Beijershamn

Besökare på spången

Fotograf: Anna Lindberg

Naturreservatet Beijershamn är, vid sidan av Ottenby, förmodligen Ölands bästa lokal för fågelintresserade.                         

Hamnen

I mitten av 1800-talet påbörjades bygget av en två kilometer lång pir som skulle bli en viktig hamn på Ölands västsida. Efter fem års arbeten stod hamnen klar 1858. Det visade sig dock att den var felkonstruerad - den började snabbt att slamma igen. Uppgrundningen innebar problem för sjöfarten och efter 15 år togs Bejershamn helt ur bruk.

Fantastiskt fågelliv

Allt eftersom uppslamningen fortskred började säv och vass att vandra in. Detta skapade med tiden den unika miljön med en blandning av strandängar, vassar och öppna vattenytor. Beijershamn har därför länge varit en fin fågellokal, både under häcknings- och flyttningstid. Stigen som leder ut mot piren eller något av fågeltornen ger en bra bild av området. Flyttfåglarna ses bäst från pirspetsen. Totalt har 259 olika fågelarter hittills observerats vid Beijershamn.

Rikt på fjärilar

Gammal lövskog med hög medeltemperatur skapar goda förutsättningar för ett rikt fjärilsliv. Här finns Ölands största bestånd av fjärilar. Under åren har påträffats inte mindre än 650 av totalt 950 svenska arter. Det är främst de öppna markerna kring skogskanten som är intressanta.

Stora och Lilla Svansholmarna

Reservatet omfattar sedan 2009 också de låga moränholmarna, Stora och Lilla Svansholmarna, samt vattenområdet runt dessa. Dessa blev naturminnesförklarade 1943 och anledningen var främst att skydda häckfågelfaunan på öarna. Svansholmarna är representativa för öar längs den öländska kusten med dominans av gråtrut, grågås och ejder. Andra arter som förekommer som häckfåglar inom reservatet är gravand, snatterand, svärta och silltrut. Holmarna är sparsamt bevuxna med tall och enbuskar.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på tillfartsväg till parkeringsplats.
 2. Parkera annat än på särskilt iordningställd parkeringsplats. 
 3. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 4. Tälta.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra cykel annat än på anvisad väg eller stig.
 7. Rida eller framföra hästfordon annat än på anvisad väg eller stig utanför betesmark.
 8. Störa djurlivet.
 9. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 10. Göra upp eld.
 11. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 12. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 13. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris. 

 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Toalett Toalett
 • Rastplats Rastplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Naturskötselenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 358 hektar varav 162 hektar land
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län