Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Praktisk vägledning för regional samverkan Word

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 67,4 miljoner kronor.

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

Insatserna kan också rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vägledning för att ansöka om bidrag

Mer detaljerad information om vilka som kan ansöka om stöd, vilka insatser som kan ges bidrag och hur du ansöker hittar du i vägledningen:

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande med fleraPDF

Stöd för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns stöd till såväl asylsökande som till dig som anordnar insatser eller på andra sätt arbetar med asylsökande.

För dig som anordnar insatser eller arbetar med asylsökande finns material, information och verktyg som stöd i arbetet.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.selänk till annan webbplats

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg och information om mötesplatser och aktiviteter.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.selänk till annan webbplats

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i Tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning för resor till och från aktiviteterna. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få reseersättning. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver reseersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Din organisation behöver inte teckna en TIA-överenskommelse

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. på Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Teckna en TIA-överenskommelse för att kunna utfärda intyg

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationerWord

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfundWord

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till
norrbotten@lansstyrelsen.se

Ansökan om bidrag

Senaste utlysningen var öppen 12 februari - 19 mars 2020. Ingen ny utlysning kommer att göras under 2020. Information om framtida utlysningar hittar du här.

Inför ansökan

Informationsbrev 2020:

Länk till informationbrevPDF

Inför en ansökan bör du tänka igenom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras?
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Använd gärna dessa hjälpmedel:

AktivitetsplanExcel

Stöddokument jämställdhetPDF

Kontakta gärna Länsstyrelsens handläggare om du har frågor om en ansökan eller en insats.

Ansökan görs på särskild blankett. Tänk på att ansökan måste vara komplett. Samtliga fält måste vara ifyllda och alla bilagor måste skickas med för att Länsstyrelsen ska kunna pröva din ansökan.

 1. Läs noga igenom all information om bidraget. Detaljerade upplysningar om villkoren för bidraget och hur man ansöker finns i
  Vägledning för ansökningPDF
 2. Fyll i och skriv under ansökningsblankett: 
  Ansökan om TIA-medel för ideella organisationer och trossamfundWord
  Ansökan om TIA-medel för kommunerWord
 3. Om insatsen ska genomföras tillsammans med en annan organisation ska ett samverkansintygWord bifogas ansökan.
 4. Fyll i budgetmallenWord med era planerade kostnader.
 5. Skicka underskriven och scannad ansökan samt bilagor med e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se


Under och efter insatsen

Hur man ansöker om ersättning och sköter rapportering i samband med insatsen.

Delrapportering

Del- och slutrapportering ska skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län i enlighet med vad som anges i beslutet. Mallar för det året bidraget beviljades ska användas.


Gör så här för att delrapportera:

 1. Fyll i mallen:
  Mall delrapportering 2020Word
  Mall delrapportering 2019Word
 2. Skicka redovisningen digitalt till:
  norrbotten@lansstyrelsen.se
  Ange alltid insatsens ärendenummer så kommer rapporten rätt.

Slutrapportering

Gör så här för att slutrapportera:

 1. Fyll i mallen:
  2020:
  Mall slutrapportering kommuner 2020Word
  Blankett slutrapportering trossamfund och ideella organisationer 2020Word

  2019:
  Mall slutrapportering kommuner 2019 Word
  Mall slutrapportering trossamfund och ideella organisationer 2019Word

 2. Skicka redovisningen digitalt till:
  norrbotten@lansstyrelsen.se

Gör så här:

 1. Fyll i formuläret:
  Teckna överenskommelse - offentlig organisationWord
  Teckna överenskommelse - ideell organisation eller trossamfundWord
 2. Skicka ifyllt, påskrivet och scannat formulär med e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se.

Du kan också skicka formuläret med post till:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
TIA-överenskommelse
971 86 Luleå


Aktivitetskalender och insatser som beviljats medel

Information om projekt som beviljats medel tidigare år och aktuell information om aktiviteter för asysökande i länets kommuner.

I Norrbottens län anordnar många ideella föreningar, studieförbund, trossamfund och kommuner insatser för asylsökande inom områdena svenska, kunskap om svenska samhället, svensk arbetsmarknad, och hälsa. För att underlätta samordning av insatser sammanställer Länsstyrelsen lokala aktivitetskalendrar som uppdateras inför hösttermin, vårtermin och sommar.

Med anledning av Covid-19 kan aktiviteter ha förändrats eller anpassats. Kolla med kontaktpersoner för varje aktivitet (per mail eller telefon) för uppdaterad information.

Aktivitetskalender för vuxna asylsökanden sommaren 2020PDF

Kommunernas aktivitetskalendrar

Aktivitetskalender Boden våren 2020PDF

Aktivitetskalender Luleå våren 2020PDF

Aktivitetskalender Kalix våren 2020PDF

Aktivitetskalender Älvsbyn våren 2020PDF

Aktivitetskalender Piteå våren 2020PDF

Aktivitetskalender Kiruna 2020PDF

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län