Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet.

Delgivning genom kungörelse

Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Betalning

Betalningar ska göras till bankgiro 5050-1972.

Aktuella kungörelser

Länsstyrelsen Kalmar län utför naturvårdsbränningar i naturreservat för att skapa livsmiljöer för hotade arter och bevara biologisk mångfald. Länsstyrelsen planerar att genomföra en naturvårdsbränning i skogsmark och en gräsbränning under 2021. Det område som är planerade för skogsbränning ligger i naturreservaten Allgunnen i Nybro kommun. Gräsbränningen kommer att ske på stranden i naturreservatet Bödakustens östra i Borgholms kommun. Bränningarna kan komma att genomföras någon gång under perioden 1 april till och med 30 september. Väderförhållandena avgör när bränningarna kan genomföras och det exakta datumet bestäms därför med kort varsel. Information om när och var bränning är planerad kommer att finnas på vår webbplats.

Skötsel av skyddad natur

Volvo Construction Equipment AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till ändrad verksamhet vid verksamhetsdelen BRA 1 på fastigheten Sjösås 1:262 i Växjö kommun.

Ansökan avser att förutom nuvarande produktion få montera 7 500 ton färdig slutprodukt vid verksamhetsdelen BRA 1 av total tillåten produktionsmängd som är 125 000 ton slutprodukt, varav huvuddelen sker vid BRA 2. Ändringen medför främst en påverkan av buller från företagets transporter genom samhället Braås.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats och tillhör ärendet. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos aktförvararen kommunkansliet i Växjö kommun, Västra Esplanaden 18, 351 12Växjö. samt vid Länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 KALMAR, eller via mail till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 26 april 2021.

Var god ange ärendets diarienummer 551-10296-20.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län fastställer slutliga villkor efter en prövotid gällande våtmarkens kapacitet, vid Arla Foods AB på fastigheten Mejeristen 1 i Vimmerby kommun. Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Miljö- och byggnadsnämnden i Vimmerby kommun, Stångågatan 28 i Vimmerby.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 23 april 2021.

Ange diarienummer: 551-8882-19.

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om licensjakt efter lodjur i Kalmar län i mars 2021 diarienummer: 10221-20. Beslutet kungörelsedelges genom denna annons. Beslutet finns under överklagandetiden tillgängligt hos Länsstyrelsen i Kalmar län, Regeringsgatan 1, Kalmar samt på Länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen i Kalmar län delger härmed genom kungörelse beslutet om utnämning av ledamöter till älgförvaltningsgrupper i Kalmar län 2021–2023.

Det fullständiga beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen.

Diarienummer: 218-4874-2020.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00