Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet. Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Betalning

Betalningar ska göras till bankgiro 5050-1972.

Aktuella kungörelser

Gleen Andersson ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet på fastigheten Uggletorp 1:10, Borgholms kommun.

Ansökan avser tillstånd till befintlig och utökad djurhållning för mjölk- och köttproduktion till totalt 523 djurenheter. Förväntad miljöpåverkan är främst övergödning, lukt och buller.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats och tillhör ärendet. Handlingarna i ärendet hålls tillgängliga vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar, samt vid, Borgholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torget Östra Kyrkogatan 10 i Borgholm.

Eventuella yttranden över ansökan skickas till kalmar@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 KALMAR, senast 1 september 2020. Ange ärendets diarienummer 551-8537-19.

Mörbylånga kommun har fått tillstånd till anläggning för lagring och behandling av avfall på fastigheten Ventlinge 7:62 i Mörbylånga kommun. Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos Mörbylånga kommuns servicekontor, Trollhättevägen 4, 386 80 Mörbylånga.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 13 augusti 2020.

Ange dnr. 551-2314-20

Borgholm Energi AB har ansökt hos Länsstyrelsen i Kalmar län om att revidera vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Byxelkroks grundvattentäkt i Borgholms kommun.

Av 24 § förordningen om områdesskydd (1998:1252) framgår att Länsstyrelsen ska förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. Förslag till beslut har skickats till kända fastighetsägare med delgivningskvitto.

Syftet

Nuvarande skyddsområde och skyddsföreskrifter är över 40 år gamla, och är i behov av uppdateringar i förhållande till gällande lagar samt förordningar. Grundvattenbildningen inom sandavlagringen i Byxelkroks vattenskyddsområde kommer i framtiden att minska enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts prognoser. Ett fortsatt uttag av dricksvatten i nuvarande omfattning kräver ett större uttagsområde för att upprätthålla vattenbalansen. För att skydda råvattenkvalitén inom det utökade uttagsområdet krävs ett större vattenskyddsområde.

Ansökan för ärendet finns att ta del av hos aktförvararen, Miljö- och byggnadskontoret i Borgholm, Östra Kyrkogatan 10, 387 21 i Borgholm samt hos Länsstyrelsen i Kalmar. Ansökan innehåller bl. a ett Tekniskt underlag med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, riskanalys, samrådsprotokoll och yttranden från myndigheter.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Kalmar, 391 86 Kalmar senast den 31 juli 2020. Var god ange dnr 513-879-13.

Handlingarna berör följande fastigheter: Skurebo 2:7, 2:8, 2:26, s:3; 3:4, 3:7; Uddevallshyltan 1:19; Bjärshult 2:8, 2:10, 2:11; Fröjdekulla 1:59, 1:60; Mjöshyltan 2:2; Tortebo 2:19, 1:45 samt del av Skurebo 1:1, 2:29, 3:4, 3:13, del av Bjärshult 3:5; del av Hinshult 2:53; del av Medelhult 1:19 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till utvidgning av naturreservatet Allgunnen samt tillägg till syfte och skötselplan.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra detta skriftligt till kalmar@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Naturskyddsenheten, 391 86 KALMAR senast den 21 augusti 2020.

Handlingarna finns tillgängliga under tiden 15 juni 2020 till den 21 augusti 2020 hos aktförvararna i Högsby och Nybro kommun. De finns även att få som pdf-fil genom att skicka en förfrågan med epost till www.naturskyddsenheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kalmar län har den 5 juni 2020 fastställt jakttider och fällavgifter för älg jaktåret 2020/2021.

Beslut om jakttider och fällavgifterPDF

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00