden genom att utveckla och testa havsbaserade åtgärder mot övergödning i pilotområden i Östersjön.

Projektpartnerskapet består av 7 organisationer från Sverige, Finland och Åland. Projektet finansieras inom EU:s Central Baltic Programlänk till annan webbplats samt av Länsstyrelsen. Projektets totala budget är cirka 28 miljoner svenska kronor.

Supporting eco-innovations towards international markets (SUPER)

SUPER är ett Interreg Europe projekt som syftar till att förbättra upptaget av miljömässigt hållbara innovationer hos små och medelstora företag samt att få regionala policys att stödja små och medelstora företags internationella kommersialisering av eko-innovationer.                        

Ovanstående mål kommer att uppnås genom:

  1. Utbyte av erfarenheter om nuvarande regionala innovationsstödssystem, rättsliga ramverk samt olika verktyg som används för att stödja innovationer, miljövänliga produkter och internationalisering.
  2. Behovsanalys av små och medelstora företag; Kvalitativ undersökning med djupintervjuer med företag från respektive region.
  3. Analys av utmaningar (för internationalisering och kommersialisering) specifika för miljövänliga innovationer och nödvändiga faktorer för framgång. Linköpings universitet har under de senaste 15-20 åren forskat om miljövänlig produkutveckling och kommer som en del av projektet att tillhandahålla en modell / mall för analys av utmaningar och framgångsfaktorer som varje region sedan genomför.
  4. En handlingsplan för hur man förbättrar det regionala innovationsstödssystemet produceras.

Mer information om projektet och dess aktiviteter finns på www.interregeurope.eu/superlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt