Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet.

Delgivning genom kungörelse

Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Betalning

Betalningar ska göras till bankgiro 5050-1972.

Aktuella kungörelser

Sjöströms Stenförädling AB har fått tillstånd till täkt av berg på fastigheten
Stenninge 1:15 med flera i Borgholms kommun. Tillståndet gäller för ett totalt uttag av högst 100 000 ton berg under en period av 30 år med årligt uttag på högst 10 000 ton berg.

Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen Kalmar
län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen i Borgholms kommun, Östra Kyrkogatan 10 i Borgholm.

Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen genom skrivelse till
kalmar@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar.
Länsstyrelsen måste ha fått skrivelsen senast den 17 december 2021.

Ange diarienummer: 9967-2020.

Länsstyrelsen i Kalmar län delger härmed genom kungörelse beslutet om fällavgifter för älg i Kalmar län jaktåret 2021/2022.

Det fullständiga beslutet (diarienummer 218-4684-2021) finns tillgängligt hos Länsstyrelsen. Beslutet finns även att läsa på vår sida om älgjakt.

Älgjakt

Prenumerera via e-post

Vill du prenumerera på denna sidan och få uppdateringar via e-post? Välj Prenumerera, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00