Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet.

Delgivning genom kungörelse

Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Betalning

Betalningar ska göras till bankgiro 5050-1972.

Aktuella kungörelser

Länsstyrelsen i Kalmar län delger härmed genom kungörelse beslutet om utnämning av ledamöter till älgförvaltningsgrupper i Kalmar län 2021–2023.

Det fullständiga beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen.

Diarienummer: 218-4874-2020.

Länsstyrelsen har genom beslut 2020-12-16 med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) bildat naturreservat Rälla-Ekerum i Borgholms kommun. Följande fastigheter (eller delar därav) berörs av bildandet av reservatet: Delar av Halltorp 1:7 och 1:10, delar av Rälla 1:7, 1:13, 1:14, 1:15, 1:17, 1:33, 1:35, 1:42, 1:47, 1:100, del av Rälla Tall 9:20 och Rälla 1:43.

Beslutet med tillhörande karta och skötselplan finns tillgängliga på servicecenter på Borgholm kommun. De finns även att få som pdf-fil genom att skicka en förfrågan med epost till naturskyddsenheten.kalmar@lansstyrelsen.se med hänvisning till ärende nr 511-6395-16.

Beslutet kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet, genom skrivelse som lämnas eller skickas till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar. Länsstyrelsen måste ha fått skrivelsen senast den 11 januari 2021.

V g ange ärende 511-6395-16.

Länsstyrelsen har genom beslut 2020-12-16 med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) bildat naturreservat Västra Sörby i Borgholms kommun. Följande fastigheter (eller delar därav) berörs av bildandet av reservatet: Västra Sörby 2:1, 4:3, 5:1, 6:2, 6:3, 7:12, s:1, ga:1, ga:2, del av Åketorp 5:1, del av Karås 1:2, 1:5, del av Halltorp 1:10, 1:23.

Beslutet med tillhörande karta och skötselplan finns tillgängliga på servicecenter på Borgholm kommun. De finns även att få som pdf-fil genom att skicka en förfrågan med epost till naturskyddsenheten.kalmar@lansstyrelsen.se med hänvisning till ärende nr 511-385-18.

Beslutet kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet, genom skrivelse som lämnas eller skickas till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar. Länsstyrelsen måste ha fått skrivelsen senast den 11 januari 2021.

V g ange ärende 511-385-18.

Miljöprövningsdelegationen har bifallit Mönsterås Biogasproduktion AB ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till anläggning för biogasproduktion på fastigheten Grimhult 1:19 i Mönsterås kommun. Miljöprövningsdelegationen avslår i samma beslut yrkande om etablering av anläggning för biogasproduktion på fastigheten Kronobäck 12:3 i Mönsterås kommun.

Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län och hos aktförvararen vid Mönsterås kommun.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som skickas till kalmar@lansstyrelsen.se, alternativt lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 20 januari 2021.

Ange dnr. 551-8292-19.

Länsstyrelsen har genom beslut 2020-12-11 med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) bildat naturreservatet Vållö i Mönsterås kommun.

Följande fastigheter (eller delar därav) ingår i reservatet: Vållö 1:2, Vållö 1:4, Vållö 1:5, Vållö 1:6, Vållö 2:6, Vållö 2:9, Vållö 2:10, Vållö 2:14, Vållö 3:5, Vållö 3:6, Vållö 3:7, Vållö 3:8, Vållö 3:15, Vållö 3:18. Vållö lotsplats 1:1, Vållö lotsplats 2:1. Marksamfälligheter: Vållö S:3, Vållö S:4, Vållö S:5, Vållö S:6, Vållö S:7, Vållö S:8, Vållö S:9, Vållö S:10, Vållö S:11. Anläggningssamfälligheter: Vållö GA:1. Samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Beslutet med tillhörande skötselplan och karta finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Naturskyddsenheten, Regeringsgatan i Kalmar samt på Mönsterås kommun, hos deras aktförvarare.

Beslutet kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet, genom skrivelse som lämnas eller skickas till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar. Länsstyrelsen måste ha fått skrivelsen senast den 15 januari 2021.

Ange diarienummer: 511-2349-2016.

KLS Ugglarps AB i Kalmar ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om ändringstillstånd enligt miljöbalken till utökad livsmedelsproduktion på fastigheten Tigern 7. Utökningen avser produktion av högst 18 750 ton förädlade produkter per år och innebär främst fler transporter.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och tillhör ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 35 A i Kalmar och vid Länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 KALMAR, eller via e-post till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 19 januari 2021.

Ange diarienummer 551-2821-20.

Södra Skogsägarna ek. för. har fått tillstånd till täkt av torv och markavvattning på Drakamyr, på fastigheterna Kvinnhult 1:22, Mjäryd 1:17 samt Kylhult 1:19, 1:20 och 1:174 i Markaryds kommun. Beslutet som är förenat med villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos Markaryds kommun, Drottninggatan 11 i Markaryd.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 12 januari 2021.

Ange diarienummer: 551-6864-19

Richard Sterling ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken till ändring av verksamheten på fastigheten Linneryd 16:1 i Tingsryds kommun.

Ansökan avser ändring av antal omgångar av kyckling som föds upp.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och tillhör ärendet. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar, samt vid kommunkansliet, Torggatan 12 i Tingsryd.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 KALMAR, eller via e-post till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 12 januari 2020.

Var god ange ärendets diarienummer: 551-8864-20

Länsstyrelsen har den 24 november 2020, med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken, beslutat om vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Hummeln och grundvattentäkten Kristdala i Oskarshamns kommun. Syftet med vattenskyddsområdena är att skydda vattentäkterna och råvattentillgången för dricksvattenförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv. Vattenskyddsområdena är indelat i primär- och sekundär skyddszon med olika skyddsföreskrifter för zonerna. Skyddsföreskrifterna reglerar bland annat hantering av petroleumprodukter och bekämpningsmedel samt avloppsanläggningar, upplag och fordonstvätt.

I samma beslut upphävs det tidigare beslutet för Kristdala vattenskyddsområde (dom Söderbygdens vattendomstol, A57-1961).

Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Varvsgatan 8, i Oskarshamn samt hos Länsstyrelsen i Kalmar, Regeringsgatan 1, Kalmar.

Den som berörs av beslutet kan överklaga hos Regeringen, Miljö- och energidepartementet genom skrivelse som skickas till Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar, alternativt med e-post till kalmar@lansstyrelsen.se. Överklagandet ska vara myndigheten till handa senast den 29 december 2020.

Var god ange diarienummer: 513-434-16.

Länsstyrelsen har den 24 november 2020, med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken, beslutat om vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Byxelkrok i Borgholms kommun. Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda vattentäkten och råvattentillgången för dricksvattenförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv. Vattenskyddsområdet är indelat i primär- och sekundär skyddszon med olika skyddsföreskrifter för zonerna. Skyddsföreskrifterna reglerar bland annat hantering av petroleumprodukter och bekämpningsmedel samt avloppsanläggningar, upplag och fordonstvätt.

I samma beslut upphävs det tidigare beslutet för Byxelkroks vattenskyddsområde (dnr. 184-231-76, 1976-12-14).

Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på Borgholms kommun, Miljö- och byggnadskontoret, Östra Kyrkogatan 10, i Borgholm samt hos Länsstyrelsen i Kalmar, Regeringsgatan 1, Kalmar.

Den som berörs av beslutet kan överklaga hos Regeringen, Miljö- och energidepartementet genom skrivelse som skickas till Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar, alternativt med e-post till kalmar@lansstyrelsen.se. Överklagandet ska vara myndigheten till handa senast den 29 december 2020.

Var god ange diarienummer: 513-879-13.

Länsstyrelsen har den 24 november 2020, med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken, beslutat att ytvattentäkten Stora Brå inte längre ska omfattas av beslut med diarienummer: 2470-2441-91, Länsstyrelsen Kalmar län, den 24 januari 1994.

Den 24 januari 1994 fattade Länsstyrelsen Kalmar län ett beslut om att inrätta vattenskyddsområde för tre ytvattentäkter, Djupeträsk, Eckern och Stora Brå, i Oskarshamns kommun. Djupeträsk har varit Oskarshamns kommuns huvudvattentäkt sedan 1914, men på grund av försämrad vattenkvalité och framtida kapacitetsbrist har det uppstått ett behov av att byta vattentäkt. Oskarshamns kommuns nya huvudvattentäkt är sedan 2016 Hummeln. Ytvattentäkten Stora Brå kommer framöver att tillhöra vattenskyddsområdet för Hummeln.

Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Varvsgatan 8, i Oskarshamn samt hos Länsstyrelsen i Kalmar, Regeringsgatan 1, Kalmar.

Den som berörs av beslutet kan överklaga hos Regeringen, Miljö- och energidepartementet genom skrivelse som skickas till Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar, alternativt med e-post till kalmar@lansstyrelsen.se. Överklagandet ska vara myndigheten till handa senast den 29 december 2020.

Var god ange diarienummer: 513-9667-20.

Länsstyrelsen har den 24 november 2020, med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken, beslutat om vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Gårdsryd i Nybro kommun. Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda vattentäkten och råvattentillgången för dricksvattenförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv. Vattenskyddsområdet är indelat i primär-, sekundär- och tertiär skyddszon med olika skyddsföreskrifter för zonerna. Skyddsföreskrifterna reglerar bland annat hantering av petroleumprodukter och bekämpningsmedel samt avloppsanläggningar, upplag och fordonstvätt.

I samma beslut upphävs det tidigare beslutet för Gårdryds vattenskyddsområde (dnr. 2470-46-89, 1989-09-21).

Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på Nybro kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Dunderbergsgatan 2, i Nybro samt hos Länsstyrelsen i Kalmar, Regeringsgatan 1, Kalmar.

Den som berörs av beslutet kan överklaga hos Regeringen, Miljö- och energidepartementet genom skrivelse som skickas till Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar, alternativt med e-post till kalmar@lansstyrelsen.se. Överklagandet ska vara myndigheten till handa senast den 29 december 2020.

Var god ange diarienummer: 513-4508-17.

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om ändring i ett tidigare beslut om tillstånd till skyddsjakt på storskarv i Kalmar län som gäller under åren 2020-2021. Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen i Kalmar län, Regeringsgatan 1, Kalmar.

Diarienummer: 218-7403-2020.

Länsstyrelsen Kalmar län har den 5 juni 2020 fastställt jakttider och fällavgifter för älg jaktåret 2020/2021.

Beslut om jakttider och fällavgifterPDF

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00