Utterbäcken

Bäck i skogsmark

Utterbäcken. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Utterbäcken består av en del av vattendraget Utterbäcken med omgivande ravinlandskap och naturskogsartade lövskogar.

​Naturreservatet Utterbäcken består av ett sammansatt ekosystem med naturskogsartad lövskog, ravinbildningar med rörligt markvatten och en bäckmiljö som bara i begränsad skala påverkats av uträtning och rensning. I norr gränsar området till naturreservatet Lillsjöbäcken.

Flodpärlmussla och öring

Bäckarna omges till största delen av lövskog med stort inslag av både ädellöv och död ved. Bland känsliga och krävande arter i bäckmiljön kan särskilt nämnas flodpärlmussla och öring. Vattensystemet har en av de högsta tätheterna av flodpärlmussla i Örebro län. Öringbeståndet utgörs antagligen av samma genotyp som stammen i Järlehytteån och är därmed genetiskt unik.

Värdefulla brynmiljöer

På grund av att reservatsgränsen till betydande del går genom ett öppet jordbrukslandskap utgörs gränsen till hög grad av artrika och flerskiktade brynmiljöer. Därför kan reservatet erbjuda livsmiljöer åt hotade arter som är knutna till halvöppna och öppna miljöer. Inslag av halvöppna, tidigare hävdade marker finns också mer centralt i själva reservatet. En hotad art, knuten till nämnda miljöer, som finns i reservatet är gräset storgröe.

Sällsynta arter på väg in?

Rörligt markvatten med kalkutfällningar samt förekomst av ask och olvon inom reservatet ger förutsättningar för etablering av den sällsynta och starkt hotade asknätfjärilen, som finns inom spridningsavstånd från reservatsgränsen. Andra skyddsvärda arter som förekommer i närområdet och har goda förutsättningar att etablera sig i reservatet är skogsklocka, klosterlav och aspfjädermossa samt tvåblad och hasselmus.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • elda,
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar, förbudet gäller inte bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov,
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora
Bildat år: 2016
Areal: 39,5 hektar
Markägare: Staten genom naturvårdsverket samt enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet UtterbäckenPDF