Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet. Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Betalning

Betalningar ska göras till bankgiro 5050-1972.

Aktuella kungörelser

Stena Renewable AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Kalmar län om förlängd tid för igångsättning av tillståndsgiven gruppstation ”Horshaga” med vindkraftverk på fastigheterna Boestad 1:1 med flera i Uppvidinge kommun.

Handlingarna i ärendet hålls tillgängliga vid Länsstyrelsen Kalmar län samt vid kommunkansliet i Uppvidinge kommun.

Eventuella yttranden över ansökan skickas till kalmar@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 KALMAR, senast 23 juni 2020. Ange ärendets diarienummer 551-4604-20.

Stena Renewable AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Kalmar län om förlängd tid för igångsättning av tillståndsgiven gruppstation ”Älmedal” med vindkraftverk på fastigheterna Göljhult 2:4 med flera i Uppvidinge kommun.

Handlingarna i ärendet hålls tillgängliga vid Länsstyrelsen Kalmar län samt vid kommunkansliet i Uppvidinge kommun.

Eventuella yttranden över ansökan skickas till kalmar@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 KALMAR, senast 23 juni 2020. Ange ärendets diarienummer 551-4608-20.

Stena Renewable AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Kalmar län om förlängd tid för igångsättning av tillståndsgiven gruppstation ”Rosenholm” med vindkraftverk på fastigheterna Rosenholm 1:2 med flera i Uppvidinge kommun.

Handlingarna i ärendet hålls tillgängliga vid Länsstyrelsen Kalmar län samt vid kommunkansliet i Uppvidinge kommun.

Eventuella yttranden över ansökan skickas till kalmar@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 KALMAR, senast 23 juni 2020. Ange ärendets diarienummer 551-4613-20.

Svetruck AB har fått tillstånd till anläggning för demontering av truckar och andra fordon på fastigheten Vagnen 5 i Ljungby kommun. Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen, Kommunkansliet i Ljungby kommun, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 18 juni 2020.
Ange dnr. 551-8001-19.

Mönsterås biogasproduktion AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till anläggning för biogasproduktion på, i första hand, fastigheten Kronobäck 12:3 i Mönsterås kommun. I andra hand yrkas att verksamheten ska vara lokaliserad till fastigheten Grimhult 1:19 i Mönsterås kommun. Denna kungörelse avser båda yrkandena, dvs. en etablering av verksamheten på respektive fastighet.

Verksamhetens yrkade omfattning uppgår till produktion av biogas motsvarande 150 GWh energi.

Ansökningshandlingarna inklusive miljökonsekvensbeskrivning hålls tillgängliga hos Länsstyrelsen Kalmar län samt hos aktförvararen vid Mönsterås kommun.

Eventuella yttranden över ansökan ska skickas till kalmar@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 KALMAR, senast den 26 juni 2020.

Ange diarienummer 551-8292-19.

Mörbylånga kommun ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet på fastigheten Ventlinge 7:62 i Grönhögen Mörbylånga kommun. Ansökan avser upplag och avvattning av muddermassor samt upplag av alunskiffer från muddring i Grönhögens hamn. Verksamheten avses pågå under en begränsad tidsperiod. Miljöpåverkan kan förekomma i form av buller från transporter och hantering av massorna. Viss lukt kan uppstå och förändring av landskapsbilden under den tiden lagring sker.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Mörbylånga kommuns servicekontor, Trollhättevägen 4, 386 80 Mörbylånga samt vid Länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 KALMAR, eller via mail till kalmar@lansstyrelsen.se, senast 12 juni 2020.

(Var god ange ärendets diarienummer 551-2314-20).

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län fastställer slutliga villkor för utsläppsnivåer till luft av stoft, kväveoxider och kolmonoxid vid drift av fastbränslepanna vid Södra Wood Orrefors sågverk på fastigheten Tikaskruv 1:116 i Nybro kommun.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Kommunkansliet i Nybro kommun, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 11 juni 2020.

Ange diarienummer: 551-9762-19.

Fogmaker International AB har fått tillstånd till anläggning för befintlig och utökad tillverkning av kemiska produkter på fastigheterna Torven 4 med flera i Växjö kommun. Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid kommunkansliet i Växjö kommun, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 9 juni 2020. Ange dnr. 551-286-19.

Hyltetorps Torv AB har i enlighet med gällande tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till miljöprövningsdelegationen inkommit med utredning om rening av utgående vatten från torvtäkt samt förslag till slutliga villkor. Verksamheten bedrivs på fastigheterna Brommeshult 2:5, 3:1 och Gunnhult 2:6 i Älmhults kommun.

Handlingar finns tillgängliga hos aktförvararen, Kommunkansliet, Stortorget 1 i Älmhult samt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligen till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 KALMAR, eller via e-post till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 8 juni 2020. Var god ange ärendets dnr. 551-9553-19.

Råsa Torv AB har fått tillstånd till täkt av torv och markavvattning på fastigheten Råsa 1:4 i Uppvidinge kommun. Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos kommunkansliet i Uppvidinge kommun, Kyrkbacken i Åseda.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 1 juni 2020. Ange dnr 2784-2019.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00