Aboda klint

Utsikt från Aboda klint

Fotograf: Anna Lindberg

Naturreservatet Aboda klint söder om Högsby är ett berg som reser sig 50 meter över omgivningen och som stupar lodrätt ned i sjön Kleven.

Växtlighet

Reservatet uppvisar omväxlande naturtyper, från odlingslandskap med inslag av lövskogsdungar till nästan vildmarksbetonad skogsterräng. I reservatet förekommer sumpskogar av glasbjörk och al. Kring bergknallen i söder finns ett bestånd krattskog bestående av bergek, vilket är relativt ovanligt i östra delen av landet. Uppe på kullen växer en gles hällmarkstallskog. I övrigt präglas naturen mest av barrblandskog med gran och tall med inslag av björk och enstaka ekar.

Fiske

Reservatet når i sydväst fram till sjöarna Kvillen och Kleven samt Badebodaån. Ån bildar en sammanhängande kilometerlång forssträcka med en fallhöjd på nästan 17 meter mellan Kleven och Bjärssjön. Fiskebestånden består av gädda, abborre, mört, ål och laxöring i ån. OBS! Fiskekort krävs.

Utsikt

På klintens topp finns ett utsiktstorn varifrån man har en vidunderlig utsikt över landskapet. Under dagar med klart väder är det möjligt att med blotta ögat se ön Blå jungfrun i Kalmarsund.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
3. avsiktligt störa djurlivet;
4. medföra okopplad hund;
5. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
6. tälta, uppställa husvagn eller dylik eller uppgöra eld annorstädes än på skärskilt  anvisade platser;
7. framföra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel annorstädes än på därför avsedda vägar eller stigar;
8. parkera annorstädes än på för ändamålet iordningställda platser samt;
9. på störande sätt utnyttja, radio, TV, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Parkering
  • Vandringsled
  • Eldplats
  • Toalett
  • Rastplats
  • Servering

Kontakt

Naturskötselenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 120 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Högsby kommun
Förvaltare: Högsby kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län