Opastöriserad mjölk

Ett glas mjölk och en kanna mjölk.

För att undvika att bakterier sprids är det viktigt att både mjölkproducenter och konsumenter känner till de regler som finns om opastöriserad mjölk.

Opastöriserad mjölk är mjölk som inte har hettats upp till en viss temperatur. Upphettningen, det vill säga pastöriseringen, görs för att döda bakterier som kan göra oss sjuka. Exempel på bakterier som opastöriserad mjölk kan innehålla är Campylobacter, ehec och Listeria.

Du som levererar opastöriserad mjölk direkt till konsument har ansvar för att mjölken är säker och inte medför en risk för människors hälsa. Mjölken får inte bli förorenad eller utsättas för annan skadlig påverkan innan den levereras.

Länsstyrelsen Östergötland kontrollerar företag som levererar opastöriserad mjölk direkt till konsumenter i länet. Detta för att säkerställa att regler följs för livsmedelshygien, att konsumenterna får rätt information och att endast små mängder säljs eller skänks.

Registrera dig

Det finns regler för hur du som är mjölkproducent får sälja eller ge bort opastöriserad mjölk. Bland annat måste du registrera det hos Länsstyrelsen. Observera att du ska registrera en produktionsinriktning för mjölkproduktionen och en annan produktionsinriktning för opastöriserad mjölk.

Registrera utlämning av opastöriserad mjölk på ett av följande sätt:

 • Blankett: Kontakta oss via e-post på ostergotland@lansstyrelsen.se eller via Länsstyrelsens telefonväxel 010-223 50 00 så får du en blankett hemskickad. Ifylld blankett postas sedan till Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping.
 • Länsstyrelsens e-tjänst.

Registrera, ändra och avregistrera livsmedels- och foderanläggning inom primärproduktionen

I vår e-tjänst kan du:

 • Registrera ny anläggning
 • Ändra dina uppgifter
 • Avregistrera dig som primärproducent.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Regler och krav

Hygienkrav

 • Mjölken måste förvaras tillräckligt svalt och rent samt hanteras under hygieniska förhållanden.
 • Vid leverans av opastöriserad mjölk direkt till konsument ska de allmänna hygienreglerna för primärproduktion i hygienförordningen vara uppfyllda.
 • Det finns även särskilda hygienkrav för produktion av opastöriserad mjölk, särskilda hygienkrav på produktionsanläggningen och särskilda kvalitetskriterier för opastöriserad mjölk i förordningen om hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Allmänna hygienregler för primärproduktion finns i förordning (EG) nr 852/2004. Det finns även särskilda hygienkrav för produktion av opastöriserad mjölk, särskilda hygienkrav på produktionsanläggningen och särskilda kvalitetskriterier för opastöriserad mjölk i förordning (EG) nr 853/2004.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid leverans

 • Opastöriserad mjölk som levereras direkt till konsument får endast lämnas ut på gården eller produktionsplatsen. Den får inte levereras till detaljhandeln eller sälja via REKO-ring. För att sälja mjölk via en REKO-ring måste mjölken vara pastöriserad. Du som säljer pastöriserad mjölk måste skicka in en anmälan om registrering till kommunen eftersom pastörisering av mjölk är en verksamhet som hör till ledet efter primärproduktionen.
 • Mjölken ska tappas upp i samband med överlåtelsen till konsumenten. Det är alltså inte tillåtet att tappa upp mjölk i förväg.
 • Du får lämna ut max 70 liter opastöriserad mjölk i veckan. För varje leverans ska du löpande dokumentera datum och levererad mängd mjölk.

Information till konsument

När mjölken levereras ska skriftlig information lämnas till konsumenten. Den skriftliga informationen ska innehålla följande:

 • Upplysning om att mjölken är opastöriserad och därför kan innehålla hälsofarliga bakterier.
 • Rekommendation om att mjölken ska kokas eller användas i maträtter som värms upp innan konsumtion.
 • Upplysning om att det är särskilt viktigt att barn, gravida och personer med nedsatt immunförsvar inte konsumerar mjölken innan den har värmts upp.
 • Anvisning om hur mjölken ska förvaras.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss