Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skötsel av kronhjort

Länsstyrelsen registrerar länets kronhjortsskötselområden. För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Övergripande målsättningar för länets kronhjortsstam beslutas av Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

Jaktliga rekommendationer för kronhjort i Östergötland

Viltförvaltningsdelegationen har i Östergötlands klövviltsförvaltningsplan beslutat om följande rekommendationer.

 • Andelen kalv av den totala avskjutningen i etablerade områden med bra sammansättning ska
  ligga på minst 50 % samt att avskjutningen av vuxna handjur ska vara högst 40 % av de vuxna
  djuren.
 • I områden där nyetablering sker och det finns en avsikt med att låta kronviltet etablera sig
  samt i områden med låg medelålder ska avskjutningen riktas enbart mot kalv.
 • Fördelning i avskjutning av vuxna djur ska anpassas efter rådande sammansättning och
  målsättningen. Här måste beaktas att hjortar har en betydligt högre övrig dödlighet än hindar!
 • Avstå från att skjuta spetshjortar. Dessa ska sparas då de är rekryteringsgrunden till de
  kapitala hjortarna i framtiden.
 • Andelen kapitala hjortar i avskjutningen bör vara mycket restriktiv och vara inriktad på att
  skapa tillräckligt stort antal kapitala platshjortar.

Kronhjortsskötselområden

Länsstyrelsen registrerar kronhjortsskötselområden. Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det går att vårda en egen kronhjortsstam. För varje område ska det finnas en skötselplan. Att vara med i ett kronhjortsskötselområde är frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ansök om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt kronhjortsskötselområde. Ansökan är avgiftsfri och ska innehålla skötselplan samt redovisning av

 • vilka fastigheter som ska ingå i kronhjortsskötselområdet
 • samtycke till registreringen från jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdsområdesförening.

Ansök om ändring av kronhjortsskötselområden

Du kan ansöka om att ändra i ett befintligt kronhjortsskötselområde, om du vill lägga till eller ta bort fastigheter inom ett område.

Ansök om ändring

Du ansöker om ändring av registrerat kronhjortsskötselområden på Älgdata.se.

Företrädare för skötselområdet får ansöka om anslutning av ytterligare fastigheter eller minskning av området. Ansökan skickas till Länsstyrelsen. Området bör sammanfalla med skötselområde för älg. Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari, inkommer ansökan senare än så kommer den inte att behandlas förrän nästa år.

Skötselplan för kronhjort

För varje kronhjortsskötselområde ska det finnas en skötselplan. Skötselplanen tas fram i samråd mellan markägarna och jakträttshavarna i området. Planen ska revideras vart tredje år och lämnas in till Länsstyrelsen i god tid före jakten. Skötselplanen bör innehålla information om

 • den långsiktiga målsättningen för områdets kronhjortar
 • hur stor den årliga avskjutningen ska vara
 • de åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador på skog och gröda orsakade av kronhjort
 • de åtgärder som ska vidtas för att minska risken för trafik­olyckor orsakade av kronhjort.

För att revidera er skötselplan fyll i mallen kronhjortsskötselplan Pdf, 64.9 kB, öppnas i nytt fönster. och skicka den till ostergotland@lansstyrelsen.se eller till:

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss