Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet.

Delgivning genom kungörelse

Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till Länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Betalning

Betalningar ska göras till bankgiro 5050-1972.

Aktuella kungörelser

Lantmäteriet har genom beslut den 25 augusti 2022, ärendenummer H21459, upplåtit ledningsrätt till E.ON för elektrisk starkströmsledning i Västerviks och Vimmerbys kommuner. Lantmäteriet har beslutat att förtida tillträde ska få ske om E.ON Energidistribution Aktiebolag ställer säkerhet till Länsstyrelsen Kalmar län för den ersättning jämte ränta som kan komma att fastställas samt för det skadestånd som kan komma att utgå om ledningsbeslutet eller beslutet om förtida tillträde ändras.

Länsstyrelsen Kalmar meddelade beslut, diarienummer 407-7552-2022, den 14 september 2022. Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Kalmar län.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 22 oktober 2022. Överklagande skickas till Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar.

Växjö kommun har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län redovisat en utredning om rening av kväve vid Braås reningsverk på fastigheten Böksholm 1:30 i Växjö kommun. Kommunen föreslår att inga slutgiltiga villkor för kväve meddelas.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos kommunkansliet, Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö samt vid Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar eller via e-post till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 14 oktober 2022. Ange diarienummer 6339-2022.

Länsstyrelsen har den 5 september 2022, diarienummer 521-5120-2022, beslutat att upphäva strandskyddet inom del av fastigheten Vimmerby 3:330 i Vimmerby kommun.

Beslutet med bilaga finns tillgängligt på Länsstyrelsen, samhällsbyggnadsenheten, Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar och på länsstyrelsens hemsida.

Beslutet kan överklagas hos Regeringen genom skrivelse som skickas till Länsstyrelsen i Kalmar, 391 86 Kalmar, alternativt med e-post till kalmar@lansstyrelsen.se.

Överklaganden ska vara myndigheten tillhanda senast den 3 oktober 2022.

SR Energy AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om förlängd tid för igångsättning av tillståndsgiven gruppstation med 9 vindkraftverk, ”Vindpark Älmedal”, på fastigheterna Göljhult 2:4 och 3:14, Mörtelek 9:1, Klavreda 3:65, Tälleryd 1:3, Älmedal 1:2, 1:12, 1:16 och 1:19 samt Gassgöljhult 2:2, 2:3, 3:5 och 3:8 i Uppvidinge kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och aktförvararen i Uppvidinge kommun, Kyrkbacken i Åseda.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till kalmar@lansstyrelsen.se eller Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar senast den 10 oktober 2022. Ange diarienummer 7047-2022.

Lantmäteriet har genom beslut den 26 augusti 2022, ärendenummer H21459, upplåtit ledningsrätt till E.ON för elektrisk starkströmsledning i Västerviks och Vimmerby kommun. Lantmäteriet har beslutat att förtida tillträde ska få ske om E.ON Energidistribution Aktiebolag ställer säkerhet till Länsstyrelsen Kalmar län för den ersättning jämte ränta som kan komma att fastställas samt för det skadestånd som kan komma att utgå om ledningsbeslutet eller beslutet om förtida tillträde ändras.

Länsstyrelsen Kalmar meddelade beslut, diarienummer 407-6310-2022, den 30 augusti 2022. Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Kalmar län.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 1 oktober 2022.

Skicka det till: Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar. Ange diarienumret.

Länsstyrelsen i Kalmar län delger härmed genom kungörelse beslutet om fällavgifter för älg i Kalmar län jaktåret 2022/2023. Det fullständiga beslutet, med diarienummer 218-4680-2022, finns tillgängligt hos Länsstyrelsen.

Beslutet finns även att läsa här:

Älgjakt

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om tillstånd till skyddsjakt på storskarv i Kalmar län under åren 2022-2024.

Beslut: Tillstånd till skyddsjakt på storskarv inom Kalmar län år 2022 till och med år 2024 Pdf, 407.2 kB.

Länsstyrelsen i Gotlands län och Länsstyrelsen Kalmar län har den 20 december 2021 fastställt bevarandeplan för Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE0330308) som pekades ut 2016. Länsstyrelsen i Gotlands län har dessutom fastställt bevarandeplan för Pärkhagen (SE0340204), vilket pekades ut 2015.

Bevarandeplanerna finns att ta del av på webbplatserna.

Länsstyrelsen Gotlands län

Länsstyrelsen Kalmar län

Beslutet att fastställa bevarandeplaner kan inte överklagas.

Prenumerera via e-post

Vill du prenumerera på denna sidan och få uppdateringar via e-post? Välj Prenumerera, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00