Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Vad är LONA?

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. En särskild våtmarkssatsning i vattenhushållande syfte tillkom 2018 och en satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom pollinering och ordinarie LONA kan ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader. Sedan starten 2004 har LONA bidragit stort till naturvård och friluftsfrämjande åtgärder över hela landet.

Kommunerna ansöker om bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Två ansökningsomgångar 2021

Nu är våtmarkssatsningen tillbaka inom LONA. Under 2021 finns det två ansökningsomgångar för alla typer av LONA-projekt med sista ansökningsdag 12 april och 1 december.

Våtmarkssatsningen inom LONA Länk till annan webbplats.

Pollineringsprojekt inom LONA Länk till annan webbplats.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA Länk till annan webbplats.

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska rymmas i en eller flera av följande kategorier:

 • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
 • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
 • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
 • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spångar, stigar eller fågeltorn.
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
 • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Prioritetsgrunder Jönköpings län

Följande prioriteringsgrunder ska gälla vid beslut om bidrag från och med år 2015 och tillsvidare.

 1. Projektet uppfyller kriterierna i förordningen.
 2. Projektets förväntade naturvårdsnytta.
 3. Projektets bidrag till att nå miljömål.
 4. Vi eftersträvar en geografisk spridning i länet, under förutsättning att det kommer in tillräckligt många bra ansökningar med prioriterade projekt. En viktig del i arbetet är att väcka idéer och stödja ett brett naturvårdsarbete i kommunerna.
 5. En spridning av projekt inom flera ämnesområden eftersträvas!
 6. Projektets effekt på lång sikt. Kommunal medfinansiering borgar för ett varaktigt projekt – vi bör stimulera till detta. Kontinuerligt lokalt engagemang är viktigt.

Övriga generella prioriteringsgrunder

 • Folkhälsoaspekter, främjande av friluftsliv och tätortsnära natur
 • Kulturmiljövård
 • Lokal samverkan och förankring, regional utveckling
 • Barnperspektivet
 • Jämställdhet och integration
 • Klimatanpassning

Klimatanpassning

Vi ser särskilt gärna projekt i form av kommunala naturvårdsprogram och kommunala naturreservat.

Om pågående och avslutade projekt

LONA-tjänsten är en webbaserad databas på Naturvårdsverkets webbplats, där du kan läsa om pågående och avslutade LONA-projekt. Läs beskrivningar och titta på bilder, ta reda på vad som görs nära dig eller bli inspirerad till att starta ett eget projekt.

Tips! Kryssa i rutan ”Gott exempel” i sökningen så ser du ett urval av olika projekt som utmärker sig lite extra.

LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Lokala naturvårdens dag

Sista helgen i augusti varje år firar vi Lokala naturvårdens dag. Då arrangeras guidningar, föreläsningar och aktiviteter för barnen och vi visar upp det lokala naturvårdsarbetet nära dig.

Ansök om LONA-bidrag

Kommuner, föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, men bara kommunen kan ansöka om LONA-bidrag. Kommunen är också alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Ansökningar ska skrivas in i LONA-tjänsten och färdigställas där av kommunen. När ansökan har fått status ”inskickad” i tjänsten ska den skrivas ut, undertecknas och skickas som digitalt inskannat dokument till Länsstyrelsen. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare, och övriga bilagor ska bifogas ansökan.

Ansök i LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Medfinansieringsintyg (docx) Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag

Den 1 december är vanligen sista ansökningsdatum för projekt som avses starta nästa år. Andra datum för ansökan kan dock förekomma. Information om sista ansökningsdag för en ansökningsomgång annonseras i första hand på Naturvårdsvårdsverkets webbplats.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd vid ansökan

I Naturvårdsverkets vägledning finns mer information om LONA. I användarmanualen för LONA-tjänsten finns anvisningar för hur du fyller i ansökan.

Frågor och svar om LONA på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användarmanual för LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Ansök om ändringar i projekten

Ansök om ändringar hos Länsstyrelsen om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller projektets slutdatum.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-tjänsten. Rapporterna ska även skickas in till Länsstyrelsen med e-post (eller vanlig post). Skriv ut, underteckna och mejla slutrapporten som digitalt inskannat dokument, eller skicka med vanlig post, till Länsstyrelsen. Sista datum för verksamhetsrapportering är den 1 mars varje år. Verksamhetsrapporten behöver inte undertecknas. Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Användarmanual för LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Kontakt