Jordbruksmark ur produktion

Nedläggning av jordbruksmark sker vanligen genom skogsplantering, igenväxning eller övergång till annan markanvändning. Om du som brukare/markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla det till Länsstyrelsen.

Anmäl åtta månader i förväg

Anmälan ska ske minst åtta månader i förväg via nedanstående blankett. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag man vill plantera. Det gäller också om man väljer naturlig igenväxning eller annan markanvändning. Anledningen till detta är att Länsstyrelsen ska kunna göra en bedömning om natur- och/eller kulturvärden kan skadas.

Länsstyrelsen vill kunna undersöka möjligheterna till fortsatt skötsel av betesmarker och ge råd och stöd om möjligheter finns.

Länsstyrelsen kan i sitt beslut ange vissa villkor som ska gälla. Exempelvis kan det handla om val av trädslag eller om att helt förbjuda plantering.

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Anmälan
Att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion kan innebära att skyddsvärda natur- och kulturvärden går förlorade. Din anmälan gör att Länsstyrelsen kan pröva vilken hänsyn som kan behövas för att skydda värdefulla delar av jordbrukslandskapet.
SökandeHit skickas en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan.
Jordbruksmark som avses tas ur produktion

Om annan än sökanden

Uppgifter om nedläggningen
Här beskriver du hur marken används idag och varför du vill ändra användningen. Jordbruksmarken får tas ur produktion tidigast åtta månader efter att anmälan har skickats in. Anmälan räknas som inlämnad först när den är komplett. Länsstyrelsen kan besluta om att jordbruksmarken får tas ur bruk tidigare än åtta månader efter anmälan.

Ange datum, dock tidigast om åtta månader.
Markslag som planeras tas ut produktion (obligatorisk) * (obligatorisk)
Markslag som planeras tas ut produktion (obligatorisk)


Planerad markanvändning istället för jordbruksmark (obligatorisk) * (obligatorisk)
Planerad markanvändning istället för jordbruksmark (obligatorisk)


Här beskriver du vad du har planerat att använda marken till. För att vi ska kunna göra en bedömning är det viktigt att du bifogar en karta där det tydligt framgår vilken jordbruksmark du vill ta ur produktion. Om det gäller flera områden bör du markera dem med siffror (skog) respektive bokstäver (annat) som du kan hänvisa till i din ansökan. Observera att filer större än totalt 15 MB inte kan bifogas i formuläret. Vid behov, kontakta oss för hjälp.
Om du planerar att plantera skog på marken: (frivillig)
Markera området på kartan med en siffra

Om du ska plantera skog på jordbruksmarken är du klar med din anmälan nu och kan skicka in den. Om du planerar att använda marken till annat än skog:
Markera området på kartan med en bokstav.Det är viktigt att du lämnar uppgifter om vilka biotoper som finns inom eller i anslutning till jordbruksmarken. Sådana biotoper kan t.ex. vara stenmurar, odlingsrösen, diken, märgelgravar eller åkerholmar.
Natur- och kulturmiljövärden (frivillig)
Åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön ska samrådas enligt miljöbalkens 12 kapitel 6§. För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om naturmiljön riskerar att skadas behöver du därför beskriva vilka naturvärden som finns i området och vilka åtgärder du planerat för att minska skador eller risk för skador på naturmiljön.
Känner du till några natur- eller kulturmiljövärden på marken som avses tas ur produktion? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Känner du till några natur- eller kulturmiljövärden på marken som avses tas ur produktion? (obligatorisk)


Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Undantag vid små åtgärder

Du behöver inte göra någon anmälan om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Ju mindre areal som tas i anspråk, desto mindre risk att något natur- eller kulturvärde tar skada. Det är starkt rekommenderat att göra en anmälan om du inte är helt säker på natur- och kulturvärden i området.

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på jordbruksmark räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt påverkar naturmiljön ska du ändå alltid samråda med Länsstyrelsens naturvårdsenhet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss