Mårdshytte kalkskog

Svamp med rund topp och flikig nederdel

Fyrflikig jordstjärna. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Mårdshytte kalkskog ligger 10 km nordväst om Lindesberg. Reservatet består av ett större område kalkbarrskog med en för kalkrik mark specialiserad växt-, svamp-, lav- och mossflora.

Naturreservatet består av en av länets få någorlunda stora, naturligt utvecklade och förhållandevis orörda granbestånd på ett underlag av urkalksten. De botaniska värdena är mycket höga bland annat genom den rikliga förekomsten av kalkbräken. Terrängen är långsluttande, jordmånen brunjordsartad. Inslag finns av sumpskog och källkärr med en artrik mossflora varav flera arter är strikt kalkanknutna. Urkalkstenen går ställvis i dagen i områdets övre delar. Skogen är gammal, luckig och grandominerad med ett påtagligt inslag av mycket gamla och senvuxna granar. I sluttningens nedre del står en jämnare och tätare, delvis försumpad blandskog av barrträd och vårtbjörk. Mängden död ved är ställvis riklig o​ch generellt sett under uppbyggnad genom självgallring. Beståndet håller hög och jämn luftfuktighet. Större delen av arealen uppvisar endast en svag påverkan av skogsbruk från senare decennier.

Vegetationen präglas av den kalkpåverkade jordmånen. En karaktärsart är den ovannämnda sällsynta arten kalkbräken som förekommer i ett stort antal kloner med sammanlagt tusentals plantor. Övriga arter värda att nämna är sårläka, skogsknipprot, loppstarr, odörtspindling, flattoppad klubbsvamp, fyrflikig jordstjärna, ​​​violgubbe, svart taggsvamp, ullticka, kalkkammossa, kalkkällmossa, kamtuffmossa och vedsäckmossa. Området är registrerat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Skogstypen är både prioriterad för skydd och ligger i värdetrakt enligt den nationella och regionala strategin för formellt skydd av skog. Det ingår i ett kluster av andra kalkpåverkade skogsbestånd.​

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåte​t att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
​​Bildat år: 2016
Areal: 21 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Mårdshytte kalkskogPDF

Skötselplan naturreservatet Mårdshytte kalkskogPDF