Mål för friluftslivet

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Råd till dig som arrangerar friluftsaktiviteter i Norrbotten 2021

Att vara ute i naturen är hälsosamt för oss alla, särskilt i dessa tider. Det minskar stress och får oss att må bättre. Du som arrangör av friluftsaktiviteter fyller en viktig roll för att underlätta för människor att ta sig ut och uppleva vår fina natur. Men det finns några saker du bör tänka på.

Den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor, även när vi vistas ute i naturen. Vi har alla ett ansvar för att följa de nationella riktlinjer som finns för att bromsa smittspridningen av corona-viruset.

Det är extra viktigt att visa omtanke både mot andra besökare och vår natur.

Du som ska arrangera en friluftslivsaktivitet, tänk på att:

  1. Följ alltid aktuella råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
  2. Gör en riskbedömning av arrangemanget. Mall för det och rekommendationer finns på folkhalsomyndigheten.se
  3. Vidta de åtgärder som behövs utifrån riskbedömningen för att ”corona-säkra” ditt arrangemang.
  4. Informera i din inbjudan och till deltagarna vad som gäller.
  5. Tänk på att underlätta så mycket som möjligt för deltagarna att känna sig trygga och att göra rätt.

Information till arrangörer av evenemang, inklusive mall för riskbedömning, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till olika verksamheter, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför är friluftsliv viktigt?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Vad är friluftsliv för Länsstyrelsen?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Tio nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

Om Sveriges friluftsmål på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Luften är fri – Friluftslivets år 2021 handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv. Syftet är också att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen deltar i projektet på flera olika sätt, bland annat genom att samverka med aktörer i länet.

Webbplatsen Luften är fri Länk till annan webbplats.

Logotyp Luften är fri

Friluftslivets år - Landshövdingestafetten

Landshövdingarna kommer under 2021 genomföra friluftslivsaktiviteter i sina län i en landshövdingestafett. Syftet med landshövdingestafetten är att uppmärksamma Friluftslivets år, friluftslivets betydelse för folkhälsa och de friluftspolitiska målen. 

Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt

Länsstyrelsens uppdrag är att leda och samordna arbetet i länet. De nationella målen för friluftsliv vägleder oss i arbetet.

Friluftslivet är variationsrikt och har beröringspunkter med arbetet med samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, naturvård och miljö samt regional och lokal utveckling. Många myndigheter behöver därför samverka om friluftslivet.

Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat men det finns också många föreningar, skolor och företag som organiserar friluftslivsaktiviteter. Ofta sker friluftslivet på annans mark med stöd av allemansrätten.

Länsstyrelsen samarbetar och har dialog med regionen, kommunerna, Skogsstyrelsen, föreningar, företag, markägare och andra aktörer i länet som arbetar med och berörs av friluftsliv.

Friluftsliv i Norrbottens län

Norrbottens rika natur betyder mycket för vårt län. Natur och friluftsliv bidrar till hälsa och välbefinnande, attraktiva miljöer, sociala mötesplatser och ekosystemtjänster. Det utgör grunden för en växande naturturism och är viktigt för länets utveckling. Närheten till naturen och friluftslivet är en viktig del i marknadsföringen av länet, som en del av den norrbottniska livsstilen.

Friluftsliv för alla

I Norrbotten har vi nästan obegränsad tillgång till natur och friluftsliv i vår närhet, men människor har olika förutsättningar att utöva friluftsliv. Det kan bero på skillnader i kunskap, fysisk förmåga, ålder, ekonomiska förutsättningar eller etnisk härkomst. Länsstyrelsen arbetar på olika sätt med att tillgängliggöra friluftslivet för alla.

Friluftslivsmålen har bland annat bäring på arbete med fysisk planering, folkhälsa, integration, näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling samt natur- och kulturmiljövård. De berör därför många verksamhetsområden på Länsstyrelsen, region och kommuner.

På Länsstyrelsen arbetar vi med skydd och skötsel av värdefulla naturområden såsom nationalparker och naturreservat.  Länsstyrelsen ansvarar också för underhåll och skötsel av de statliga lederna i länet. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med till exempel rullstol eller barnvagn. Naturum i Abisko drivs av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen arbetar med kunskapsspridning om natur och friluftsliv och har ett särskilt uppdrag att samordna och vägleda kommuner, föreningar med flera i arbetet med friluftslivsmålen. Vi samarbetar med kommuner och lokala intressenter när det gäller skyddad natur och ett tillgängligt friluftsliv. Den lokala nivån involveras i beslut som rör förvaltningen av vissa skyddade områden genom lokala förvaltningsråd/skötselråd. Skötselavtal upprättas ofta med lokala entreprenörer.

Länsstyrelsen har bildat ett nätverk med kontaktpersoner på kommunerna för att förmedla information och samverka inom frågor som rör friluftsliv och friluftslivets koppling till fysisk planering, folkhälsa, integration, näringslivsutveckling m.m. Länsstyrelsen anordnar också en årlig regional tankesmedja för friluftsliv på ett aktuellt tema för samverkan mellan olika aktörer.

Ett tillgängligt friluftsliv har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Det bidrar till folkhälsa, förståelse för naturen och landsbygdsutveckling genom exempelvis naturturism. Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett väl fungerande friluftsliv bland annat genom att kartlägga och värdera natur- och kulturområden av betydelse för friluftsliv och naturturism. Allt fler kommuner i länet arbetar med friluftsliv som en viktig del i den fysiska planeringen.

Vägledning

På Naturvårdsverkets webbplats finns en vägledning för kartering och värdering av värdefulla friluftsområden. Resultatet är ett planeringsunderlag som kan användas i översiktsplanering, vid exploatering av naturområden där olika intressen behöver vägas mot varandra och för att prioritera anläggningar i och förvaltning av friluftsområden. På Naturvårdsverkets webbplats finns även en vägledning för framtagande av kommunala friluftsplaner.

Ta kontakt med Länsstyrelsens friluftslivssamordnare om du har frågor eller vill ha hjälp att komma igång med arbetet.

Vägledningar för friluftsliv i fysisk planering på naturvårdsverkets webbplats:

Kartlägga naturområden för friluftsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunal friluftslivsplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns fler vägledningar och goda exempel på hur man kan arbeta med natur och friluftsliv i samhällsplaneringen på både Naturvårdsverkets och Boverkets hemsidor.

Aktuell forskning visar på naturens positiva effekter på vår fysiska och psykiska hälsa. Men skillnaderna i utövandet av friluftsliv skiljer sig mycket mellan olika grupper i samhället, på samma sätt som folkhälsan varierar mycket mellan olika grupper i samhället. Om fler människor tillbringar tid naturen kan vi minska antalet sjukdomstillfällen som beror av stress eller stillasittande.

För många människor innebär naturen avkoppling från vardagsstressen, lugn och ro och en källa för återhämtning. Undersökningar har visat att vistelse i naturen bidrar till att sänka puls och hjärtfrekvens och kan fungera som rehabiliteringsmetod för utmattningssyndrom, depression och posttraumatisk stress. Samtidigt kan vistelse i naturen bidra till ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande, vilket påverkar vår fysiska hälsa positivt.

Friluftsliv för god folkhälsa, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friluftsliv och god folkhälsa, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik om svenskarnas friluftslivsvanor, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med Länsstyrelsens friluftslivssamordnare om du vill ha tips på hur man kan arbeta med friluftsliv för bättre hälsa.

Information till dig som är verksam inom friluftsliv i Norrbottens län

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag som knyter an till friluftsliv. För att underlätta för dig som är verksam inom friluftsliv finns här länkar till andra områden med koppling till ämnet.

För dig som arbetar med samhällsplanering och friluftsliv

Planeringsunderlag, riksintressen för friluftsliv, sammanfattande redogörelse med mera

Metod att kartlägga friluftsområden hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vägledning om kommunal friluftslivsplanering hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

För dig som arbetar med naturturism eller att tillgängliggöra friluftsliv

Friluftsliv i länet, informationsmaterial om besöksmål

Allemansrätten och informationsmaterial om allemansrätten hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreskrifter för allmänheten i skyddade områden finns under varje reservat och fullständiga föreskrifter finns i beslutet. I föreskrifterna kan finnas inskränkningar för organiserad verksamhet.

Sök naturreservat under fliken Besöksmål

Om du behöver söka dispens eller tillstånd för aktiviteter och ingrepp i natur

Om din verksamhet är i vattenområden kan du behöva tillstånd eller anmäla vattenverksamhet

För dig som söker information om fiske

Fiske

För dig som söker information om jakt

Jakt och vilt

Bidrag och stöd för arbete med friluftsliv

Det finns olika möjligheter att finansiera satsningar inom friluftsliv. Det finns till exempel statliga bidrag, EU-stöd och utlysningar från myndigheter, kommuner, organisationer, stiftelser, företag med flera. Länsstyrelsen hanterar flera typer av stöd som olika aktörer kan söka för att genomföra satsningar som bidrar till friluftlivsmålen.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det går att få stöd för att till exempel ta fram friluftsplaner, kartlägga friluftsvärden, anläggningar som spänger, stigar eller fågeltorn eller för kunskapsspridning, till exempel guidningar, broschyrer och informationstavlor.

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA-bidraget, är ett viktigt styrmedel för att främja friluftslivet i Norrbotten.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Landsbygdsutveckling

Det finns olika stöd att söka inom landsbygdsprogrammet och bygdemedel för att utveckla landsbygden genom att förbättra möjligheterna för rekreation, fritid och turism.

Integration

Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Naturbruk och besöksnäring kan också vara ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Friluftsliv är en del av den svenska kulturen. Nya svenskar bör få möjlighet att lära sig om natur och friluftsliv. Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling och kan vara ett första steg in på arbetsmarknaden inom till exempel naturbruk och besöksnäring.

Stöd till integration

Kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Detta kan kopplas ihop med friluftslivsintressen då många uppskattar att besöka kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Fler exempel på finansieringsmöjligheter kan du få av Länsstyrelsens friluftslivssamordnare.

Kontakt