Holmstorp

Svart ödla med taggig rygg

Större vattensalamander. Foto: Mattias Sterner

Naturreservatet Holmstorp bildades år 2017 och utgörs av ett bestånd äldre blandlövskog på kalkrik mark med en rik flora. Naturreservatet Holmstorp bildades år 2017 och utgörs av ett bestånd äldre blandlövskog på kalkrik mark med en rik flora.           

Lövskog på kalkrik mark

Områdets blandlövskog domi­neras av ask. På den kalkrika växer bland annat blåsippor, vätte­ros och andra vår- och försommarblommande kärlväxter och mark­svampar. Knutna till de gamla lövträden finns en artrik flora av lavar, mossor och vedsvampar. I svamp­floran ingår flera ytterst sällsynta och skyddsvärda arter i huvudsak knutna till ädellövskog på kalkpåverkad mark, till exempel violett­fotad puderskivling, flockig puderskivling, vedlavklubba och lundnopping. Insektsfaunan i området är rik och i fågelfaunan ingår bland annat flera arter hack­spettar. I när­om­rådet förekommer större vatten­salamander, för vilken reser­vatet utgör lämplig livsmiljö.

Många döda träd

De genom internationell handel införda trädsjukdomarna almsjuka och ask­skottsjuka har drabbat traktens och reservatsområdets almar och askar och på några få år dödat en stor andel av de stora träden. Stående och liggande döda träd före­kommer idag i stor mängd, vilket på kort sikt gynnar organismer som lever på och av död ved, men missgynnar arter som samlever med levande almar och askar. Ädellövskog utgör en skogstyp som är prioriterad för långsiktigt naturskydd enligt den nationella strategin för formellt skydd av skog. De ovan beskrivna naturvärdena har inga möjligheter att finnas kvar under påverkan av normalt skogsbruk.


Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka rista eller på annat sätt skada jordytan eller fast föremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anslutningsväg från Lugnet österut till landsvägen, cykla eller rida annat än på anslutningsväg från Lugnet österut till landsvägen,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor och lavar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2017
Areal: 12,6 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservat HolmstorpPDF