Kilaskogen

Skog med lavklädda grenar samt ett dött träd

Kilaskogen, området kring Sörgryten. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Kilaskogen bildades år 2017 och omfattar ett väglöst skogsområde som rymmer både våtmarker, vattendrag delar av sjöar. Typiskt för Kilaskogen liksom andra delar av Fasaskogen är den stora mängden olika arter av mossor och lavar.

En del av Fasaskogens blockrika gammelskog

Naturreservatet Kilaskogen ligger i utkanten av den småkuperade, sjörika och grovblockiga delen av södra Kilsbergen som brukar gå under namnet Fasaskogen. Större delen av skogen är naturskogsartad. Den starkt kuperade terrängen, rikedomen på stora stenblock och blockansamlingar samt från­varon av större skogliga ingrepp i senare tid har resulterat i en variation av skogstyper i åldrar mellan 80 och 200 år. Skogen domineras av barrträd, i svackor och sluttningar står grandominerad barrblandskog med ett litet inslag av asp och björk. Barrblandskogen har en medelålder på 120 år. Längs vattendrag, sjöstränder och kärr finns rikligt av björk.

Gott om död ved

Tillgången på död ved i olika former är stor på grund trädens ålder samt stormfällda träd. Även översvämningar bidrar till att träd dör, bland annat genom bäverns verk­sam­het. Svamp- och insektsangrepp har skapat död ved och luckiga bestånd på krönen av moränryggar och bergknallar. Det finns både döende träd och stående och liggande död ved. Den stora mängden död ved lockar till sig många arter som har svårt eller inte kan klara sig i modernt storskaligt brukad skog. En tall­stubbe med brandspår finns i reservatets östra del.

Ett eldorado för svampar, mossor och lavar

Svackor i terrängen och partier med täta granbestånd i olika åldrar bidrar till en stabil och hög luftfuktighet. Typiskt för naturreservatet Kilaskogen och andra delar av Fasaskogen är därför den rika floran av mossor och lavar som växer på träd, lågor, block och klippor. Ett stort antal sällsynta och hotade arter är påträffade i reservatet, som exempel kan nämnas: garnlav, korallav, brunpudrad nållav, liten spiklav, kortskaftad ärgspik och gammelgranslav. Bland mossorna finns arter som vedtrappmossa, långfliks­mossa, kantvitmossa, vågig siden­mossa och krushättemossa. Gammelskogen med död ved är även ett eldorado för svampar, som vedticka, gran­ticka, ullticka, tallticka, stjärntagging. Bland sällsynheterna i insektsväg hittar vi skalbaggen brons­hjon och bland fåglarna kan nämnas den rödlistade tretåiga hackspetten. Men här finns även rara växter, som orkidéen knärot.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, hordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved
 • skada vegetationen till exempel genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar
 • framföra motordivet fordon
 • cykla eller rida
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som mormalt förekommer vid bedrivande av jakt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Lekeberg
Bildat år: 2017
Areal: 43 hektar
Markägare: Enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet KilaskogenPDF

Skötselplan naturreservatet KilaskogenPDF