Mårdshytte kalkskog

Svamp med rund topp och flikig nederdel

Fyrflikig jordstjärna. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Mårdshytte kalkskog är precis som namnet antyder en skog på kalkrik mark. Här trivs ett flertal växter, svampar och mossor som är specialanpassade för just kalkrika jordar.

Grandominerad gammelskog

Mårdshytte kalkskog är en av länets få någorlunda stora, naturligt utvecklade och förhållandevis orörda granbestånd på ett underlag av urkalksten. Terrängen sluttar ner mot sjön Usken. I områdets övre delar går kalkstenen ställvis i dagen. Skogen är gammal och håller en hög och jämn fuktighet. Variationsrikedomen är stor, något som är typiskt för äldre skogar, med träd i alla åldrar såväl som både tätare och öppnare partier. Gran är det dominerande trädslaget och här finns relativt gott om både gamla och senvuxna granar. I sluttningens nedre del står en jämnare och tätare, delvis försumpad blandskog av barrträd och vårtbjörk. Mängden död ved är ställvis riklig. Större delen av arealen uppvisar en-dast en svag påverkan av skogsbruk från senare decennier.

Ett myller av kalkälskande arter

Tack vare den kalkrika marken hittar vi en både artrik och sällsynt växtlighet jämfört med liknande skogar på icke kalkrik mark. Något av en karaktärsart för reserva-tet är den annars sällsynta kalkbräken, men som här fö-rekommer i tusental. Bland kalkgynnade svampar hittar vi bland annat flattoppad klubbsvamp. Att skogen dess-utom håller en hög och jämn luftfuktighet, får många. Den kalkrika marken får även flera kräsna mossor att trivas, som kalkkammossa, kalkkällmossa, kamtuffmos-sa och vedsäckmossa.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåte​t att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
​​Bildat år: 2016
Areal: 21 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Mårdshytte kalkskogPDF

Skötselplan naturreservatet Mårdshytte kalkskogPDF