Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio friluftslivsmål som ska uppnås till år 2020.

Det finns tio nationella mål för friluftslivspolitiken. Klicka på länken för mer detaljerad information om varje mål på Naturvårdsverkets webbplats.

1. Tillgänglig natur för allalänk till annan webbplats

2. Starkt engagemang och samverkanlänk till annan webbplats

3. Allemansrättenlänk till annan webbplats

4. Tillgång till natur för friluftslivlänk till annan webbplats

5. Attraktiv tätortsnära naturlänk till annan webbplats

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivetlänk till annan webbplats

8. Ett rikt friluftsliv i skolanlänk till annan webbplats

9. Friluftsliv för god folkhälsalänk till annan webbplats

10. God kunskap om friluftslivetlänk till annan webbplats

Vem ansvarar för arbetet?

Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll. Men det är stat och kommun som tillsammans förvaltar förutsättningarna för friluftslivet genom till exempel uppbyggnad och underhåll av infrastruktur, vägar, anläggningar och genom att skydda friluftsområden som naturreservat. Samverkan mellan stat, kommuner, föreningar och markägare ger möjligheter till åtgärder lokalt som tar oss närmare friluftsmålen.

 

Så här arbetar vi med friluftsliv i Jönköpings län

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer för att underlätta för de som bor och besöker Jönköpings län att vistas i naturen och utöva friluftsliv.

För att vi människor ska kunna ta del av naturens tjänster behöver ekosystemen fungera. När naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för väl fungerande ekosystem. En sammanhängande grönska är också betydelsefullt för friluftslivet. Genom att planera för grön infrastruktur kan människans tillgång till ekosystemtjänster säkerställas på lång sikt.

Regional tankesmedja för friluftsliv

Varje år arrangeras det en regional tankesmedja för friluftsliv, en mötesplats för länets aktörer inom friluftsliv. Tankesmedjan riktar sig till främst till kommuner, föreningar och företag i länet.

Regional handlingsplan

Länsstyrelsen har i samverkan med andra aktörer i länet tagit fram en Grön handlingsplan. I handlingsplanen finns kunskapsunderlag, vägledningar och åtgärder som syftar till att bevara biologisk mångfald, främja en grön infrastruktur i landskapet och få fler människor att vistas i naturen.

Handlingsplanen är resultatet av ett samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram:

1) regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

2) handlingsplan för grön infrastruktur

3) åtgärder för att nå friluftslivsmålen.

Ta del av Grön handlingsplanöppnas i nytt fönster

Aktuella projekt i länet

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Lokala naturvårdsinsatser

Kontakt