Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Licensjakt lodjur 2023

Lodjur

Licensjakten är avslutad

Licensjakten efter lodjur i Östergötlands län 2023 är avslutad då samtliga lodjur är avräknade.

För mer information om fällda lodjur i Östergötlands län (t ex kön och vikt) var vänlig besök Rovbase. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Registreringen görs löpande men först efter avslutad besiktning.

Rovdjursförvaltningsområde

Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden. Östergötland tillhör det södra området.

- Norra som består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, och Västernorrland.

- Mellersta är Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.

- Södra är Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Södermanland och Östergötland.

Samverkansråd

Samverkansrådet är ett forum för samverkan inom varje rovdjursförvaltningsområde. Det ska samverka i frågor som rör rovdjursförvaltningen inom området samt utarbeta riktlinjer och principer som rör förvaltningen. Landshövdingen, eller den landshövdingen utser, är respektive läns representant i samverkansrådet.

Viltförvaltningsdelegation

Viltförvaltningsdelegationer ska på länsnivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som länsstyrelsen tar fram.

Landshövdingen är ordförande i delegationen och de ledamöterna utgörs av politiker samt representanter från olika intresseorganisationer inom jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen yrkesfisket samt säter-/fäbodbruket.

Gynnsam bevarandestatus – GYBS

Gynnsam bevarandestatus för en art innebär att den är och kommer förbli en livskraftig del i den svenska naturen, även på längre sikt. Artens utbredningsområde minskar inte eller kommer inte att minska och att dess livsmiljöer kommer att finnas kvar för att bibehålla en livskraftig population av arten.

Referensvärde

Referensvärdet anger det lägsta antal av respektive art som motsvarar en gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas. Referensvärdet fördelas mellan länen, genom så kallade miniminivåer. På så vis kan man säkerställa att den nationella miniminivån inte underskrids och att arterna därmed har en god bevarandestatus. Lodjurets referensvärde för gynnsam bevarandestatus i Sverige är fastställd till 870 individer.

Miniminivåer

Miniminivån är det minsta antalet djur som ska finnas i länet, beräknat utifrån referensvärdet för arten som helhet i Sverige. Miniminivåer uttrycks i antal föryngringar.

Naturvårdsverket bedömer att de politiska målen för rovdjursförvaltningen bäst tillgodoses genom att en miniminivå som är så låg som möjligt beslutas, utan att det riskerar att äventyra gynnsam bevarandestatus för arten. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet. Miniminivåerna ses över med jämna mellanrum.

De aktuella miniminivåerna för lodjur i Norra, Mellersta och Södra rovdjursförvaltningsområdet beslutades i mars 2019.

Summa Norra: 58 föryngringar.

Summa Mellersta: 62 föryngringar.

Summa Södra: 27 föryngringar.

Förvaltningsmål

Förvaltningsmål anger det antal av en rovdjursart som förvaltningen har som mål att uppnå och upprätthålla.

Ett förvaltningsmål kan uttryckas som ett intervall över miniminivån där hänsyn tas till artens naturliga fluktuationer så som tillfälliga nedgångar och osäkerheten i inventeringsresultaten mm.

Hemområde

Lodjur lever i hemområden (de hävdar inte revir). Hemområdesstorleken varierar med individ och område. Genomsnittligt är ett hemområde runt 400 kvadratkilometer för honor och 1000 kvadratkilometer för hanar. Det är inte ovanligt att olika individers hemområden överlappar varandra. Utanför familjegruppen vandrar djuren vanligtvis ensamma.

Familjegrupp (föryngring)

Med familjegrupp menas hona med ungar. Inventeringen syftar främst till att hitta familjegrupperna i länet.

Licensjakt

Licensjakt är en strikt reglerad och kontrollerad form av jakt som bara får ske på de villkor som står i ett licensjaktbeslut. Licensjakt kan användas för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå. Licensjakt är inte aktuellt om antalet djur skulle ligga under länets miniminivå och vanligtvis måste även förvaltningsmålet vara uppnått. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, påverkan på jakt samt lokala tätheter av arten.

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de fördelas beslutas av den enskilda länsstyrelsen i samverkan med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde och de andra förvaltningsområdena i Sverige. I arbetet att besluta jaktuttag används en beskattningsmodell. Beskattningsmodellen är framtagen av SLU för att beräkna risken att understiga miniminivån vid ett visst uttag av populationen.

Hur många lodjur finns det?

Lodjur inventeras under perioden 1 oktober – sista februari. Vid den senaste inventeringen dokumenterades totalt 246,5familjegrupper av lodjur i Sverige, vilket motsvarar cirka 1441 individer. I länet dokumenterades 21 familjegrupper varav 8 delades med andra län, inventeringsresultatet för Östergötland blir därför 17 familjegrupper. Räknar vi om det till antal individer finns det ca 93 lodjur i Östergötlands län. Antalet är dock svårt att uppskatta eftersom lodjuren rör sig över länsgränserna.

Har stammen ökat eller minskat?

Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen ökat i hela landet. Största ökningen har skett i södra rovdjursförvaltningsområdet. Lodjursstammen har ökat inom det södra rovdjursförvaltningsområdet de senaste tio åren.

Hur har man kommit fram till antalet lodjur som får skjutas i Östergötlands län?

Länsstyrelsen har genom samråd inom det södra rovdjursförvaltningsområdet och beräkningar enligt beskattningsmodell framtagen av SLU kommit fram till ett jaktuttag av lodjur för att stabilisera populationen mot det beslutade förvaltningsmålet för länet. Detta med en låg risk att understiga minimimålet både regionalt och nationellt. Beskattningsmodellen grundar sig på inventeringsresultatet.

Varför har Länsstyrelsen tagit beslut om licensjakt efter lodjur?

Syftet med att besluta om licensjakt i Östergötlands län är att stabilisera populationen till länets beslutade förvaltningsmål. Detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens och på detta sätt bevara lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus. Syftet står i enlighet med Riksdagens beslut den 10 december 2013 att anta propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik”. Enligt propositionen är det viktigt att de människor som påverkas av stora rovdjur ges möjlighet att finna en delaktighet i förvaltningen.

Hur tas beslut om jakt på lodjur?

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de fördelas beslutas av den enskilda länsstyrelsen i samverkan med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde och de andra förvaltningsområdena i Sverige. Beslutet baseras bland annat på inventeringsresultat, regionala förvaltningsplaner och beräkningar av möjligt jaktuttag. Länsstyrelsen beslutar om vilka områden man får jaga i.

Hur många lodjur får skjutas i Östergötlands län?

Licensjakten omfattar högst 28 lodjur i hela länet. Dock med en begränsning av högst nio reproduktiva vuxna honor.

Under vilken period pågår licensjakten?

Licensjakten startar 1 mars. Den kan pågå som längst till och med 31 mars, men avlyses när djuren fällts.

När får man jaga?

Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

Var kommer jakten att genomföras?

Jakten får ske i hela länet med en områdesgräns i Motala ströms vattensystem.

Jaktområde 1 Norra – norr om Motala ström.

Jaktområde 2 Södra – söder om Motala ström.

Karta för jaktområdena finns i Länsstyrelsens beslut om licensjakt.

Vem får jaga i licensjakten?

Den som har jakträtt i området som omfattas av detta beslut får bedriva jakt efter lodjur i området. Detta förutsätter att jakträtten omfattar jakt efter lodjur.

Måste man anmäla sig till licensjakten?

Enligt 49 § jaktförordningen ska samtliga som avser att delta i licensjakt efter lodjur anmäla sig till Jägarregistret.

Anmälan kan göras via:

Den som tänker bedriva licensjakt efter lodjur ska även anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst för att erhålla meddelande om kvarvarande tilldelning. SMS-tjänsten syftar till att säkerställa en snabb avlysning och minska risken för överskjutning. Anmälan till tjänsten görs på Länsstyrelsens webbplats.

Hur får jag jaga?

Hur man får jaga framgår av villkoren i beslutet.

Får man jaga med hund?

Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt. Hundarna får inte bytas ut under jakt efter ett och samma lodjur under en och samma dag.

Får man använda fälla?

Jakt med fälla är inte tillåtet.

Hur vet jag om jakten avlyses innan 31 mars?

Länsstyrelsen informerar om att jakten är avlyst, det vill säga avslutad. Avlysning meddelas på Länsstyrelsens hemsida, genom telefonsvarare och via sms.

Vad händer med lodjuret när det är skjutet?

Först och främst ska det anmälas till Länsstyrelsen. I samband med att ett fällt djur anmälts informerar Länsstyrelsen om hur det fällda djuret ska hanteras samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning (som genomförs av en besiktningsman från Länsstyrelsen). Sedan skickas lodjuret till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion. Detta ombesörjer Länsstyrelsen. Skinnet från fällt lodjur tillfaller jakträttsinnehavaren under vissa förutsättningar. Kommersiella aktiviteter som annonsering, köp, byte, försäljning eller förevisning av lodjur, lodjursskinn eller andra delar av lodjur, är förbjudet. Jordbruksverket kan efter ansökan meddela undantag från förbudet.

Vart hör jag av mig om jag har synpunkter på licensjakten?

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå. Överklagandet lämnas dock in till Länsstyrelsen i Östergötland.

Den som jagar lodjur ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakt bedrivs. Observera att den som av oaktsamhet inte hållit sig informerad kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott enligt 43 eller 44 §§ jaktlagen.

Enligt 49 § jaktförordningen ska samtliga som avser att delta i licensjakt efter lodjur anmäla sig till Jägarregistret.

  • Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11 och följ instruktionen
  • Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00 (ange personnummer)

Den som jagar lodjur är skyldig att minst en gång i timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning på tele: 010-223 55 46. Detta nummer används också för att rapportera fällt eller påskjutet lodjur.

Som komplement till telefonsvararen och för att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten ska samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst.

Du måste registrera dig till SMS-tjänsten även om du varit registrerad tidigare år, detta eftersom Länsstyrelsen raderar listan över registrerade jägare när jakten är avlyst.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss