Siksandshöjden

Trädstammar, med och utan bark på ris och mossklädd mark med block

Tallskog vid Klosstjärnen. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Siksandshöjden bildades år 2017 och består av ett småkuperat myr- och skogsområde med flera små sjöar. Här möter du en varierad natur med stark vildmarksprägel.

Gammal skog med spår efter brand

Områdets östra del präglas av sjön Hälltjärnens dalgång, vars östra strand utgörs av en drygt 600 meter lång blockrik brant med inslag av rasbranter och lodväggar och flerhundraåriga granar och tallar. Hälltjärnens västra strand är blockrik och här når barrskogen ända fram till sjön. Reservatet består av barrblandskog i åldrar på 120-140 år. Ålders-spridningen är dock stor. De högsta trädåldrarna uppskattas till ca 200 år, för enstaka tallar betydligt mer än så. Det finns inslag av asp och björk i flera av de barrdominerade bestånden, särskilt på åsar och i blockrika, småkuperade terränglägen. Spår efter skogsbrand från långt tillbaka i tiden finns på gamla brandstubbar av tall. Brandspåren är sparsamt förekommande och finns mest i tallskogarna i anslutning till myrarna. I de mer trädfattiga kärrpartierna vid Kulltjärnsbäcken finns rikkärrytor med brunmossor. Dessa ytor har antagligen förr nyttjats för våtmarksslåtter. Möjligen har hela bäckdalen en gång varit slåttrad.

Död ved lockar kräsna lavar, svampar och fåglar

Tillgången på död ved är lokalt god i reservatet. Här finns både stående döda löv- och barrträd såväl som liggande döda träd i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. I och på den döda veden trivs många hotade och specialiserade arter, som t ex tallgråticka, ullticka, granticka, gränsticka, svart taggsvamp och orange taggsvamp. Flera exemplar av den ståtliga korallaven har hittats i reservatet. Den växer vanligtvis på block och lodytor men här i Siksandshöjden hittar vi den huvudsakligen på lövträd. Korallaven är kinkig och växer bara där det varit skog under lång tid. Tretåig hackspett hör till de fåglar som låter sig väl smaka av alla skalbaggslarver som finns i den döda veden. I reservatet häckar duvhök. Smålom har setts i Klosstjärnen och Kulltjärnen, medan storlom är en regelbunden besökare i Hälltjärnen.

Hälltjärnsgruvorna

Området var ännu under 50-talet helt väglöst. Endast hästkörvägar samt en stig korsade Siksjöhöjden. Strax väster om Hälltjärnen finns rester efter Hälltjärnsgruvorna. Få uppgifter finns om gruvverksamheten som lades ned år 1908. Spåren består av gruvhål, en grund samt skrotstenshögar men är inte så lätta att finna mitt i dagens naturskogsartad barrskog. Att vi befinner oss mitt i Bergslagen vittnar även några kolbottnar i området, rester efter milor där man tillverkat träkol.

Föreskrifter

 I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla eller rida förutom på stigar eller väg,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra kalkning av vatten.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock inte rödlistade eller fridlysta arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors, Nora
Bildat år: 2017
Areal: 166 hektar
Markägare: Enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet SiksandshöjdenPDF