Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet. Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Betalning

Betalningar ska göras till bankgiro 5050-1972.

Aktuella kungörelser

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom de befintliga naturreservaten Björnnäset, Böda backar, Emsfors-Karlshammar, Fårhagsberget, Hammarsebo brandfält, Kraskögle, Kvarntorpet, Ledegöl, Sällevadsåns dalgång, Vargeslätten, Åsebo samt Ängsmossen i Kalmar län.

Handling som delges: Förslag till beslut om tillägg till föreskrifter samt tillägg till skötselplaner för ovanstående reservat.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom de aktuella områdena föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera, att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra detta skriftligt till kalmar@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Naturskyddsenheten, 391 86 KALMAR senast den 27 april 2020.

Handlingarna finns tillgängliga under tiden 28 mars 2020 till den 27 april 2020 hos Borgholms, Hultsfreds, Högsby, Mönsterås, Oskarshamns samt Västerviks kommuner. De finns även att få som pdf-fil genom att skicka en förfrågan med epost till www.naturskyddsenheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Förslag till beslut - Tillägg till föreskrifter samt tillägg till skötselplaner för naturreservaten Björnnäset, Böda backar, Emsfors-Karlshammar, Fårhagsberget, Hammarsebo brandfält, Kraskögle, Kvarntorpet, Ledegöl, Sällevadsåns dalgång, Vargeslätten, Åsebo samt Ängsmossen i Kalmar länPDF

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom de befintliga naturreservaten Blomsfors, Knästorp, Köksmåla, Lämmedal, Mörtfors, Norra Göten, Risebo, Späckemåla, Stamsjövägen, Stora Vrången, Västra Marströmmen, Åby samt Ölvedal i Kalmar län.

Handling som delges: Förslag till beslut om tillägg till föreskrifter samt tillägg till skötselplaner för ovanstående reservat.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom de aktuella områdena föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera, att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra detta skriftligt till kalmar@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Naturskyddsenheten, 391 86 KALMAR senast den 27 april 2020.

Handlingarna finns tillgängliga under tiden 28 mars 2020 till den 27 april 2020 hos Hultsfreds, Mönsterås, Oskarshamns samt Västerviks kommuner. De finns även att få som pdf-fil genom att skicka en förfrågan med epost till www.naturskyddsenheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Förslag till beslut - Tillägg till föreskrifter samt tillägg till skötselplaner för naturreservaten Blomsfors, Knästorp, Köksmåla, Lämmedal, Mörtfors, Norra Göten, Risebo, Späckemåla, Stamsjövägen, Stora Vrången, Västra Marströmmen, Åby samt Ölvedal i Kalmar länPDF

Nybro Elnät AB har ansökt hos Länsstyrelsen i Kalmar län om att revidera vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Gårdsryds grundvattentäkt i Nybro kommun.

Av 24 § förordningen om områdesskydd (1998:1252) framgår att Länsstyrelsen ska förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. Förslag till beslut har skickats till kända fastighetsägare med delgivningskvitto.

Syftet till revidering
Gällande skyddsområde och skyddsföreskrifter för Gårdsryds vattenskyddsområde är över 20 år gamla, och är i behov av uppdateringar i förhållande till gällande lagar samt förordningar. Klimatförändringar förväntas påverka grundvattenbildningen inom vattentäkten utifrån Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts prognoser för grundvattenbildning. Den förväntade minskningen av grundvattenbildningen skapar på sikt ett behov av fler uttagbrunnar för att kunna upprätthålla dricksvattenförsörjningen till Nybro samhälle, Kristvallabrunn och S:t Sigfrid. En förväntad minskning av grundvattenbildningen kräver ett större vattenskyddsområde.

Ansökan för ärendet finns att ta del av hos aktförvararen, Samhällsbyggnadskontoret, Dunderbergsgatan 2, 382 80 i Nybro samt hos Länsstyrelsen i Kalmar. Ansökan innehåller bl. a ett Tekniskt underlag med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, riskanalys, samrådsprotokoll och yttranden från myndigheter.

Den som vill yttrande sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Kalmar, 391 86 Kalmar senast den 24 april 2020. Var god ange dnr 513-4508-17.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län förlänger tiden för igångsättning i OX2 AB:s tillstånd till att anlägga och driva vindkraftsanläggning på fastigheten Marhult 3:1 m.fl, Uppvidinge kommun. Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar samt hos aktförvararen i Uppvidinge kommun, Kyrkbacken, Åseda.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar eller via mail till kalmar@lansstyrelsen.se. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 23 april 2020. Ange dnr. 551-7004-19.

Statkraft Vind AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för vindkraft på fastigheterna Tribbhult 1:2, Getterum 1:10, Ideshult 1:1 och Marsgölehult 4:1 i Västerviks kommun.

Ansökan avser en gruppstation bestående av högst 26 vindkraftverk som vart och ett, inklusive rotorblad, är högst 220 meter högt.

En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet. Handlingarna finns tillgängliga hos miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 i Västervik samt miljöenheten vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar eller via mejl till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 20 april 2020. Ange ärendets diarienummer 9528-2018.

Länsstyrelsen har genom beslut 2020-03-10 med stöd av 7 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) bildat Kulturreservatet Stensjö by i Oskarshamns kommun. Följande fastigheter (eller delar därav) ingår i reservatet:

Stensjö 4:1 enskilda ägor med undantag av biotopskyddsområdet SK 568–2007.

Beslutet med tillhörande skötselplan och karta finns tillgängliga hos Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar samt hos aktförvararen på Samhällsbyggnadskontoret på Kommunhuset i Oskarshamn. Beslutet med tillhörande skötselplan och kartor kan även begäras ut genom att skicka en förfrågan till Länsstyrelsens e-post kalmar@lansstyrelsen.se.

Beslutet kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet, genom skrivelse som lämnas eller skickas till Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. Länsstyrelsen måste ha fått skrivelsen senast den 8 april 2020. V g ange ärende 435-3014-2019.

Jiffy Unitorv AB har fått tillstånd till täkt av torv och markavvattning på Liatorpsmossen/Katebodamossen på fastigheterna Stenbrohults-Höghult 1:13 och Regnhult 1:15, Älmhults kommun. Beslutet som är förenat med villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen, Kommunkansliet, Stortorget 1 i Älmhult.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 14 april 2020. Ange dnr. 551-7604-18.

Södra Skogsägarna ekonomisk förening, har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län inkommit med redovisning av prövotidsutredning samt yrkande på slutligt villkor i sitt tillstånd till sågverk vid Södra Wood Orrefors på fastigheten Tikaskruv 1:116, Nybro kommun. Förordnandet avser utredning och fastställande av utsläppsnivåer till luft av stoft, kväveoxider och kolmonoxid vid drift av fastbränslepanna.

Handlingarna i ärendet hålls tillgängliga vid Länsstyrelsen Kalmar län samt vid kommunkansliet i Nybro.

Eventuella yttranden i ärendet ska skickas till kalmar@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 KALMAR, senast 9 april, ange ärendets diarienummer 551-9762-19.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län meddelar Kalmar Hamn AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet m.m. vid Oljehamnen i Kalmar. Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 7 april 2020.

Ange dnr. 551-5567-19.

Anderssons Grus i Traryd AB har fått tillstånd till täkt av berg och morän samt avfallsverksamhet på fastigheten Staveryd 1:1 i Älmhults kommun. Tillståndet är tidsbegränsat till den 31 mars 2050 och medger ett totalt uttag av högst 3,6 miljoner ton berg och 1,2 miljoner ton morän.

Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid kommunkansliet i Älmhults kommun, Stortorget 1 i Älmhult.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 30 mars 2020.

Ange dnr 551-7238-18.

Råsa Torv AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt torvbrytning på Norra fly mosse, fastighet Råsa 1:4, Uppvidinge kommun.

Ansökan avser täkt av torv under en period av 25 år med ett totalt uttag av 98 000 m3 och ett maximalt årligt uttag av 10 000 m3.

En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet. Handlingarna finns tillgängliga hos kommunkansliet i Uppvidinge kommun, Kyrkbacken, Åseda och miljöenheten vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1, Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar eller via mejl till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 9 mars 2020.

Ange ärendets diarienummer 551-2784-2019.

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om licensjakt efter lodjur i Kalmar län i mars 2020. Beslutet i sin helhet.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00