Julömossen

myr med spensliga tallar i grådis

Julömossen. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Julömossen bildades 31 oktober 2016 och ligger 14 km väst-nordväst om Laxå. Reservatet består av en myr med flera olika mossetyper och ett rikt växt- och djurliv.

Många olika typer av mossetyper

Julömossen​s naturvärde är kopplat till både skogs- och myrmarken. Julömossen har vid Våtmarksinventeringen bedömts som en myr av högsta naturvärde. Detta betyg har den fått på grund av sin komplexitet med flera o​​lika mossetype​​​​r representerade och att den har relativt låg påverkan av dikning och torvtäkt. Dessutom har Julömossen ett rikt växt- och fågelliv. Den artrika växtfloran innehåller bland annat suboceaniska kärlväxter, det vill säga växter som normalt har en sydvästlig utbredning och är beroende av bland annat hög luftfuktighet.​

Gammelskog kring mossen

Skogsmarken i och kring mossarna har höga värden kopplade till kalkbarrskog, tallnaturskog och till sumpskogar. Flera ovanliga och rödlistade arter har påträffats i dessa miljöer. I landskapet som omger Julömossen​​ finns flera liknande myrmosaikobjekt. Vissa har redan ett formellt skydd som​ naturreservat medan andra är av Länsstyrelsen planerade reservat​.


Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block, ⦁ framföra motordrivet fordon,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • elda annat än medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • cykla eller rida,
  • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller uppehålla sig vid bebodda lyor, vid lekplats för orre eller vid boplats för lom,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch ​eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.​

Men det är tillåte​t att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta ​eller rödlistade arter.​

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Degerfors
Beslutat år: 2016​
Areal: 135 hektar
Markägare: Privat Reservatsbildare: Länsstyrelsen Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet JulömossenPDF