Skvaleberget

Närbild på gren med stora, platta gröna barr

Idegran. Foto: Thomas Eriksson

Naturreservatet Skvaleberget är avsatt för att skydda Närkes största bestånd av idegran. Idegranen tros ha vuxit vid Skvaleberget som en kvarleva, ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan. Kilsbergskanten var då havsstrand mot Österhavet.

Reservatet ligger 90–185 meter över havet. Flera bäckar och källdrag rinner ner i svackor, vinkelrätt mot sluttningen. Idegranen växer oftast i bäckkanterna eller där rörligt grundvatten ger fukt. Övrig vegetation är medelålders barrblandskog. Syftet med reservatet är att vårda och bevara idegransbeståndet och att samtidigt ge det möjlighet att utvecklas. Enskilda träd huggs bort för att ge ljus åt de yngre träden. Vissa områden röjs från ris och sly för att gynna idegranens frösättning.

Idegran (Taxus baccata)

Carl von Linné skriver om idegranen i sin svenska flora: ”Ett ständigt grönskande, intensivt grönt träd, låter sig utmärkt beskäras, och kan man med kvistar av denna växt betäcka väggar som med de allra vackraste tapeter. Veden är rödbrun, ådrig och mycket glatt, nyttjas till axlar, stänger, bågar, kannor och skedar.” Idegranen används än i dag, framför allt som möbelvirke. Idegranen blommar i maj med han- och honblommor på skilda träd. Hela växten är mycket giftig. De röda bären tar, precis som enens, två år på sig för att mogna. Idegranen kan bli upp till 12 meter hög. Den finns sällsynt längs södra Sveriges kuster upp till Gästrikland. Förutom vid Skvaleberget finns den på ytterligare ett par platser i Närke. Den är fridlyst i Örebro län.

Andra växter och svampar

Förutom idegran finns rikligt med tibast och en rad andra kalkgynnade växter och svampar i reservatet. Bland dessa kan nämnas sårläka och slät taggsvamp, som båda är mycket ovanliga i vårt län. Båda anses vara gynnade av skogsbete (att betande husdjur gick fritt på skogen), vilket var mycket vanligt fram till sekelskiftet 1900. Särskilt slät taggsvamp är en stor sällsynthet, som är knuten till kalkpåverkade barrskogar, som aldrig varit kalhuggna. Det moderna skogsbruket har kalhuggit nästan all skogsmark i landet. Därför är den släta taggsvampen starkt hotad, men i Skvalebergets naturreservat har den fått en fristad. Sverige har ett särskilt stort internationellt ansvar för den släta taggsvampens bevarande.

Föreskrifter

 

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • ta med okopplad hund
 • göra upp eld
 • rida annat än på befintlig brukningsväg genom reservatet
 • köra motorfordon på vägen genom reservatet
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än tillfälligt och på särskilt anvisad plats
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada plantor av träd och buskar, liksom blommor eller andra växter
 • tälta
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande

Serviceinformation

 • Informationstavla
 • Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 1986
Areal: 18 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet SkvalebergetPDF

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön