Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Större ekbock

Den större ekbocken är en skalbagge som tillhör familjen långhorningar. Larverna bor i levande, mycket gamla och solexponerade ekar med tjock bark. Arten verkar kunna leva i dessa ekar i århundraden. Den större ekbocken kan också flytta in i medelålders, stressade ekar med dålig livskraft. I de flesta fall dör dessa ekar efter några år, men det finns också exempel där de stressade ekarna kommit ur sin svacka och ekbockarna har försvunnit ifrån ekarna.

Större ekbock

Större ekbock. Foto: Jonas Hedin

Larvutvecklingen, som både sker under barken och i splintveden, tror man tar fem år i Sverige. De vuxna ekbockarna lämnar de ekar där de levt som larver i juni. Parning och äggläggning sker direkt. I enstaka fall har vuxna ekbockar setts dricka sav vid savflöden. De flesta vuxna ekbockar dör ganska snart efter parning då de äts av fåglar, men vuxna individer har setts ända in i september.

Ekbocken i Sverige

Den sista lokalen i hela Norden där större ekbock finns kvar är Halltorps hage på Öland. På fastlandet dog den större ekbocken ut för ca 50 år sedan. De sista förekomsterna på fastlandet fanns vid Alsterån i naturreservatet Getebro.

Vi vet inte riktigt varför den större ekbocken dog ut från fastlandet. Men avverkningen av miljontals gamla ekar från 1830 och framåt, regleringen av åarna samt en allmän igenväxning av betade ekskogar är de mest troliga orsakerna. Före regleringarna fanns det vid till exempel Emån och Alsterån i östra Småland troligen gott om gamla ekar som klarade de årliga översvämningarna. De stod mycket solexponerat nära åarna och i svämängar och var säkerligen fina livsmiljöer för större ekbock.

Liknande områden finns fortfarande kvar i Rogalin invid Wartafloden i centrala Polen. Där finns fortfarande en stor population av den större ekbocken i de enorma ekarna som idag står ute i våta slåtterängar.

Större ekbockar

Större ekbockar i skymningen i Halltorps hage. Foto: Jonas Hedin

Så här jobbar vi

Sedan 2004 arbetar vi aktivt för att bevara den större ekbocken inom ramen för det nationella åtgärdsprogrammet upprättat av Naturvårdsverket.

Sedan 2016 sker dessutom åtgärder inom Life-projektet Bridging the gap.

Life Bridging the gaps webbplats Länk till annan webbplats.

I Life-projektet är återetablering av större ekbock en viktig åtgärd. Vuxna individer som odlas upp på Nordens ark ska sättas ut i de två projektområdena Björnö och Tromtö-Almö, i Kalmar respektive Blekinge län. Lokalerna ligger inom artens tidigare historiska utbredningsområde och utsättningen är viktig åtgärd i det nationella åtgärdsprogrammet för arten. Det långsiktiga målet är att återetablera den större ekbocken i fyra olika eklandskap. Målet på lång sikt är att den svenska populationen år 2040 ska bestå av mer än 500 vuxna individer per år.

Kontakt

Art- och friluftslivsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss