Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet.

Delgivning genom kungörelse

Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till Länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Betalning

Betalningar ska göras till bankgiro 5050-1972.

Aktuella kungörelser

Vimmerby Energi och Miljö AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd att årligen sortera, mellanlagra och behandla högst 30 000 ton avfall varav 1 000 ton är farligt avfall, mekanisk bearbeta högst 4 000 ton icke farligt avfall samt kompostera högst 1 000 ton park- och trädgårdsavfall enligt 9 kapitlet miljöbalken inom fastigheten Vimmerby 3:1 i Vimmerby kommun.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och tillhör ärendet. Handlingar i ärendet hålls tillgängliga vid Länsstyrelsen Kalmar län samt vid Stadshuset Stångågatan 28 i Vimmerby.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 KALMAR, eller via e-post till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 24 april 2023. Ange diarienummer 6151-2022.

Mörbylånga kommun har fått tillstånd till lagring och behandling av avfall (muddermassor) på fastigheten Ventlinge 7:62 i Mörbylånga kommun. Tillståndet är tidsbegränsat och gäller under tolv månader från det att tillståndet tagits i anspråk. Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Kommunkansliet i Mörbylånga kommun, Trollhättevägen 4 i Mörbylånga.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 20 april 2023. Ange diarienummer 9457–2022.

Trensums Food AB har fått beslut om slutliga villkor för rening av utgående processavloppsvatten från bolagets produktion av livsmedel och foder på fastigheten Tingsryd 25:1 i Tingsryds kommun. Begränsningsvärden har fastställts.

Beslutet hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen, vid kommunkansliet, Torggatan 12 i Tingsryd.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 20 april 2023. Ange diarienummer 8387-2022.

Länsstyrelsen har den 7 mars 2023 beslutat att upphäva strandskyddet inom del av fastigheten Grönsved 1:4, Vimmerby kommun.

Beslutet (diarienummer 10370-2022) finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Kalmar, telefon 010-223 80 00.

Beslutet kan överklagas hos Regeringen genom skrivelse som skickas till Länsstyrelsen i Kalmar, 391 86 Kalmar, alternativt med e-post till kalmar@lansstyrelsen.se. Överklagandet ska vara myndigheten tillhanda senast den 8 april 2023.

Willo AB har fått tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till anläggning för maskinell metallbearbetning på fastigheten Svarven 1 i Växjö kommun. Tillståndet omfattar maskinell metallbearbetning med högst 60 kubikmeter total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskiner.

Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och aktförvararen i Växjö kommun, Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö.

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen genom skrivelse till kalmar@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. Länsstyrelsen måste ha fått skrivelsen senast den 12 april 2023. Ange diarienummer 5992-2022.

Metallfabriken Ljunghäll AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om ändringstillstånd enligt 16 kapitlet miljöbalken. Ändringen avser att gjuta med saltkärnor samt installation av impregneringsanläggning för gjutgods inom verksamheten på fastigheten Vi 54:1 i Vimmerby kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos aktförvararen vid Miljö- och byggnadsnämnden, Stångågatan 28, Vimmerby samt vid Länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar, eller med e-post till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 28 mars 2023. Ange ärendets diarienummer 9910-2022.

Borgholm Energi AB har ansökt hos Länsstyrelsen Kalmar län om att fastställa ett nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Rälla grundvattentäkt i Borgholms kommun.

Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda vattentäkten och råvattentillgången för dricksvattenförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv. Vattenskyddsområdet är indelat i två skyddszoner med olika skyddsföreskrifter för zonerna. Skyddsföreskrifterna reglerar bland annat hantering av petroleumprodukter och kemiska bekämpningsmedel, fordonstvätt, växtnäringsämnen och gödselhantering inom jordbruk samt täktverksamhet och schaktningsarbeten.

Länsstyrelsen ska förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom en viss tid yttra sig över förslaget. Förslag till beslut har skickats till berörda fastighetsägare.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Miljö- och byggnadskontoret i Borgholm, Torget, Östra Kyrkogatan 10 samt hos Länsstyrelsen Kalmar län med besöksadress Regeringsgatan 1, Kalmar.

Yttrande ska lämnas skriftligen till kalmar@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar senast den 28 mars 2023. Ange diarienummer 513-1995-2019.

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om licensjakt efter lodjur i Kalmar län i mars 2023. Beslutet finns i sin helhet på Länsstyrelsens webbplats.

Beslut om licensjakt efter lodjur i Kalmar län 2023

Länsstyrelsen i Kalmar län delger härmed genom kungörelse beslutet om fällavgifter för älg i Kalmar län jaktåret 2022/2023. Det fullständiga beslutet, med diarienummer 218-4680-2022, finns tillgängligt hos Länsstyrelsen.

Beslutet finns även att läsa här:

Älgjakt

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om tillstånd till skyddsjakt på storskarv i Kalmar län under åren 2022-2024.

Beslut: Tillstånd till skyddsjakt på storskarv inom Kalmar län år 2022 till och med år 2024 Pdf, 407.2 kB.

Länsstyrelsen i Gotlands län och Länsstyrelsen Kalmar län har den 20 december 2021 fastställt bevarandeplan för Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE0330308) som pekades ut 2016. Länsstyrelsen i Gotlands län har dessutom fastställt bevarandeplan för Pärkhagen (SE0340204), vilket pekades ut 2015.

Bevarandeplanerna finns att ta del av på webbplatserna.

Länsstyrelsen Gotlands län

Länsstyrelsen Kalmar län

Beslutet att fastställa bevarandeplaner kan inte överklagas.

Prenumerera via e-post

Vill du prenumerera på denna sidan och få uppdateringar via e-post? Välj Prenumerera, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00