Illustration, miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar. Du som driver en miljöfarlig verksamhet kan behöva ansöka om tillstånd eller anmäla anläggningen.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om ska du starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar:

 • A-anläggningar - till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
 • B-anläggningar - till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
 • C-anläggningar - till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Här kan du ansöka om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Vi vill gärna ha in ansökan både digitalt och via post.

Ansök så här


 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om miljöfarlig verksamhet (word)Word
 2. Blanketten med din underskrift
  skickas tillsammans med bilagor såsom teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse till:

  orebro@lansstyrelsen.se

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Miljöprövningsdelegationen
  701 86 ÖREBRO

Sevesoverksamheter i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län utövar tillsyn över ett 30-tal så kallade Sevesoverksamheter. Det är verksamheter som lagrar och hanterar farliga kemikalier. De är berörda av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Några viktiga verktyg för tillsynen är:

 • Tillsynsbesök
  Verksamhetens säkerhetsledningssystem gås igenom och kontrolleras på plats. Säkerhetsledningssystemet beskriver det handlingsprogram som verksamheten tagit fram för att säkerställa en hög säkerhetsnivå.
 • Granskning av säkerhetsrapport
  Granskningen genomförs för att se vilka risker för allvarliga kemikalieolyckor som finns och vad verksamheten har gjort för att förhindra sådana olyckor.
 • Granskning av planer för räddningsinsatser
  Verksamheternas interna planer och den kommunala räddningstjänstens planer för räddningsinsatser granskas. Planerna beskriver på vilket sätt räddningsinsatser ska utföras om en olycka uppstår.

Anmäl en Sevesoverksamhet i Örebro län

Om du ska anmäla att en verksamhet i Örebro län omfattas av Sevesolagstiftningen ska du skicka den till orebro@lansstyrelsen.se. En anmälningspliktig verksamhet enligt Sevesolagstiftningen får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte länsstyrelsen beslutar något annat. Det här gäller även anmälan om ändringar i verksamheten som kan påverka faran för allvarlig kemikalieolycka.

Kontakt