Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet. Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Betalning

Betalningar ska göras till bankgiro 5050-1972.

Aktuella kungörelser

OX2 AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län om förlängd tid för igångsättning av tillståndsgiven gruppstation med vindkraftverk på fastigheterna Marhult 1:3 m.fl. i Uppvidinge kommun.

Eventuella yttranden över ansökan skickas till kalmar@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 KALMAR, senast 7 februari 2020. Ange ärendets diarienummer 551-7004-19.

Daniel Henrixon ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad grisproduktion på fastigheten Bröttorp 1:1 m. fl. i Kalmar kommun. Ansökan avser 5 000 slaktsvinsplatser samt växtodling. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och tillhör ärendet. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 35 A i Kalmar samt vid Länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 KALMAR, eller till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 23 januari 2020. Var god ange ärendets diarienummer 551-9871-17.

Berg Grus Sand Småland AB har fått tillstånd till täkt av berg på fastigheten Hörtingerum 1:3 m.fl. i Västerviks kommun. Tillståndet medger ett totalt uttag av 4,25 miljoner ton berg med ett årligt uttag av högst 250 000 ton.

Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Miljö- och byggnadskontoret i Västerviks kommun, Lunnargatan 1 i Västervik.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 17 januari 2020.

Ange ärendets diarienummer, 551-5949-18.

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om licensjakt efter lodjur i Kalmar län i mars 2020. Beslutet i sin helhet.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010 223 80 00