Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Licensjakt lodjur 2022

Lodjur

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på lodjur i Östergötlands län. Totalt får tio lodjur fällas under 2022 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Licensjakten efter lodjur i Östergötlands län startar den 1 mars 2022

Återstående tilldelning

I jaktområde 1 norra återstår 2 lodjur att fälla.

I jaktområde 2 södra är jakten avlyst.

2022-03-12 13:00

Lodjuret som rapporterades påskjutet tidigare är nu fällt, lodjuret fälldes i Motala kommun.

2022-03-12 12:44

Ett lodjur rapporterades påskjutet i jaktområde 1 norra.

2022-03-12 11:14

Ett lodjur fällt i jaktområde 2 södra, lodjuret fälldes i Ydre kommun. Jakten är därmed avlyst i Jaktområde 2 södra.

2022-03-10 07:55

Ett lodjur fällt i jaktområde 1 norra, lodjuret fälldes i Motala kommun.

2022-03-08 11:10

Ett lodjur fällt i jaktområde 2 södra, lodjuret fälldes i Kinda kommun.

2022-03-05 14:30

Ett lodjur fällt i jaktområde 2 södra, lodjuret fälldes i Åtvidabergs kommun.

2022-03-02 13:39

Lodjuret som rapporterades påskjutet tidigare idag är konstaterat oskadat.

2022-03-02 11:28

Ett lodjur är fällt i jaktområde 2 södra, lodjuret fälldes i Boxholms kommun.

2022-03-02 10:49

Ett lodjur är påskjutet i jaktområde 2 södra

2022-03-02 07:20

Ett lodjur fällt i jaktområde 2 södra, lodjuret fälldes i Boxholms kommun.

2022-03-01 09:50

Ett lodjur är fällt i jaktområde 2 södra, lodjuret fälldes i Valdemarsviks kommun.


Beslutet om att tillåta licensjakt på högst tio lodjur under 2022 har fattats för att reglera stammen och för att närma sig förvaltningsmålet som är sju årliga föryngringar. Enligt inventeringsresultatet från 2020/2021 har länet 14 lodjursföryngringar, vilket motsvarar ungefär 77 lodjur i Östergötlands län. Förvaltningsmålet, beslutat av Viltförvaltningsdelegationen, anger ungefär hur stor populationen bör vara i Östergötlands län. När populationens storlek överskrider förvaltningsmålet kan det finnas utrymme för licensjakt.

Lodjursjakten startar den 1 mars 2022 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker i hela länet med en områdesgräns i Motala Ströms vattensystem. I det norra området får högst fyra lodjur fällas och i det södra högst sex.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Östergötlands län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Begreppslista och FAQ för licensjakt efter lodjur

Rovdjursförvaltningsområde

Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden.

- Norra som består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, och Västernorrland. Det är de fyra huvudsakliga rennäringslänen vi har i Sverige.

- Mellersta är Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Dessa län är vargens huvudsakliga utbredningsområde i Sverige.

- Södra är Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Södermanland och Östergötland. Dessa län räknas som spridningsområden för de svenska rovdjursstammarna.

Samverkansråd

Samverkansforum inom varje rovdjursförvaltningsområde. Samverkansrådet ska samverka i frågor som rör rovdjursförvaltningen inom området samt utarbeta riktlinjer och principer som rör förvaltningen. Landshövdingen, eller den landshövdingen utser, är respektive läns representant i samverkansrådet.

Viltförvaltningsdelegation

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional länsnivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som Länsstyrelsen tar fram.

Landshövdingen är ordförande i delegationen och de ledamöter som sitter i delegationen kommer dels från politikerhåll men även från olika organisationer och myndigheter inom intresseområdena trafiksäkerhet och illegal jakt, jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen och yrkesfisket.

Referensvärde

Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus.

Referensvärdet anger det lägsta antal för rovdjuren i Sverige. Anges som en siffra på minsta antal djur av en art som ska finnas i Sverige för att den ska ha gynnsam bevarandestatus. Man kan likna referensvärden med en varningslampa. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas. Referensvärdet fördelas sedan mellan länen. På så vis kan man säkerställa att den nationella miniminivån inte underskrids och att arterna därmed har en god bevarandestatus. Lodjurets referensvärde för gynnsam bevarandestatus i Sverige är fastställd till 870 individer.

Gynnsam bevarandestatus – GYBS

Gynnsam bevarandestatus för en art innebär att den är och kommer förbli en livskraftig del i den svenska naturen, även på längre sikt. Artens utbredningsområde minskar inte eller kommer inte att minska och att dess livsmiljöer kommer att finnas kvar för att bibehålla en livskraftig population av arten. Att en art har gynnsam bevarandestatus innebär även att den kan utsättas för jakt. Omfattningen av jakt på våra stora rovdjur får däremot inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus

Miniminivåer

Minsta antal djur som ska finnas i länet, beräknat utifrån referensvärdet för arten som helhet i Sverige. Miniminivå uttrycks i antal föryngringar.

Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om en miniminivå som är så låg som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet. Miniminivåerna ses över med jämna mellanrum.

Miniminivåer för lodjur i Norra, Mellersta och Södra rovdjursförvaltningsområdet beslutades 7 mars 2019

Summa Norra: 58 föryngringar.

Summa Mellersta: 62 föryngringar.

Summa Södra: 27 föryngringar.

Förvaltningsmål

Förvaltningsmål anger hur mycket över miniminivån länsstyrelsen, med sin viltförvaltningsdelegation, anser att artens population bör vara för att inte riskera sjunka under miniminivån. Förvaltningsmålet kan liknas vid en buffert och det är först när populationen är över målet som det finns utrymme för licensjakt. Förvaltningsmålet i Östergötland är 7 föryngringar.

Ett förvaltningsmål kan uttryckas som ett intervall där hänsyn tas till artens naturliga fluktuationer så som tillfälliga nedgångar och osäkerheten i inventeringsresultaten mm.

Hemområde

Lodjur lever i hemområden (de hävdar inte revir). Hemområdesstorleken varierar med individ och område, men ligger runt 400 kvadratkilometer för honor och 1000 kvadratkilometer för hanar. Det är inte ovanligt att olika individers hemområden överlappar varandra. Utanför familjegruppen vandrar djuren vanligtvis ensamma.

Familjegrupp (föryngring)

Hona med ungar. Inventeringen syftar främst till att hitta familjegrupperna i länet.

Licensjakt

Licensjakt är en strikt reglerad och kontrollerad form av jakt som bara får ske på de villkor som står i ett licensjaktbeslut. Licensjakt kan användas för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå. Licensjakt är inte aktuellt om antalet djur skulle ligga under länets miniminivå och vanligtvis måste även förvaltningsmålet vara nått. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, påverkan på jakt, lokala koncentrationer av arten samt hur länge det funnits revir i området.

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de kan fördelas (om flera län) bestäms av den enskilda länsstyrelsen och i samarbete med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde.

Vanliga frågor och svar - FAQ

Hur många lodjur finns det?

Lodjur inventeras under perioden 1 oktober – 31 mars. Vid den senaste inventeringen dokumenterades totalt 213 familjegrupper av lodjur i Sverige, vilket motsvarar ca: 1240 individer. I länet dokumenterades 15 familjegrupper varav 2 delades med andra län, inventeringsresultatet för Östergötland blir därför 14 familjegrupper. Räknar vi om det till antal individer finns det cirka 77 lodjur i Östergötlands län, men antalet är svårt att uppskatta eftersom lodjuren rör sig över länsgränserna.

Har stammen ökat eller minskat?

Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen ökat något i hela landet. I södra förvaltningsområdet har stammen en ökande trend.

Varför har Länsstyrelsen tagit beslutet om licensjakt efter lodjur?

Syftet med att besluta om licensjakt i Östergötlands län är att stabilisera populationen till länets beslutade förvaltningsmål. Detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens och på detta sätt bevara lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus. Syftet står i enlighet med Riksdagens beslut den 10 december 2013 att anta propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik”. Enligt propositionen är det viktigt att de människor som påverkas av stora rovdjur ges möjlighet att finna en delaktighet i förvaltningen.

Hur har man kommit fram till att det är just tio lodjur och inte fler eller färre som får skjutas i Östergötlands län?

För att inte understiga miniminivån för södra förvaltningsområdet och för att få lodjurspopulationen att stabilisera sig vid vårt förvaltningsmål bedömer Länsstyrelsen att tio lodjur kan jagas i länet. Länsstyrelsernas ambition är att genomföra licensjakten i en liten skala och som ett steg i övergången mellan en etableringsfas och en förvaltningsfas.

Hur tas beslut om jakt på lodjur?

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Det antal djur som får jagas (jaktuttaget) bestäms av länsstyrelsen i samråd med övriga berörda län och baserar sig bland annat på inventeringsresultat, regionala förvaltningsplaner och beräkningar av möjligt jaktuttag. Länsstyrelsen beslutar om vilka områden man får jaga i.

Hur många lodjur får skjutas i Östergötlands län?

Licensjakten omfattar tio djur oavsett ålder och kön.

Under vilken period pågår licensjakten?

Licensjakten startar 1 mars. Den kan pågå som längst till och med 31 mars, men avlyses när djuren fällts.

När får man jaga?

Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

Var kommer jakten att genomföras?

Jakten får ske i hela länet med en områdesgräns i Motala ströms vattensystem.

Jaktområde 1 Norra Östergötlands län, norr om Motala ström.

Jaktområde 2 Södra Östergötland län, söder om Motala ström.

Karta för jaktområderna finns i Länsstyrelsens beslut om licensjakt.

Vem får jaga i licensjakten?

Den som har jakträtt i området som omfattas av detta beslut får bedriva jakt efter lodjur i området. Detta förutsätter att hens jakträtt omfattar jakt efter lodjur.

Måste man anmäla sig till licensjakten?

Enligt 49 § jaktförordningen ska samtliga som avser att delta i licensjakt efter lodjur anmäla sig till Jägarregistret.

Anmälan kan göras via:

Den som tänker bedriva licensjakt efter lodjur ska även anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst för att erhålla meddelande om kvarvarande tilldelning. SMS-tjänsten syftar till att säkerställa en snabb avlysning och minska risken för överskjutning. Anmälan till tjänsten görs på Länsstyrelsens webbplats.

Hur får jag jaga?

Hur man får jaga framgår av villkoren i beslutet.

Får man jaga med hund?

Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt. Hundarna får inte bytas ut under jakt efter ett och samma lodjur under en och samma dag

Får man använda fälla?

Jakt med fälla är inte tillåtet.

Hur vet jag om jakten avlyses innan 31 mars?

Länsstyrelsen informerar om att jakten är avlyst, det vill säga avslutad, på vår webbplats, telefonsvarare och via sms.

Vad händer med lodjuret när det är skjutet?

Först och främst ska det genast anmälas till Länsstyrelsen. I samband med att ett fällt djur anmälts informerar Länsstyrelsen om hur det fällda djuret ska hanteras samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning (som görs av en besiktningsman från Länsstyrelsen). Sedan skickas lodjuret till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion. Detta ombesörjer Länsstyrelsen. Skinnet från fällt lodjur tillfaller jakträttsinnehavaren under vissa förutsättningar. Kommersiella aktiviteter som annonsering, köp, byte, försäljning eller förevisning av lodjur, lodjursskinn eller andra delar av lodjur, är förbjudet. Jordbruksverket kan efter ansökan meddela undantag från förbudet.

Vart hör jag av mig om jag har synpunkter på licensjakten?

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå. Överklagandet lämnas dock in till Länsstyrelsen i Östergötland.

Den som jagar lodjur ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakt bedrivs. Observera att den som av oaktsamhet inte hållit sig informerad kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott enligt 43 eller 44 §§ jaktlagen.

Enligt 49 § jaktförordningen ska samtliga som avser att delta i licensjakt efter lodjur anmäla sig till Jägarregistret.

  • Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11 och följ instruktionen
  • Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00 (ange personnummer)

Jaktledaren är skyldig att minst en gång timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning på tel: 010-223 55 46. Detta nummer används också för att rapportera fällt eller påskjutet lodjur.

Som komplement till telefonsvararen och för att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten ska samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst.

Du måste registrera dig till SMS-tjänsten även om du varit registrerad tidigare år, detta eftersom Länsstyrelsen raderar listan över registrerade jägare när jakten är avlyst.

För att effektivt kunna sprida information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten ska samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst.

Du måste registrera dig till SMS-tjänsten även om du varit registrerad tidigare år, detta eftersom Länsstyrelsen raderar listan över registrerade jägare när jakten är avlyst.

Anmälan sker genom att fylla i formuläret nedan. En registreringsbekräftelsde skickas ut till det telefonnummer som angivits i formuläret.
Kontakt