Limmingsbäcken

Vattendrag genom klen blandskog

Limmingsbäcken. Foto: Mattias Sterner

Naturreservatet Limmingsbäcken bildades år 2015 och omfattar ett område med naturskogsartade skog med inslag av små kärr och vatten i en kalkrik del av Bergslagen, öster om naturreservatet Lokadalen och norr om naturreservatet Murstensdalen.

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer och skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Områdets naturvärden betingas av ett sammansatt ekosystem med naturskogsartade skogsbestånd med inslag av små kärr och vatten i en kalkrik del av Bergslagen. Kontakten och dynamiken mellan vatten och omgivande skogsmark skapar förutsättningar för en variation av olika habitat. Det finns även gott om död ved både i och i anslutning till bäcken och i själva skogen.

Död ved skapar liv

Den rikliga förekomsten av död ved i och kring bäcken är dessutom en av de viktigaste näringskällorna i näringsfattiga vattendrag som Limmingsbäcken. Den döda ved som ligger i själva bäcken är en viktig födoresurs för såväl bottenfauna som bentiska alger och mikroorganismer, vilka i sin tur utgör födobas för bland annat flodpärlmussla och flodkräfta. Döda och döende träd i bäckens närhet genererar insekter, som om de hamnar i bäcken blir föda för till exempel öring.

Hög luftfuktighet

Skogen som huvudsakligen består av grandominerad kalkbarrskog får en speciell karaktär av den påverkan som bäcken och grundvattenutströmningen åstadkommer. Bäcken och dess våtmarker genererar dessutom en hög och jämn luftfuktighet vilket tillsammans med den höga andelen död ved, ger goda förutsättningar för fuktighetskrävande mossor, lavar och svampar.

Rik växt- och svampflora

Den kalkpåverkade granskogen är delvis försumpad med inslag av surdrog, källor och med en god förekomst av små kärr och rikkärr. Detta gör området till en mosaik med gott om kantzoner och försumpningar. Den höga kalkhalten i marken är avgörande för Limmingsbäckens låga påverkan av försurning, och ger upphov till en rik växt- och svampflora i dalgången. Områdets växlande topografi resulterar även i biotopvariation i form av sluttningar och svaga ravinbildningar med skugglägen och rörligt markvatten vilka är viktiga livsmiljöer för krävande flora.

Flodpärlmussla och flodkräfta

Bland känsliga och krävande arter i bäckmiljön kan särskilt nämnas flodpärlmusslan som lever i Limmingsbäcken i symbios med öring. Flodpälmussla är upptagen EU:s habitatdirektiv och klassad som starkt hotad i den nationella rödlistan för hotade arter från år 2010. Även flodkräfta finns i bäcken, klassad som akut hotad enligt samma rödlista.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • göra upp eld,
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar, förbudet gäller inte bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov,
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt och fiske,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 2015
Areal: 36 hektar
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet LimmingsbäckenPDF