Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

Så lämnar du yttranden på aktuella förvärvstillstånd

Länsstyrelsen kan i vissa fall vägra förvärvstillstånd av egendom i glesbygd om egendomen behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten. Om du anser att egendom bör nekas förvärvstillstånd av dessa skäl ska du göra det skriftligt till Länsstyrelsen i Norrbottens län via post eller e-post. Du behöver även redogöra hur egendomen är planerad att användas. Vi behöver endast information som hjälper oss att kunna bedöma om jordförvärvstillstånd ska beviljas eller inte i det aktuella ärendet.

Postadress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Ange diarienummer

Vid skriftlig kontakt med oss, ange alltid ärendets diarienummer; XXX-XXXX-XXXX.

Senast inom tre veckor

Ditt skriftliga yttrande ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast tre veckor från att ärendet kommit in till oss.

Ansökningar är allmänna handlingar

Aktuella ansökningar om jordförvärvstillstånd finns i Länsstyrelsens diarium.

Diarium och allmänna handlingar

I Norrbotten räknas följande kommuner och församlingar som glesbygdsområden:

 • Arjeplogs kommun
 • Arvidsjaurs kommun
 • Bodens kommun: Edefors socken
 • Gällivare kommun
 • Haparanda kommun
 • Jokkmokks kommun
 • Kalix kommun
 • Kiruna kommun
 • Pajala kommun
 • Älvsbyns kommun
 • Överkalix kommun
 • Övertorneå kommun.

Undantaget är det så kallade friområdet, det vill säga Luleå, Piteå samt Bodens kommun, med undantag från Edefors socken. I detta område krävs alltså inte förvärvstillstånd.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Följande handlingar ska bifogas ansökan

 • en bestyrkt kopia av förvärvshandlingen, till exempel köpekontrakt eller gåvobrev
 • en fullmakt om ett ombud för överlåtare/förvärvare undertecknat förvärvshandlingen

Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsen Norrbottens bankgiro 5181-9266.
Ange att inbetalningen avser "Förvärvstillstånd" samt fastighetsbeteckning.

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Dödsbon måste avveckla innehav av jordbruksfastigheter inom fyra år från utgången av det år då dödsfallet inträffade. Avyttringen kan ske genom arvskifte/bodelning, gåva eller försäljning, lagfart ska sökas inom tre månader efter överlåtelsen. Om jord- eller skogsbruksfastighet ägs av minst tre personer måste det finnas en ställföreträdare.

Av ärvdabalken framgår att om det i ett dödsbo ingår fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet måste dödsboet avveckla fastighetsinnehavet senast fyra år efter utgången av kalenderåret då dödsfallet inträffade. Anledningen är att begränsa antalet fastigheter som ägs av dödsbon, eftersom ägandeformen kan leda till att brukandet och förvaltningen av fastigheterna försvåras. Länsstyrelsen har tillsynen över att avvecklingen sker i enlighet med bestämmelserna, vid behov kan vite utfärdas.

Reglerna innebär inte att dödsboet som sådant måste upplösas, bara att jordbruksfastigheten måste avyttras. Avyttringen kan ske genom arvskifte, gåva, försäljning eller som en kombination av dessa överlåtelsesätt.

Lagfart ska sökas inom tre månader efter överlåtelsen hos Lantmäteriet. Med ansökan ska bifogas aktuella handlingar i ärendet.

Läs mer om inskrivningsärende hos Lantmäteriet.se Länk till annan webbplats.

Två år efter dödsfall skickar Länsstyrelsen ut information om de regler som gäller till dödsbon med innehav av lantbruksfastighet, informationen upprepas efter ytterligare ett år. Hörsammas inte informationerna utfärdar Länsstyrelsen ett föreläggande om att dödsboet ska uppfylla bestämmelserna. Kvarstår dödsboet ändå som fastighetsinnehavare utfärdar Länsstyrelsen ett vitesföreläggande om att dödsboet ska genomföra avvecklingen.

Om det finns särskilda skäl till att dödsboet inte kan uppfylla kravet om avyttring kan Länsstyrelsen medge anstånd med avvecklingen.
Om en jord- eller skogsbruksfastighet ägs av minst tre personer tillsammans måste det enligt lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter finnas en ställföreträdare. Denne kan vara antingen delägare eller en utomstående person. Ställföreträdaren ska svara för den löpande förvaltningen av fastigheten enligt de riktlinjer om delägarna ger och företräda delägarna utåt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss