Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

Länsstyrelsens skötsel av skyddad natur

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta Länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Friluftsliv

Vissa skyddade områden har många anläggningar som underlättar för dig som besökare, andra har nästan inga alls. De allra flesta reservat och nationalparker är skyddade för naturens skull, men det finns plats även för friluftslivet så länge det inte skadar naturvärdena. Eftersom det finns över 170 reservat bara i Jönköpings län måste vi prioritera vilka områden som ska få parkeringsplatser, eldstäder, dass, spänger och andra friluftsanläggningar. Du är välkommen att besöka alla reservat oavsett om de har några anläggningar eller inte, men i många av dem är det helt på naturens egna villkor.

Lummig lövskog med fallna stammar täckta av mossor. 

Naturreservatet Kattehålet får man besöka på naturens egna villkor.

Tillgänglighet

Naturen är en viktig plats för många människor, och det blev inte minst tydligt under covid 19-pandemin då besökstrycket ökade rejält i många skyddade områden. Länsstyrelsen ska underlätta för alla att komma ut, oavsett om du är van eller ovan, om du har någon funktionsnedsättning, eller om du har tillgång till bil eller inte. Målet är att ett reservat från varje naturtyp i länet ska vara extra tillgängligt. När det gäller platta myrmarker är det ganska lätt, men i andra reservat är det svårare på grund av att vi har mycket kuperad natur i Jönköpings län. När vi prioriterar utgår vi från en tillgänglighetsstrategi där varje reservat har fått en egen bedömning.

Tillgänglighet handlar om många saker. Steg ett är att det finns bra information på webben så att du som besökare kan avgöra om det är ett område som lämpar sig för dig eller inte. Alla reservat har en egen webbsida, och dessa håller systematiskt på att uppdateras för att informationen om tillgängligheten ska bli bättre.

Ungefär en tredjedel av reservaten har bara gränsmarkering och en informationstavla. Endast en femtedel av de skyddade områdena har lite högre till hög tillgänglighet. På den allra högsta nivån ligger till exempel Dumme mosse, Skurugata och Store Mosse, som alla har tillgänglighetsanpassade parkeringar, leder, dass, eldstäder och bänkbord.

Dumme mosse

Skurugata

Store Mosse

På webben, under Besöksmål, kan du filtrera reservaten beroende på vad du letar efter. Du kan filtrera både på kommun, naturtyp och på vilka friluftsanläggningar du vill ha. På så vis kan du hitta de reservat som passar dig, oavsett vilka förutsättningar du har.

Besöksmål

En bred spång som går ut på Dumme mosse. Här finns också en bänk. Mossen är platt och öppen bortsett från några martallar.

Bred spång och viloplats på Dumme mosse.

Ändrad skötsel i våra naturreservat

Arbetet med skötsel av skyddad natur handlar alltid om prioriteringar. Det gäller både balansen mellan naturvård och friluftsliv, men också vilka reservat som vi ska göra vilka åtgärder i. Regeringens minskade anslag för naturvårdsarbete från och med 2023 har medfört att vi fått anpassa verksamheten och prioritera utifrån nya budgetförutsättningar. Majoriteten av anslaget kommer att gå till den nödvändiga skötsel av naturtyper som behövs för att arter och viktiga miljöer inte ska försvinna. Det kommer att påverka servicen i vissa av länets naturreservat. En del dass kommer att stängas, många soptunnor tas bort och vi slutar lägga ut ved vid eldstäderna i de flesta reservaten. Vi har heller inte möjlighet att hålla alla leder i lika gott skick som innan. Det innebär att du kan behöva gå runt ett träd som ramlat över stigen, att det bitvis är slyigt eller att ledmarkeringarna är otydliga. På de leder som har störst tillgänglighet kommer vi däremot även fortsättningsvis att åtgärda brister snabbt. Säkerheten i våra naturreservat är viktig och vi kommer därför att fortsatt prioritera nödvändigt underhåll eller stänga av de anläggningar som inte uppfyller kraven.

Vi beklagar att vi i nuläget inte har samma möjlighet att kunna utveckla länets naturvårdsarbete i samma omfattning som tidigare, men vi hoppas att våra naturreservat fortsätter att vara lika uppskattade. Ser du något som inte är som det ska när du är ute i reservaten uppskattar vi om du berättar det för oss. Du kan antingen fylla i det formulär som finns längst ner på varje reservats webbsida eller ringa till länsstyrelsens växel.

Var rädd om naturen

För naturens skull behöver vi ta hand om vårt skräp på rätt sätt. Du som besökare har ett ansvar att ta reda på vilka regler som gäller i den nationalpark eller det reservat som du besöker. Hjälp oss att hålla rent och lämna platsen fin när du går, så blir upplevelsen trevligare för nästa besökare.

Det här kan du tänka på:

Elden

Kontrollera att det är tillåtet att elda i området och att det inte råder tillfälligt eldningsförbud på grund av torka. Kom ihåg att ta med dig egen ved om du ska elda. Naturen har brist på död ved. Det är inte heller tillåtet att bryta kvistar från levande träd. Se till att elden är ordentligt släckt när du går. Gör aldrig upp eld på en klipphäll, värmen kan få stenen att spricka.

Skräpet

Visst är det fint att skräpet faktiskt väger mycket mindre på vägen hem när du har stoppat maten och drycken i magen? Ta gärna med en extra påse att slänga skräpet i. Finns det ingen soptunna på parkeringen – ta med påsen hem. Kom även ihåg att ta med engångsgrillen hem om du använt en sådan. Kvarlämnade engångsgrillar kan både orsaka brand och andra skador på djur och natur.

Nöden har ingen lag

Det är helt okej att göra sina behov i naturen. Men ingen vill se toalettpapper fladdra i blåbärsriset eller trampa i någon annans lilla hög. Det finns en mycket enkel lösning på problemet: gräv en liten grop eller lyft på en bunt mossa. Gör det du ska i hålet och gräv sedan igen eller lägg på mosslocket. Papper, kiss och bajs bryts ner i naturen, och det går dessutom extra snabbt när det ligger under jord. Allting annat, som till exempel bindor, blöjor och våtservetter, det tar du däremot med hem och slänger i soporna.

I vissa av våra naturreservat finns det tillgång till dass. Det gäller särskilt i de områden som är extra tillgängliga, eftersom inte alla har möjlighet att använda naturen som toalett. Var det finns öppna dass kan du se på respektive reservat på webben.

Om något är trasigt

Förvaltarna är regelbundet ute i de olika reservaten, men inte överallt och alltid. Ser du något som är trasigt eller på annat sätt inte är som det ska ute i våra skyddade områden är vi tacksamma om du säger till. Du kan antingen fylla i formuläret som finns längst ner på varje reservats webbsida eller höra av dig till länsstyrelsens växel så kopplas du rätt.

Lämna bara fotavtryck

Lämna bara fotavtryck och ta bara bilder. Njut av naturen och alla våra fina reservat! Tillsammans ser vi till att de fortfarande har höga naturvärden och är trevliga att besöka.

Allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss