Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar och ger bidrag till tidiga insatser för asylsökande personer för att de snabbare ska komma in i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande m.flPDF

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans dela ut totalt 67,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket. Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) kan utfärda intyg utan att teckna en överenskommelse.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerPDF

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Vem gör vad?

 • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Ansökan om bidrag

 

Utlysningen är öppen från 12 februari 2020.

Totalt har 67,4 miljoner kronor tilldelats länsstyrelserna för statsbidraget under 2020.Länsstyrelsen i Norrbottens län kan fördela 3 572 148 kronor i utlysningen.
Här finns ett informationsbrev om utlysningen för aktörer som kan söka medlen:

Länk till informationbrevPDF

I flikarna nedan hittar du de dokument som behövs för er ansökan. Kontakta oss gärna vid eventuella frågor.

Sista datum för att skicka in er ansökan är 19 mars 2020. Ansökningar som inkommer senare kommer att avvisas.

 

Ansökan görs på särskild blankett. Tänk på att ansökan måste vara komplett. Samtliga fält måste vara ifyllda och alla bilagor måste skickas med för att Länsstyrelsen ska kunna pröva din ansökan.

 1. Läs noga igenom all information om bidraget. Detaljerade upplysningar om villkoren för bidraget och hur man ansöker finns i
  Vägledning för ansökningPDF
 2. Fyll i och skriv under ansökningsblankett: 
  Ansökan om TIA-medel för ideella organisationer och trossamfundWord
  Ansökan om TIA-medel för kommunerWord
 3. Om insatsen ska genomföras tillsammans med en annan organisation ska ett samverkansintygWord bifogas ansökan.
 4. Fyll i budgetmallenWord med era planerade kostnader.
 5. Skicka underskriven och scannad ansökan samt bilagor med e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se

Inför en ansökan bör du tänka igenom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras?
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Använd gärna dessa hjälpmedel:

AktivitetsplanExcel

Stöddokument jämställdhetPDF

Kontakta gärna Länsstyrelsens handläggare om du har frågor om en ansökan eller en insats.

Organisationer som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter. Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län i enlighet med vad som anges i beslutet. En undertecknad slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats.

Gör så här för att redovisa en insats:

 1. Fyll i rätt blankett: 
  Mall för delredovisningWord
  Mall för slutredovisning kommunerWord
  Mall för slutredovisning trossamfund och ideella organisationerWord
 2. Skicka ifylld och påskriven blankett med e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se

Ange alltid insatsens ärendenummer så kommer rapporten rätt.

Aktiviteter för asylsökande i Norrbotten

 

 

I Norrbottens län anordnar många ideella föreningar, studieförbund, trossamfund och kommuner insatser för asylsökande inom områdena svenska, kunskap om svenska samhället, svensk arbetsmarknad, och hälsa. För att underlätta samordning av insatser sammanställer Länsstyrelsen lokala aktivitetskalendrar som uppdateras inför hösttermin, vårtermin och sommar.

Med anledning av Covid-19 kan aktiviteter ha förändrats eller anpassats. Kolla med kontaktpersoner för varje aktivitet (per mail eller telefon) för uppdaterad information.

Aktivitetskalender Boden våren 2020PDF

Aktivitetskalender Luleå våren 2020PDF

Aktivitetskalender Kalix våren 2020PDF

Aktivitetskalender Älvsbyn våren 2020PDF

Aktivitetskalender Piteå våren 2020PDF

Aktivitetskalender Kiruna 2020PDF

Gör så här:

 1. Fyll i formuläret:
  Teckna överenskommelse - offentlig organisationWord
  Teckna överenskommelse - ideell organisation eller trossamfundWord
 2. Skicka ifyllt, påskrivet och scannat formulär med e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se.

Du kan också skicka formuläret med post till:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
TIA-överenskommelse
971 86 Luleå

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län