Segersgärde

Solnedgång från Örnberget

Fotograf: Anna Lindberg

I reservatet Segersgärde kan du uppleva natur typisk för Tjustlandet. Landskapet är en mosaik av hällmarker, gammal barrskog och hagar med ädellövträd. Den variationsrika naturen bäddar för ett rikt växt- och djurliv med många ovanliga arter.

Spår av urtid och forntid

Berggrunden i området utgörs av kvartsit som är omkristalliserad sandsten. Den bildades för nära 2 miljarder år sedan och är den äldsta berggrunden i hela östra Småland. Spår efter den senaste istiden finns i form av strandvallar, klapperstensvallar. På de båda höjderna finns stora stentorg som härstammar från tiden då Östersjön stod mycket högre än nu och bergen stack upp som kobbar ur havet.

På upptäcktsfärd

Du kan välja mellan flera markerade leder i reservatet. Belöningen för den som tar sig upp på Örnberget eller Fruberget är en hänförande utsikt över havet och skärgården. På Örnberget kan du även se stensättningen Habors klint och strax söder om Frubergets högsta punkt ligger resterna av en fornborg.

Omväxlande natur med rik flora

På reservatets två berg växer tallskog och i sluttningarna frodiga blandskogar med bland annat ek och lind. Mellan bergen finns betade hagar och strandängar. Såväl i skogen som i de gamla odlingsmarkerna finns en rik flora. Vippärt, vätteros, darrgräs, jungfrulin, kattfot och orkidén Adam och Eva är bara några exempel.

Ett rikt fågelliv

Segersgärdes kustnära, variationsrika natur och skärgård bjuder på ett rikt fågelliv. Näktergalens intensiva sång hörs från strandsnåren under försommarens kvällar och nätter. Havsörnen är numera åter en vanlig syn i dessa trakter. Andra arter i området är ejder, drillsnäppa, rosenfink och göktyta.

Värdefulla gammelträd

I hagmarkerna står flera grova ekar. De gamla träden är hem för en rad olika organismer. På den skrovliga barken växer ovanliga lavar som gammelekslav, kortskaftad parasitspik och rosa skärelav. Den ovanliga läderbaggen lever i håligheter med mulm, en blandning av bland annat gnagrester, fågelspillning och vedmjöl.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. att skada eller borttaga fasta naturföremål ävensom växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 2. att fånga, skada eller döda djur, vidröra, skada eller borttaga fåglars ägg och bon ävensom genom ringmärkning, fotografering, lössläppande av hund eller annorledes störa djurlivet;
 3. att uppgöra eld;
 4. att tälta eller uppställa husvagn eller dylikt annorstädes än i anslutning till befintlig bebyggelse och utan medgivande av markägaren;
 5. att framföra motorfordon annorstädes än å därför avsedda vägar;
 6. att kvarlämna avfall eller eljest skräpa ned inom området;
 7. att under tiden 1 april – 10 juni ankra invid, angöra eller landstiga å Bergholmen, Rödskär, Hällarna och Jungfruholmen samt
 8. att eljest vidtaga åtgärd som motverkar syftet med reservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla
 • Parkering
 • Rastplats
 • Toalett
 • Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1965
Areal: 547,8 hektar varav 221,5 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län