Större ekbock

Den större ekbocken är en långhorning vars larver bor i levande, mycket gamla solexponerade ekar med tjock bark. Arten verkar kunna leva i dessa ekar i århundraden. Den större ekbocken kan också kolonisera medelålders stressade ekar med dålig vitalitet. I de flesta fall dör dessa ekar efter några år, men det finns också exempel där de stressade ekarna kommit ur sin svacka och ekbockarna har försvunnit ifrån ekarna.

Större ekbock

Större ekbock Foto: Jonas Hedin

Larvutvecklingen, som både sker under barken och i splintveden, tros i Sverige ta 5 år. De vuxna ekbockarna lämnar de ekar där de utvecklats i juni. Parning och äggläggning sker omgående. I enstaka fall har vuxna ekbockar setts dricka sav vid savflöden. De flesta vuxna ekbockar dör ganska snart efter parning då de äts av fåglar, men vuxna individer har observerats i september.

Den sista återstående lokalen med större ekbock i hela Norden är Halltorps hage på Öland. På fastlandet dog den större ekbocken ut för ca 50 år sedan. De sista förekomsterna fanns vid Alsterån i naturreservatet Getebro. Anledningen till att den större ekbocken dog ut är inte helt klarlagda, men de avverkningar av miljontals gamla ekar som skedde från 1830 och framåt, regleringen av åarna samt en allmän igenväxning av betade ekskogar är de mest troliga orsakerna. Det finns mycket som talar för att det vid t ex Emån och Alsterån i östra Småland före regleringen fanns gamla ekar som klarade de årliga översvämningarna och stod mycket solexponerat nära åarna och i svämängar. Liknande områden finns fortfarande kvar i Rogalin invid Wartafloden i centrala Polen. Där finns fortfarande en stor population av den större ekbocken i de enorma ekarna som idag står ute i våta slåtterängar.

Större ekbockar

Större ekbockar i skymningen i Halltorps hage Foto: Jonas Hedin

Sedan 2004 sker ett långsiktigt arbete för att bevara den större ekbocken inom ramen för det nationella åtgärdsprogrammet upprättat av Naturvårdsverket. Sedan 2016 sker dessutom åtgärder inom Life-projektet Bridging the gaplänk till annan webbplats.

Info om projektet finns i denna korta filmlänk till annan webbplats

I Life-projektet är återetablering av större ekbock en viktig åtgärd. Vuxna individer som odlas upp på Nordens arklänk till annan webbplats ska sättas ut i de två projektområdena Björnö och Tromtö-Almö, i Kalmar respektive Blekinge län. Lokalerna ligger inom artens tidigare historiska utbredningsområde och utsättningen är viktig åtgärd i det nationella åtgärdsprogrammetlänk till annan webbplats för arten. Det långsiktiga målet är att återetablera den större ekbocken i fyra olika eklandskap. Målet på lång sikt är att den svenska populationen 2040 ska överstiga 500 vuxna individer per år.

Kontakt