Misterhults skärgård

Länsstyrelsens budget för naturvård och friluftsliv förändras ibland och just nu har vi mindre pengar att fördela. Prioriteringen ligger då på att sköta våra naturvärden i första hand och friluftslivsanordningar i andra hand. Detta får till följd att vi i år stänger ett antal toaletter i reservat och tar bort soptunnor i flera skyddade områden i länet.

I Misterhult påverkas toaletterna på Brändö, Stora Vippholmen, Älö och Vinö som alla stängs och all sophantering upphör.

Klippor i skärgården

Foto: Anna Lindberg

Misterhults skärgård är ett av länets största naturreservat. Bland cirka 2000 öar, holmar, skär, hällar och bådor kan du uppleva ett stycke skärgårdsnatur när den är som bäst. Här finns kalspolade urbergshällar med häckande sjöfågel, öar med gamla bykärnor och florarika marker samt skogsklädda öar där ovanliga arter knutna till död ved har en fristad. I den skyddade skärgården leker många olika fiskarter och i ytterskärgården trivs grå- och knubbsäl.

Välkommen ut i naturen

Genuina fiskelägen, djupa tallskogar, lummiga lövskogar och ett rikt växt- och djurliv så väl ovan som under ytan – Misterhults skärgård bjuder på en skärgårdsupplevelse utöver det vanliga. Det finns ingen reguljär båttrafik, så för att ta sig ut i skärgården krävs att man har egen båt. Eller kajak, skärgården är populära paddelvatten. För att skydda häckande fåglar och sälar när de föder sina ungar finns ett antal områden i Misterhults skärgård som är fågel- och sälskyddsområden. Var områdena ligger samt vilken tid på året det går att besöka områdena framgår av reservatskartan här nedanför. Handredskapsfisket är fritt men du får inte fiska med fasta redskap som nät eller bottengarn.

Värdefulla kulturmiljöer

Människan har levt och verkat i skärgården sedan bronsåldern. På flera håll finns ansenliga rösen och andra gravformer. I ytterskärgården finns tomtningar från 1000-1300-talet, rester efter enkla byggnader som fiskarna övernattade i när de var på fiske. Skärgården befolkades av bofasta under slutet av medeltiden. Generationer av skärgårdsbönder har sedan dess nyttjat markerna och havet för sin försörjning. Jordbruket har varit huvudnäringen men fiske och jakt har också varit betydelsefullt. Idag finns nästan inga levande skärgårdsjordbruk kvar men flera öar har kvar sin genuina bystruktur. På Örö och Marsö slår man fortfarande ängarna och på Älö går det betesdjur.

Rikt växt- och djurliv

På naturreservatets öar finns många olika naturtyper, alltifrån kala hällar i ytterskärgården till lummig lövskog, betade hagar och mager tallskog i de mellersta och inre delarna. För den botaniskt intresserade är ett besök på Örö ett måste. Med sina drygt 400 arter är ön skärgårdens mest artrika när det gäller kärlväxter. Byns slåtterängar står för en stor del av artrikedomen, här växer bland annat tjärblomster, gullviva, ljus solvända, blodnäva och tulkört. På flera av reservatets öar finns värdefulla hällmarkskogar, lövrika barrskogar och lövlundar. I skogarna finns gott om döda träd, såväl stående (torrakor) som liggande (lågor), och hålträd. På och i den döda veden lever många lavar, svampar och insekter. I anslutning till de gamla odlingsmarkerna finns träd som nyttjats för lövtäkt (hamlade träd). Också dessa träd är viktiga för många arter, särskilt skalbaggar och lavar.

Rikt på fågel

Misterhults vidsträckta skärgård är en utmärkt miljö för sjöfågel. Här trivs ejder, vigg, grågås, skäggdopping och många fler. Till de mindre vanliga arterna hör labb och tordmule. Havsörn är återigen en vanlig syn, efter att nästan varit utrotad under 1970- och 80-talen. Även berguv har återhämtat sig och ses regelbundet.

Under ytan

Tre fjärdedelar av reservatets yta är vatten. Under ytan döljer sig rika marina miljöer med tångbälten, musselbankar och ålgräsängar. Den skyddade skärgården erbjuder viktiga lekplatser för strömming, sik, abborre, gädda och många andra fiskarter. De marina grundområdena är också värdefulla för många olika sjöfåglar, som har alltifrån små kräftdjur till fisk på menyn.

Toner från havet

Efter en kraftig nedgång av antalet gråsälar under 1980-talet är gråsälen åter en karaktärsart i skärgården. I norra delen av reservatet ligger sälskyddsområdet Örö sankor där sälarna uppehåller sig stor del av året och också föder sina ungar. Vindstilla dagar kan man ha turen att få höra deras säregna sång. Även knubbsäl förekommer i skärgården.

De fyra bebyggda öarna i reservatet

Örö

Örö i nordöstra delen av skärgården är särpräglad. Den domineras av ekskogar i en i övrigt talldominerad skärgård. Förutom ek finns också asp, björk, klibbal, rönn och oxel i lövskogarna. Örö är den ö i Misterhults skärgård som har det högsta antalet kärlväxter - över 400 arter. I byn finns slåtterängar som slås traditionellt av byalaget. De är blomsterrika med tjärblomster, gullviva, ljus solvända, blodnäva och tulkört. På öns västra del uppträder hartmansstarr sparsamt i lövbryn. Den har här sin enda växtplats i kommunen.

Strupö

Strupö kan ståta med en ovanligt skyddad naturhamn som säkert var mycket eftertraktad i äldre tider. Här i hamnen har också byn haft sin naturliga plats ända sedan ön blev bebodd. Bebyggelsen är väl samlad och de flesta av gårdarna är från sent 1800-tal. Öns historia ligger framförallt i sin ställning som lotsutkik, mellan 1666 och 1933 fanns här en lotsstation uppförd. Idag kan man vandra en naturstig runt ön, bland annat upp mot den plats där den gamla lotsutkiken var placerad.

Älö

Älö är en starkt kuperad ö, den högsta punkten når 24 meter över havet och även om merparten av ön är betydligt lägre dominerar de branta, vasst skurna bergknallarna synintrycket. På den sydöstra delen av Snuggö finns lundartad vegetation. Sådana partier är ganska ovanliga i skärgården och här finner man myska, rödblära, spenört, vispstarr, vippärt, lundslok och tandrot.

Marsö

Marsö ligger i den sydligaste delen av naturreservatet Misterhults norra skärgård. I centrum för områden ligger huvudön Marsö med sitt fiskeläge, gamla slåttermarker och spår efter gamla tiders skärgårdsbruk. På Kuggen, mittemot Marsö finns ingen bebyggelse. Här finns istället lavklädda hällar, kärr och näckrosprydda gölar som ger besökaren ett trolskt och vilt intryck.

Strupö är en populär ö för kanotister - det finns dock inget färskvatten på denna ö.

Vandringsleder finns på Örö och Strupö. Strövstigar finns på flera andra öar, bl a Marsö och Älö.

Även på de bebodda öarna är du som besökare välkommen att landstiga med egen båt. Fråga alltid var det är lämpligt att lägga till så att du inte stör övrig trafik.

Torrdass på Brändö, Älö, Stora Vippholmen, Örö och Istergås är stängda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet. Du får inte uppehålla dig närmare än 100 meter från öar och skär.
 • Köra motordrivet vattenfordon innanför landområden.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 10 knop.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter eller åka vattenskidor.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Släppa ut toalettavfall från båt.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Under tiden 1 april till 10 juli inom områden markerade med röd raster på bifogad beslutskarta, bilaga 1, uppehålla sig på eller färdas på närmare avstånd än 100 meter från öar och skär.
 2. Framföra motordrivet fordon inom landområden.
 3. Framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 10 knop utanför allmän farled.
 4. Framföra svävare, hydrokopter eller liknande farkost annat än längs markerade farledssträckningar.
 5. Framföra vattenskoter eller liknande farkost annat än utmed mittlinjen av markerad farledssträckning för allmän farled nr 304.
 6. Åka vattenskidor.
 7. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 8. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 9. Släppa ut toalettavfall från fritidsbåt.
 10. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 11. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 12. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 13. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 14. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 15. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 16. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Sätta ut fällor för insamling av insekter.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. I fält utföra undersökning av eller forskning om djur- och växtarter samt av mark- eller vattenförhållanden.

Föreskrifterna under C utgör inte hinder för yrkesutövning av personal vid räddningstjänst, polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakning, sjukvårdspersonal eller veterinär eller i andra jämförliga, trängande fall.

Föreskrifterna under C utgör inte hinder för åtgärder som krävs för den försvarsanknutna verksamheten.

Föreskrifterna under C utgör inte hinder för farledshållning samt drift och underhåll av sjösäkerhetsanordningar.

Föreskrifterna under C utgör inte hinder för underhåll av befintliga ledningar samt underhållsröjning av befintliga ledningsgator.

Föreskriften C 1 gäller inte markägaren eller dennes anställda i samband med yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheten eller i samband med husbehovsfiske. Förbudet gäller inte heller statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende samt yrkesfiskare under yrkesutövning. Förbudet utgör inte heller hinder för åretruntboende i skärgården att färdas längs leder som använts av hävd.

Föreskrifterna under C 2-4 gäller inte vid nyttotrafik för boende inom reservatet.

Föreskrifterna under C 2-4, C 7-8 samt C 11-17 gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet. Inom föreskriftsområde A gäller dock föreskrifterna C 13-17 även ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Föreskriften C 7 gäller inte inom tomtmark eller annan mark i direkt anslutning till bebyggelsen efter inhämtat tillstånd från markägare eller innehavare av särskild rätt till aktuell fastighet.

Föreskriften C 8 gäller inte när väderförhållandena ej medger fortsatt färd. Föreskriften

C 8 gäller inte heller befintliga bryggor eller vattenområde i anslutning till bebyggelse efter inhämtat tillstånd från fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt till aktuell fastighet.

Föreskriften C 11 gäller inte vid fiske eller vid utövande av jakt enligt gällande jaktvårdslagstiftning.

Artobservationer av rödlistade arter från sådan verksamhet som bedrivs enligt C 17-18 ska dokumenteras och rapporteras via www.artportalen.se alternativt till Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 8450,5 hektar varav 1559,2 hektar land
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet sträcker sig från strax söder om Blankaholm till strax norr om Oskarshamns kärnkraftverk i Simpevarp. De mest tillgängliga hamnarna finns i Misterhult, Klintemåla och Kråkemåla. Det finns i dagsläget ingen reguljär båttrafik i Misterhults norra skärgård.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss