Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet.

Delgivning genom kungörelse

Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till Länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Betalning

Betalningar ska göras till bankgiro 5050-1972.

Aktuella kungörelser

Våra mest betydelsefulla områden för fågellivet längs Kalmar läns kust bör ingå i nätverket av värdefulla naturområden i Europa - Natura 2000 föreslår Länsstyrelsen.

Regeringen har gett Länsstyrelsen uppdraget att på vetenskaplig grund ta fram förslag om nya SPA-områden (Natura 2000-område enligt fågeldirektivet). Länsstyrelsens förslag lämnas till Naturvårdsverket i augusti. Det är regeringen som slutligen beslutar.

Länsstyrelsen föreslår områdena Oskarshamns- och Mönsteråskusten, Kalmarkusten samt utvidgningar vid Östra Ölands kust och sjömarker, Ottenby och utsjöområdet Södra Midsjöbanken. Förslagen domineras av vattenområde, men även anslutande kustnära gräsmarker, våtmarker samt mindre öar och skär som är av mycket stor betydelse för fågellivet ingår.

Inom de föreslagna områdena finns fler allmänna och enskilda intressen. De berör ett stort antal fastigheter och samfälligheter längs kusten. På länsstyrelsens webbplats finns en digitalt sökbar karta där du kan se efter vilka fastigheter som berörs.

Fastighetsägare och berörda sakägare ges nu möjlighet att lämna synpunkter på att områdena föreslås fastställs som Natura 2000. Förslaget med motiveringar, karta samt upplysning om hur du lämnar eventuella synpunkter finns på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar alternativt hos Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar.

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 15 juni 2022.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län har beslutat att ändra ett villkor i Mörbylånga kommuns tillståndsbeslut. Avveckling av upplag av massor och iordningsställande av marken på fastigheten Ventlinge 7:62 i Grönhögen ska ske senast den 31 mars 2023. Beslutet hålls tillgängligt hos Mörbylånga kommun, Trollhättevägen 4 i Mörbylånga samt vid Länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 10 juni 2022.

Ange ärendets dnr 1252-2022.

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt samråder under perioden 7-28 maj 2022 i syfte att besluta om ny miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomsten Södra Kristianstadsslätten med vatten-id WA33825168 i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Information om vattenförekomsten finns på VISS webbplats www.viss.lst.se Länk till annan webbplats.

Samrådsmaterial finns på Vattenmyndigheternas webbplats www.vattenmyndigheterna.se/sks Länk till annan webbplats.

Synpunkter på föreslagen miljökvalitetsnorm ska ha kommit in till vattenmyndigheten senast den 28 maj 2022, antingen via e-post till vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se eller med post till

Vattenmyndighetens kansli
Länsstyrelsen i Kalmar län
391 86 Kalmar

Märk mejlet/brevet med diarienummer 537-3507-2022.

Wica Cold AB har fått tillstånd till anläggning för tillverkning av polyuretanprodukter, vilket innebär en tillverkning av högst 500 ton polyuretanråvara per år, på fastigheten Vislanda 79:2 i Alvesta kommun.

Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Alvesta kommun, Centralplan 1 i Alvesta.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Miljöprövningsdelegationen måste ha fått skrivelsen senast den 25 maj 2022.

Ange diarienummer 3418-2021.

Länsstyrelsen fattade beslut om ett nytt vattenskyddsområde för Mariannelunds vattentäkt den 24 januari 2019.

Beslutet överklagades utifrån regleringarna i två skyddsföreskrifter:

  • 1§ Hantering av petroleumprodukter är förbjuden inom primär skyddszon.

Undantag för primär- och sekundärskyddszon gäller:
Transport inom området.
Bränsle i drifttanken på fordon.

Befintlig lagring som har ett sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som är under uppsikt och saknar golvbrunn.

  • 9§ Annan materialtäkt än husbehovstäkt är förbjuden inom primär skyddszon.

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att utformningen av 1§ skulle ändras enligt nedanstående:

1 § Petroleumprodukter

I primär skyddszon är hantering av petroleumprodukter förbjuden. I sekundär skyddszon får hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter inte ske utan tillstånd.

Undantag för primär- och sekundärskyddszon gäller:
Transport inom området.
Bränsle i drifttanken på fordon.
Befintlig lagring som har ett sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus som är under uppsikt och saknar golvbrunn.
Hantering av asfalt- och bitumenprodukter vid normalt drift- och underhållsarbete på vägar.

Förändringen innebär ett tillägg för undantag från skyddsföreskrifterna vid hantering av asfalt- och bitumenprodukter vid normalt drift- och underhållsarbete på vägar. Regeringen avslog överklagan av den 9§ Annan materialtäkt än husbehovstäkt är förbjuden inom primär skyddszon.

Underrättelse av beslut

Underrättelse av regeringsbeslut sker via utskick till kända sakägare. En kungörelse kommer också äga rum i Vimmerby tidning och Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2022. Beslutet kungörs även i länets författningssamling och hålls tillgängligt hos aktförvararen Vimmerby kommun, Stadshuset, Stångågatan 28 samt Länsstyrelsen i Kalmar, Regeringsgatan 1, Kalmar.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län fastställer slutliga bullervillkor vid Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Södra Wood Orrefors sågverk på fastigheten Tikaskruv 1:116 i Nybro kommun.

Beslutet hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Kommunkansliet i Nybro kommun, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 19 maj 2022. Ange dnr. 551-3142-21.

Skåramåla Vind AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om förlängd igångsättningstid för tillståndsgiven gruppstation med vindkraftverk (”Skåramåla vindpark”) på fastigheterna Karsahult 1:33, Kuppersmåla 1:24, Skåramåla 1:47, Torstensmåla 1:32 samt Torstensmåla 1:39 i Tingsryds kommun. Bolaget yrkar även att beslutet ska gälla omedelbart även om beslutet skulle överklagas.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar samt hos Kommunkansliet, Tingsryds kommun, Torggatan 12 i Tingsryd.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till kalmar@lansstyrelsen.se eller Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar senast den 16 maj 2022.

Ange diarienummer 2199-2022.

Metallfabriken Ljunghäll AB har fått ändringstillstånd enligt 9 kap. och 16 kap. 2 a § miljöbalken, avseende avledning av ökad volym processavloppsvatten på fastigheten Vi 54:1 i Vimmerby kommun. Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Miljö- och byggnadsnämnden, Stångågatan 28, Vimmerby.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 10 maj 2022.

Ange diarienummer 551-3579-21.

AB Nybrogrus ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om ändringstillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheterna Runtorp 1:7 och 4:7 i Kalmar kommun. Ansökan avser bland annat utökade verksamhetsytor och uppförande av avskärmningsvall.

En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och aktförvararen i Kalmar kommun, Östra Sjögatan 18 i Kalmar.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till kalmar@lansstyrelsen.se eller Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar senast den 9 maj 2022. Ange diarienummer 11344-2021.

Länsstyrelsen har den 1 april 2022 beslutat dels hur många fasta valkretsmandat valkretsarna inom Region Kalmar län ska ha (diarienummer 201-4047-2021) och dels hur många mandat valkretsarna i Kalmar kommun ska ha (201-4051-2021) för valperioden efter 2022 års val.

Besluten finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar.

Besluten kan överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelse skall ha kommit in till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar senast inom tre veckor från den dag besluten kungjordes.

Länsstyrelsen Kalmar län utför naturvårdsbränningar i naturreservat för att skapa livsmiljöer för hotade arter och bevara biologisk mångfald. Under 2022 planerar vi att genomföra en naturvårdsbränning i skogsmark och sex gräs/ljungbränningar.

Skogsbränningen kommer att ske i naturreservatet Allgunnen i Nybro kommun. Gräsbränning kommer att ske i naturreservatet Bödakustens östra, Natura 2000-området Skedeås, naturreservatet Rälla-Ekerum, naturreservatet Allgunnen i Nybro kommun samt ett område i Fridhem, Köpings tall i Borgholms kommun.

Bränningarna kan komma att genomföras någon gång under perioden 28 februari till och med 30 juni. Väderförhållandena avgör när bränningarna kan genomföras och det exakta datumet bestäms därför med kort varsel. Information om när och var bränning är planerad kommer att finnas på sidan "Skötsel av skyddad natur" samt via våra sociala mediekanaler.

Skötsel av skyddad natur

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om tillstånd till skyddsjakt på storskarv i Kalmar län under åren 2022-2024.

Beslut: Tillstånd till skyddsjakt på storskarv inom Kalmar län år 2022 till och med år 2024 Pdf, 407.2 kB.

Länsstyrelsen i Gotlands län och Länsstyrelsen Kalmar län har den 20 december 2021 fastställt bevarandeplan för Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE0330308) som pekades ut 2016. Länsstyrelsen i Gotlands län har dessutom fastställt bevarandeplan för Pärkhagen (SE0340204), vilket pekades ut 2015.

Bevarandeplanerna finns att ta del av på webbplatserna.

Länsstyrelsen Gotlands län

Länsstyrelsen Kalmar län

Beslutet att fastställa bevarandeplaner kan inte överklagas.

Prenumerera via e-post

Vill du prenumerera på denna sidan och få uppdateringar via e-post? Välj Prenumerera, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00