Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mål för friluftslivet

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Varför är friluftsliv viktigt?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Vad är friluftsliv för Länsstyrelsen?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Tio nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

Sveriges friluftsmål, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt

Länsstyrelsens uppdrag är att leda och samordna arbetet i länet. De nationella målen för friluftsliv vägleder oss i arbetet.

Friluftslivet är variationsrikt och har beröringspunkter med arbetet med samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, naturvård och miljö samt regional och lokal utveckling. Många myndigheter behöver därför samverka om friluftslivet.

Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat men det finns också många föreningar, skolor och företag som organiserar friluftslivsaktiviteter. Ofta sker friluftslivet på annans mark med stöd av allemansrätten.

Länsstyrelsen samarbetar och har dialog med regionen, kommunerna, Skogsstyrelsen, föreningar, företag, markägare och andra aktörer i länet som arbetar med och berörs av friluftsliv.

Länsstyrelsen har bildat ett nätverk med kontaktpersoner på kommunerna för att förmedla information och samverka inom frågor som rör friluftsliv och friluftslivets koppling till fysisk planering, folkhälsa, integration, näringslivsutveckling med mera.

Om du är intresserad av att komma i kontakt med nätverket kan du kontakta Länsstyrelsens friluftslivssamordnare.

Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag att samordna och vägleda kommuner, föreningar med flera i arbetet med friluftslivsmålen. Vi anordnar regelbundet regionala tankesmedjor och workshops för friluftsliv som ett forum för samverkan mellan olika aktörer i aktuella frågor som rör friluftsliv.

Följande teman har behandlats vid tidigare tankesmedjor:

  • Hållbar turism i fjällen (2021)
  • Webbinarium om natur, hälsa och tillväxt (2020)
  • Vandringsleder för en tillgänglig natur (2019)
  • Tillgängligt friluftsliv för alla (2018)
  • Folkhälsa och regional tillväxt (2017)
  • Workshop om natur och friluftsliv i fysisk planering (2017, 2018)

Om du är intresserad av någon av de tidigare tankesmedjorna eller har förslag på kommande teman kan du kontakta Länsstyrelsens friluftslivssamordnare.

Länsstyrelsen arbetar för tillgänglig natur och friluftsliv

I Norrbotten har vi nästan obegränsad tillgång till natur och friluftsliv i vår närhet, men människor har olika förutsättningar att utöva friluftsliv. Det kan bero på skillnader i kunskap, fysisk förmåga, ålder, ekonomiska förutsättningar eller etnisk härkomst. Länsstyrelsen arbetar på olika sätt med att tillgängliggöra friluftslivet för alla.

På Länsstyrelsen arbetar vi med skydd och skötsel av värdefulla naturområden såsom nationalparker och naturreservat. Länsstyrelsen ansvarar också för underhåll och skötsel av de statliga lederna i länet. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med till exempel rullstol eller barnvagn.

Skyddad natur

Besöksmål

Du kan hitta lämpliga utflyktsmål här på webben under rubriken Besöksmål. Där finns också information om appen Norrbottens Naturkarta. I appen kan du se var du är och hitta länets alla naturreservat, nationalparker och statliga leder. På turistbyråer runt om i länet finns det foldrar om natur- och kulturreservat samt om våra nationalparker.

På naturum i Abisko, som drivs av Länsstyrelsen, inspireras vetgiriga barn och vuxna att lära sig mer för att sedan ge sig ut och upptäcka naturen!

Besöksmål

Norrbottens naturkarta

Vi samarbetar med kommuner och lokala intressenter när det gäller skyddad natur och ett tillgängligt friluftsliv. Den lokala nivån involveras i beslut som rör förvaltningen av vissa skyddade områden genom lokala förvaltningsråd/skötselråd. Skötselavtal upprättas ofta med lokala entreprenörer.

Länsstyrelsen genomför, tillsammans med Region Norrbotten och ett antal kommuner i länet, projektet Naturaktivitet på recept enligt FaR®-metoden under 2021–2022. Projektets mål är att bidra till ett friskare Norrbotten genom fysisk aktivitet i kombination med naturens hälsofrämjande effekter.

I projektet tar vi fram ett informationsmaterial för varje slinga som innehåller karta, bilder och beskrivningar i text. Slingorna har graderats utifrån framkomlighet. Informationsmaterialet ska underlätta för människor, framför allt de som är ovana, att ta sig ut i naturen. Insatsen syftar också till att utveckla och stärka konceptet fysisk aktivitet på recept (FaR®).

Inom projektet tas även en vägledning fram som ska kunna användas av till exempel kommuner som vill göra svårighetsgradering av och utveckla tillgängliga promenadstigar. Kontakta Länsstyrelsens friluftslivssamordnare för mer information.

Natur och hälsa

Information till dig som är verksam inom friluftsliv i Norrbottens län

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag som knyter an till friluftsliv. För att underlätta för dig som är verksam inom friluftsliv finns här länkar till andra områden med koppling till ämnet.

Ett tillgängligt friluftsliv har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Det bidrar till folkhälsa, attraktiva boendemiljöer, förståelse för naturen och landsbygdsutveckling. Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett väl fungerande friluftsliv bland annat genom att kartlägga och värdera natur- och kulturområden av betydelse för friluftsliv och naturturism. Allt fler kommuner i länet arbetar med friluftsliv som en viktig del i den fysiska planeringen.

Information om planering och byggande hittar du på Länsstyrelsens webbplats.

Planering och byggande; planeringsunderlag, riksintressen för friluftsliv med mera

På Naturvårdsverkets webbplats finns vägledningar för kommunal friluftslivsplanering. Det finns fler vägledningar och goda exempel på hur man kan arbeta med natur och friluftsliv i samhällsplaneringen på både Naturvårdsverkets och Boverkets webbplatser.

Kommunal friluftslivsplanering på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kartlägga naturområden för friluftsliv på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ta kontakt med Länsstyrelsens friluftslivssamordnare om du har frågor eller vill ha hjälp att komma igång med arbetet.

Viktig information till dig som bedriver verksamhet i naturen:

Besöksmål

Aktiviteter och ingrepp i natur; för dispens och tillstånd

Vattenverksamhet; tillstånd eller anmälan

Föreskrifter för allmänheten i skyddade områden finns under varje reservat och fullständiga föreskrifter finns i beslutet. I föreskrifterna kan finnas inskränkningar för organiserad verksamhet.

Övrigt informationsmaterial:

Friluftsliv och allemansrätt

Allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuell forskning visar på naturens positiva effekter på vår fysiska och psykiska hälsa bland annat genom ökad fysisk aktivitet samt fysisk och psykisk återhämtning. Men skillnaderna i utövandet av friluftsliv skiljer sig mycket mellan olika grupper i samhället, på samma sätt som folkhälsan varierar mycket mellan olika grupper i samhället. Om fler människor tillbringar tid naturen kan vi minska antalet sjukdomstillfällen som beror av stress eller stillasittande.

Friluftsliv för god folkhälsa på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Friluftsliv för bättre folkhälsa på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ta kontakt med Länsstyrelsens friluftslivssamordnare om du vill ha tips på hur man kan arbeta med friluftsliv för bättre hälsa.

Flera studier visar att barns tidiga naturkontakt är viktig för deras hälsa, utveckling och framtida livsstil. Barn som har tillgång till en naturpräglad utemiljö är friskare, mer fysiskt aktiva, mer motoriskt utvecklade, har bättre koncentration, högre prestationsförmåga, lägre sjukfrånvaro och blir mer sociala än barn i naturfattiga miljöer. Förskola och skola är viktiga för att alla barn ska få möjlighet att lära känna naturen.

Rapporter, informationsmaterial och inspiration:

Klassrum med himlen som tak – rapport om positiva effekter när barn och klassrum flyttar ut, Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

Skolmaterial på Gilla naturens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolmaterial på webbplatsen för Luften är fri Länk till annan webbplats.

Skolmaterial på Naturskyddsföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Undervisa om allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Organisationer:

Utenavet – nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande Länk till annan webbplats.

SLU Centrum för naturvägledning, CNV Länk till annan webbplats.

Bidrag och stöd för arbete med friluftsliv

Det finns olika möjligheter att finansiera satsningar inom friluftsliv. Det finns till exempel statliga bidrag, EU-stöd och utlysningar från myndigheter, kommuner, organisationer, stiftelser, företag med flera. Länsstyrelsen hanterar flera typer av stöd som olika aktörer kan söka för att genomföra satsningar som bidrar till friluftslivsmålen.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det går att få stöd för att till exempel ta fram friluftsplaner, kartlägga friluftsvärden, anläggningar som spänger, stigar eller fågeltorn eller för kunskapsspridning, till exempel guidningar, broschyrer och informationstavlor.

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA-bidraget, är ett viktigt styrmedel för att främja friluftslivet i Norrbotten.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Integration

Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Naturbruk och besöksnäring kan också vara ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Friluftsliv är en del av den svenska kulturen. Nya svenskar bör få möjlighet att lära sig om natur och friluftsliv. Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling och kan vara ett första steg in på arbetsmarknaden inom till exempel naturbruk och besöksnäring.

Bidrag till integration

Kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Detta kan kopplas ihop med friluftslivsintressen då många uppskattar att besöka kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Kontakt

Victoria Bystedt

Friluftslivssamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss