Kampsport

Du som vill ordna en tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch ska söka tillstånd hos Kampsportsdelegationen. Det gäller matcher som tillåter deltagarna att med våld avsiktligt träffa motståndarens huvud.

Om ett förbund redan har ett tillsvidare- eller visstidstillstånd för den typ av kampsport som du vill anordna ska du i stället söka tillstånd hos det förbundet. Det kallas att söka sanktion.

Ansök om tillstånd för kampsportsmatcher

Det finns två olika tillstånd att ansöka om för kampsportsmatcher. Det ena är tillstånd för att anordna en eller flera matcher. Det andra är tillstånd för viss tid eller tills vidare.

Tillstånd för en eller flera matcher

Du behöver söka tillstånd två månader före arrangemanget. Du ska alltid söka tillstånd om du ska anordna en eller flera matcher. Det spelar ingen roll om matcherna är offentliga eller enskilda.

Enskilda föreningar, kampsportsförbund och organisationer med ansvar inom kampsport kan få tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher.

Tillstånd för matcher under viss tid eller tills vidare för kampsportsförbund

Du behöver söka tillstånd tre månader före tillståndet ska gälla. Ett tillstånd för viss tid eller tills vidare kan bara sökas av förbund och andra organisationer för kampsport. Det spelar ingen roll om matcherna är offentliga eller enskilda.

Medicinsk personal och utrustning

Här är en checklista som medicinsk personal kan använda som stöd inför, under och efter en kampsportsmatch. Listan är framtagen av Kampsportsdelegationen och Länsstyrelsen i Örebro län och är tänkt som en vägledning snarare än ett obligatoriskt krav.

Före tävlingsstart

 1. Överväg att anmäla tävlingen till närmaste sjukhus så att de kan vara förberedda vid behov.
 2. Kontrollera utrymningsvägar och bästa väg för ambulans och ambulanspersonal till tävlingen.
 3. Se till att en sjukvårdsväska finns på plats och bestäm vem som ansvarar för den, du eller tävlingsarrangören.
 4. Ta reda på var hjärtstartare och annan hjärt- och lungutrustning finns i lokalerna.
 5. Se till att det finns ett uppmärkt medicinskt rum.
 6. Gör dig själv och eventuella medicinska resurser synliga genom presentation och användning av särskild klädsel eller namnbricka.
 7. Säkerställ att en dator med internetuppkoppling finns tillgänglig.
 8. Förbered för dokumentation av medicinska insatser.

Under tävlingen

Som medicinsk resurs förväntas du

 • Vara tillgänglig från uppvärmning till tävlingens slut.
 • Sammanställa medicinska insatser och skicka till tävlingsledningen.

Vid akut tillstånd ring 112 och begär ambulans:

 1. Identifiera dig.
 2. Berätta var du befinner dig och var ambulans ska anlända.
 3. Vad som hänt.

Efter tävlingen

Meddela arrangören om du förbrukat material ur sjukvårdsväskan.

Förutom kravet på att ha en legitimerad läkare eller legitimerad vårdpersonal med idrottsmedicinsk utbildning är det också bra att säkerställa att personalen har:

 • uppdaterad kunskap i Hjärt- och lungräddning
 • intuberingsberedskap.

Tillsyn av kampsportsmatcher

Länsstyrelsen i Örebro län har tillsyn och

 • kontrollerar att kampsportsmatcher anordnas med tillstånd och på villkor som Kampsportsdelegationen beslutat om
 • kan komma på kontroller under kampsportsmatcher
 • kan begära in upplysningar och handlingar som vi behöver för tillsynen.

Om du bryter mot villkor i tillståndet kan Länsstyrelsen besluta att lämna ärendet till Kampsportsdelegationen.

Kampsportsdelegationen kan

 • pröva om en varning ska meddelas
 • återkalla tillståndet i vissa delar
 • återkalla hela tillståndet om ni allvarligt bryter mot villkoren.

Har ni tillstånd för viss tid eller tills vidare kommer Länsstyrelsen i första hand kontrollera att ni sköter egenkontrollen av de kampsportsmatcher som du ordnar.

Så arbetar vi med tillstånd för kampsportsmatcher

Arbetet med tillstånd av kampsportsmatcher är delat mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Kampsportsdelegationen. Om du har frågor som riktar sig till Kampsportsdelegationen kontaktar du Länsstyrelsen i Örebro län.

Vad gör Länsstyrelsen i Örebro län?

 • Tar emot och handlägger ansökningar och anmälningar.
 • Gör tillsyn av kampsportsmatcher.
 • Polisanmäler vid misstanke om brott mot kampsportslagen.
 • Lämnar förslag på beslut till Kampsportsdelegationen.
 • Har kontakt med allmänheten och media.

Vad gör Kampsportsdelegationen?

 • Beslutar om tillstånd.
 • Meddelar varningar.
 • Återkallar tillstånd, helt eller delvis.

Kampsportsdelegationen består av

 • en ordförande, samt en ersättare
 • en mediciniskt sakkunnig, samt en ersättare
 • en sakkunnig i idrott, samt en ersättare.
Tabellen beskriver vilken roll personen har i kampsportsdelegationen, personens namn, vilken organisation som har utsett personen att vara med i delegationen, och vilken yrkesmässig bakgrund personen har som gör den lämplig att vara med i delegationen.

Roll

Person

Utsedd av

Bakgrund

Ordförande

Christian Groth

Regeringen

Kammarrättslagman, Kammarrätten Stockholm

Ersättare för ordförande

Anne Sjöblom

Regeringen

Kammaråklagare, Åklagarkammaren Uppsala

Medicinskt sakkunnig

Albert Hietala

Länsstyrelsen

Specialist inom neurologi vid Neurologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ersättare för medicinskt sakkunnig

Jan Lexell

Länsstyrelsen

Överläkare för Neurologi och Rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus och professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds Universitet.

Sakkunnig i idrott

Michael Sjölin

Länsstyrelsen

Domare både nationellt och internationellt inom Kickboxning och Wushu.

Ersättare för sakkunnig i idrott

Tomas Eriksson


Verksam som President i det Internationella Innebandyförbundet och ledamot av Riksidrottsstyrelsen.

 

Kampsportsförbundens ansvar

Du som har ett generellt tillstånd är ansvarig för att arrangörer som är knutna till dig följer tävlingsregler och säkerhetsrutiner vid sina matcher.

Olagliga kampsportsmatcher

Det är straffbart att anordna kampsportsmatcher utan tillstånd.

Den som lämnar felaktiga uppgifter i en ansökan kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Även den som deltar, ekonomiskt understödjer en match, upplåter lokal eller tjänstgör som domare eller sekond vid sådan match kan dömas till böter. Detsamma gäller för den som i egenskap av manager ingår avtal om anordnande av kampsportsmatch utan tillstånd.

Länsstyrelsen kan göra polisanmälan om vi upptäcker olagliga matcher.

Kampsport enligt lagen

Kampsport enligt lagens mening tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. Annat våld kan exempelvis vara att deltagarna tillåts att skalla eller knäa motståndaren eller stöta med någon form av redskap mot motståndaren.

Kännetecknande för flera kampsporter är att matcherna består av kampmoment, och att det är tillåtet att med sparkar eller slag, med eller utan redskap, träffa någon del av motståndarens kropp. En kampsportsmatch anses tillåta träffar mot huvudet såväl när fullkontaktträff som träff med begränsad kraft mot huvudet är tillåtet.

Kontakt

Rättsenheten på Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon till växeln 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss