Björkö

Utsikt på Björkö

Fotograf: Anna Lindberg

På Björkö möts Saltkråkan och Bullerbyn. Här kan du uppleva ett levande skärgårdsjordbruk med blomsterrika betesmarker. Du kan också besöka ett torp och en stenhuggarkoja och lära dig mer om Björkös rika kulturhistoria.                  

Öbor

På Björkö har generationer av bönder nyttjat markerna för sin försörjning. Jordbruket har kompletterats med fiske och jakt. Under 1900-talet sysselsatte ett stenbrott, båtbyggeri och sågverk också öborna. På södra delen av ön finns en gammal stenhuggarkoja. Här bodde en man i början av 1900-talet. På öns norra del ligger torpet Strömsvederna, där en familj bodde under andra hälften av 1800-talet.

Bevarat kulturlandskap

Björkös landskap är präglat av århundraden av öbornas småskaliga brukande. Än idag brukas markerna. Här finns öppna åker- och betesmarker och i skogen som tar vid bortom kulturmarkerna går kreatur på bete. I och kring de öppna markerna står gamla ekar och andra värdefulla ädellövträd.

Växter...

I Björkös öppna kulturmarker finns en rik flora. Till de betesgynnade växterna hör kattfot, jungfrulin och orkidén Adam och Eva. De skulle snart konkurreras ut av högresta växter om betet upphör eftersom markerna då växer igen.

...och fåglar

Innerskärgårdens vikar, fjärdar och öar är rika på fågel. Ejder, skäggdopping, grå- och havstrut är några av de arter du kan stöta på. Ibland seglar havsörn förbi i skyn. Tänk på att det är tillträdesförbud på några av småöarna i skärgården!

Under ytan

I reservatets skyddade havsvikar finns en variationsrik växtlighet. På stenar och klippor växer blåstång och andra alger, på ler- och sandbottnarna ålgräs, borstnate och hårsärv. Undervattensängarna är hem, skafferi och barnkammare för småkryp och fiskar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Under 1 april - 10 juli får du inte färdas, befinna dig eller stanna med båt inom de blå gränslinjerna på de angivna delarna av området på ärendekartan.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Göra upp eld.
 • Tälta mer än en dag någon annanstans än på anvisade platser på Björkö.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Förtöja husbåt eller liknande.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Åka vattenskidor.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.
 • Fiska.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 3. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 5. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 1980
Areal: 990 hektar varav 300 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 4 km SV Loftahammar. Närmaste hamn är Grundemar. Björkö kan endast nås med båt. På Björkö finns en brygga för allmänheten att lägga till vid. Reservatet kan bara nås med båt.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss