Illustration, miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar. Du som driver en miljöfarlig verksamhet kan behöva ansöka om tillstånd eller anmäla anläggningen.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om ska du starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar:

 • A-anläggningar - till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
 • B-anläggningar - till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
 • C-anläggningar - till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Här kan du ansöka om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.

Gör din ansökan

Fyll i formuläret nedan och skicka in din ansökan för verksamheter i Örebro eller Värmlands län. Du kan också välja att skicka in ansökan via e-post eller post:

orebro@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Örebro län
Miljöprövningsdelegationen
701 86 ÖREBROBesöksadress * (obligatorisk)
BesöksadressFaktureringsadress * (obligatorisk)
Faktureringsadress
Kontaktperson * (obligatorisk)
Kontaktperson
Beskriv kortfattat vilken verksamhet som ansökan avser, till exempel sågverk med sågning och hyvling eller täkt av berg.

Ange vilken eller vilka koder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) som gäller för verksamheten.

Under yrkanden ska verksamhetens omfattning anges, till exempel produktion av högst 300 000 kubikmeter sågade trävaror per år eller brytning av högst 2 000 000 ton berg under 20 år med ett högsta årligt uttag på 100 000 ton. Om verkställighetsförordnande yrkas ska skäl anges. Verkställighet innebär att tillståndet får tas i anspråk även om det inte vunnit laga kraft.

Under åtaganden anges specifika skyddsåtgärder, till exempel att uppföra en bullervall.

Bilagor
Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.
Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Sevesoverksamheter i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län utövar tillsyn över ett 30-tal så kallade Sevesoverksamheter. Det är verksamheter som lagrar och hanterar farliga kemikalier. De är berörda av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Några viktiga verktyg för tillsynen är:

 • Tillsynsbesök
  Verksamhetens säkerhetsledningssystem gås igenom och kontrolleras på plats. Säkerhetsledningssystemet beskriver det handlingsprogram som verksamheten tagit fram för att säkerställa en hög säkerhetsnivå.
 • Granskning av säkerhetsrapport
  Granskningen genomförs för att se vilka risker för allvarliga kemikalieolyckor som finns och vad verksamheten har gjort för att förhindra sådana olyckor.
 • Granskning av planer för räddningsinsatser
  Verksamheternas interna planer och den kommunala räddningstjänstens planer för räddningsinsatser granskas. Planerna beskriver på vilket sätt räddningsinsatser ska utföras om en olycka uppstår.

Anmäl en Sevesoverksamhet i Örebro län

Om du ska anmäla att en verksamhet i Örebro län omfattas av Sevesolagstiftningen ska du skicka den till orebro@lansstyrelsen.se. En anmälningspliktig verksamhet enligt Sevesolagstiftningen får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte länsstyrelsen beslutar något annat. Det här gäller även anmälan om ändringar i verksamheten som kan påverka faran för allvarlig kemikalieolycka.

Kontakt