Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet.

Delgivning genom kungörelse

Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Betalning

Betalningar ska göras till bankgiro 5050-1972.

Aktuella kungörelser

Miljöprövningsdelegationen har avslagit Eurowind Energy AB:s ansökan om tillstånd till gruppstation av vindkraftverk på fastigheten Kalmar Gräsgärde 1:17 m.fl. i Kalmar kommun. Beslutet hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Kommunkansliet i Kalmar kommun, Östra Sjögatan 18 i Kalmar.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 10 augusti 2021.

Ange dnr. 551-10078-19.

Naturstenskompaniet Sverige AB har fått tillstånd till täkt av berg på fastigheten Gillberga 4:10 m.fl. i Borgholms kommun. Tillståndet medger ett totalt uttag av högst 1 410 000 ton berg och jord och ett årligt uttag av högst 100 000 ton berg och 20 000 ton jord.

Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen i Borgholms kommun.

Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen genom skrivelse till kalmar@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Länsstyrelsen måste ha fått skrivelsen senast den 5 augusti 2021.

Ange diarienummer 551-8574–19.

Guldfågeln AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om ändringstillstånd till alternativ tillfartsväg för verksamhet på fastigheten Mörbylånga 10:20 m.fl. i Mörbylånga kommun.

Ansökan avser att under en period (till och med december 2024) trafikera Köpmangatan/Trollhättevägen för en del tunga transporter till och från företaget innan en ny tillfartsväg färdigställts.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos aktförvararen vid Kommunkansliet i Mörbylånga kommun, Trollhättevägen 4, 386 80 Mörbylånga samt vid Länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 KALMAR, eller via mail till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 13 augusti 2021.

Ange ärendets diarienummer 551-2877-21.

Miljöprövningsdelegationen har beslutat att ändra villkor för AB CA Cedergren på fastigheterna Åby 12:3 m.fl. i Mönsterås kommun avseende tidpunkt för anläggning av reningsverk. Beslutet hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen, Mönsterås kommun, Kvarngatan 2 i Mönsterås.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 3 augusti 2021.

Ange diarienummer 2771–2021.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län avslår Biototal AB:s ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) och avskriver ansökan om dispens från biotopskyddet enligt 7 kap. MB inom fastigheten Grimarp 1:18 i Ljungby kommun.

Beslutet hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen i Ljungby kommun, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 2 augusti 2021.

Ange diarienummer 551-4617-20.

Volvo Construction Equipment AB har fått tillstånd till förändrad verksamhet på fastigheten Sjösås 1:262 i Växjö kommun. Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen kommunkansliet i Växjö kommun, Västra Esplanaden 18, 351 12 Växjö.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 23 juli 2021.

Ange diarienummer 551-10296-20.

Länsstyrelsen i Kalmar län delger härmed genom kungörelse beslutet om fällavgifter för älg i Kalmar län jaktåret 2021/2022.

Det fullständiga beslutet (diarienummer 218-4684-2021) finns tillgängligt hos Länsstyrelsen. Beslutet finns även att läsa på vår sida om älgjakt.

Älgjakt

Åshults Kraft AB ansöker om förlängd igångsättningstid för tillståndsgiven gruppstation med vindkraftverk på fastigheterna Åshult 2:1, Asby 3:7, 4:4 och 5:4 i Växjö kommun samt Glosäng 1:5 i Uppvidinge kommun. Ansökt förlängning innebär att verksamheten senast ska ha satts igång den 1 oktober 2023.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Kalmar län och aktförvararna i Växjö och Uppvidinge kommuner.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar eller kalmar@lansstyrelsen.se senast den 19 juli 2021.

Ange diarienummer 661-2021.

Trensums Food AB på fastigheten Tingsryd 25:1 i Tingsryd, ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om ändring av villkor enligt miljöbalken. Ansökan avser lossning av havrekärnor. Bullerdämpande åtgärder kommer att vidtas.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Kommunkansliet, Tingsryds kommun, Torggatan 12 i Tingsryd samt vid Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1 i Kalmar. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 KALMAR, eller via mail till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 2 augusti. Ange diarienummer 3866-2021.

Länsstyrelsen Kalmar län utför naturvårdsbränningar i naturreservat för att skapa livsmiljöer för hotade arter och bevara biologisk mångfald. Länsstyrelsen planerar att genomföra en naturvårdsbränning i skogsmark och en gräsbränning under 2021.

Det område som är planerade för skogsbränning ligger i naturreservaten Allgunnen i Nybro kommun. Gräsbränningen kommer att ske på stranden i naturreservatet Bödakustens östra i Borgholms kommun. Bränningarna kan komma att genomföras någon gång under perioden 1 april till och med 30 september.

Väderförhållandena avgör när bränningarna kan genomföras och det exakta datumet bestäms därför med kort varsel. Information om när och var bränning är planerad kommer att finnas på vår webbplats.

Skötsel av skyddad natur

Länsstyrelsen i Kalmar län delger härmed genom kungörelse beslutet om utnämning av ledamöter till älgförvaltningsgrupper i Kalmar län 2021–2023.

Det fullständiga beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen.

Diarienummer: 218-4874-2020.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00