Brandrisk och eldningsförbud

Länsstyrelsen har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Ta alltid reda på om det är eldningsförbud i området innan du tänder en eld i skog och mark. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och inte orsakar obehag för andra. Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet och kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

När länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats. Vi skickar också ut information om att eldningsförbud råder till media, länets kommuner och andra berörda aktörer.

Trots att Länsstyrelsen inte har utfärdat eldningsförbud kan det förekomma lokala eldningsförbud. Information om lokala eldningsförbud finns på kommunens eller räddningstjänstens webbplats.

Råder det eldningsförbud i din kommun?

På Krisinformation.se finns en karttjänst som visar var i landet det är eldningsförbud. Se även till att hålla dig uppdaterad via kommunens webbplats.

Karta över eldningsförbud, Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

När det inte råder eldningsförbud

Du som eldar har alltid ett eget ansvar för att elda och grilla på ett säkert sätt.

 • Ta hänsyn till rådande väderlek när du bestämmer om det är lämpligt att elda eller grilla. Undvik att elda om det blåser hårt. Gnistor kan flyga iväg och starta en brand.

Följ brandriskprognosen på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

 • Du kan enkelt ta redan på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk Ute Länk till annan webbplats..
 • Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
 • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
 • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
 • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
 • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
 • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
 • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
 • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Frågor och svar om eldningsförbud

Ibland är det förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Du måste därför alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld. Skälet till eldningsförbudet är att förhindra skogsbränder.

Länsstyrelsen beslutar när ett eldningsförbud krävs och under vilken tid det gäller, samt i vilket område förbudet gäller.

Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Syftet med ett eldningsförbud är att minska riskerna för en större skogsbrand. När det är torrt i marken ökar risken för att eld sprider sig och att stora ytor skog brinner ner.

Beslut om eldningsförbud i länet fattas av Länsstyrelsen Jämtlands län utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Vanligtvis innebär det att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning och grillning sker under eget ansvar.

Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Vad som är förbjudet kan vara olika i olika län och kommuner beroende på hur brandrisken ser ut i området.

Karta över eldningsförbud på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

En fast grillplats är en plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det är även vanligt att kalla den här typen av platser för ”iordningställd grillplats”.

På din tomt: Ja.

I skog och mark: Nej. Undantag: om du placerar den ovanpå en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Eldningsförbudet gäller i skog och mark. Det går alltså bra att grilla i fasta grillar i parker och på allmän plats.

Var alltid försiktig om du väljer att tända en eld och ha släckutrustning beredd så att du snabbt kan släcka.

Ja, en elgrill är att jämföra med en spis. Var bara uppmärksam på riskerna med att säkringar och annat kanske inte är dimensionerade för att klara en elgrill.

På din tomt: Ja.

I skog och mark: Nej. Undantag: Om den eldas med gas/flytande bränsle eller ställs över öppen låga vid en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Ja, om campingplatsen tillåter det, men bara om du har en ordentlig grill som inte kan sprida glöd eller värme till underlaget och om det sker på ett icke brännbart underlag, till exempel kortklippt gräs eller grus och på behörigt avstånd från skogen.

Var alltid försiktig om du väljer att tända en eld och ha släckutrustning beredd så att du snabbt kan släcka.

Ja, om det sker på ett icke brandfarligt underlag, till exempel kortklippt gräs eller grus och på behörigt avstånd från skogen.

Var alltid försiktig om du väljer att tända en eld och ha släckutrustning beredd så att du snabbt kan släcka.

Ja, men var som vanligt försiktig när du använder öppen låga inomhus.

Ja, men bara på en fast grillplats eller på annan plats med icke brännbart underlag som exempelvis grus eller sand med behörigt avstånd till brännbar mark.

Var alltid försiktig om du väljer att tända en eld och ha släckutrustning beredd så att du snabbt kan släcka.

Ja, om anordningen är brandsäker på samma sätt som en ordentlig grill.

Var alltid försiktig om du väljer att tända en eld och ha släckutrustning beredd så att du snabbt kan släcka.

Ja, om anordningen är brandsäker.

Var alltid försiktig om du väljer att tända en eld och ha släckutrustning beredd så att du snabbt kan släcka.

Ja, om anordningen är brandsäker.

Var alltid försiktig om du väljer att tända en eld och ha släckutrustning beredd så att du snabbt kan släcka.

Ja, en bastu är att betrakta som inomhus, men du ska alltid vara försiktig när du tänder en eld, även inomhus. Regler för sotning och brandskyddskontroller gäller som vanligt.

Du får även använda en vedeldad bastu på en bastuflotte.

Eldningsförbudet är inte ett förbud mot rökning. Men eftersom glöden från en cigarett eller fimp kan starta en brand är det viktigt att alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i en burk eller motsvarande.

Vissa aktiviteter kan vara tillåtna även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Ja. En regnskur kan minska brandrisken, men i ett läge med långvarig torka och hög värme kan det snabbt vara hög brandrisk igen. En enstaka regnskur påverkar inte torkan på djupet. Eldningsförbudet gäller alltså tills dess att annat meddelas, även vid en regnskur.

Den som beslutar om eldningsförbudet, i Jämtlands läns fall länsstyrelsen, är ansvarig för att informera, men det finns många viktiga vidareinformatörer. Eftersom eldningsförbud omfattar skog och mark handlar det främst om att nå friluftsturister och arbetare i skogen. Många friluftsföreningar och företag inom turism är engagerade i att informera turister. För arbetare i skogen behöver arbetsgivaren ta ett ansvar för att informera.

Här har MSB information på engelska:

How to light a fire and barbecue safely in forests (msb.se) Länk till annan webbplats.

Ja.

Nej.

Nej.

Eldningsförbudet gäller oavsett hur försiktig du planerar att vara.

Länsstyrelsen Jämtlands län kan besluta om undantag från förbudet, i särskilda fall.

Det finns två alternativ:

 1. Eldningsförbudet nämner inget om naturvårdsbränning och hyggesbränning. Då måste ansökan om undantag göras hos Länsstyrelsen Jämtlands län.
 2. Naturvårdsbränning och hyggesbränning omfattas inte av eldningsförbudet.

Ja, men många former av skogsarbete innebär brandrisk, även en röj- eller motorsåg kan skapa en stor brand. När brandrisken är hög krävs det att alla är extra försiktiga.

På Skogsvårdsstyrelsens webbplats finns information om hur du kan anpassa arbetet och förebygga brand.

Skogsskador och skogsbränder, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Metallkap och metallslip får du använda om du är försiktig och uppmärksam på var gnistor kan hamna. Se till att du har släckutrustning beredd så att du snabbt kan släcka.

Ja, men många former av skogsarbete innebär brandrisk, även en röj- eller motorsåg kan skapa en stor brand. När brandrisken är hög krävs det att alla är extra försiktiga. En regnskur kan minska brandrisken, men i ett läge med långvarig torka och hög värme kan det snabbt vara hög brandrisk igen.

På Skogsvårdsstyrelsens webbplats finns information om hur du kan anpassa arbetet och förebygga brand.

Skogsskador och skogsbränder, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk. Om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre.

Eldningsförbudet omfattar inte heta arbeten på hårdgjorda ytor, som utförs enligt gällande regler.

10 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Regeringen får i de avseenden som behandlas i denna lag meddela ytterligare föreskrifter som rör skydd för liv och hälsa, miljö samt utbildning.

Regeringen får vidare meddela föreskrifter om förbud mot eldning utomhus och liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela föreskrifter enligt första och andra styckena.

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Länk till annan webbplats.

2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Föreskrifter som en länsstyrelse har meddelat med stöd av första stycket gäller när de har kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet. I brådskande fall får föreskrifterna kungöras genom att publiceras i en ortstidning eller läsas upp i radio. Detsamma gäller i fråga om ändring eller upphävande av sådana föreskrifter.

Förordning 2003:789 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se vår webbplats för mer information om eldningsförbud. Håll dig uppdaterad! Läget kan förändras.

Länsstyrelsernas karttjänst över rådande eldningsförbud Länk till annan webbplats.

Förutom att du riskerar att starta en brand som kan orsaka väldigt stor skada, kan du straffas med böter, eller fängelse om brottet är grovt.

De lagar och regler som gäller vid eldning utomhus eller brand i vegetation är bland annat kapitel 13 i brottsbalken om allmänfarliga brott och tionde kapitlet i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Enligt LSO ska den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, har brutit mot förbudet dömas till böter.

Om man har gjort sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet gäller lagen om allmänfarliga brott och då kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan man få fängelse i högst två år, enligt lagen om allmänfarliga brott.

Börjar med att berätta att det är eldningsförbud. Den personen kanske inte vet vad som gäller. Om personen ändå fortsätter att elda kan du ringa polisen på 114 14. Om situationen är akut ska du alltid ringa 112. Är du orolig eller har frågor kan du ringa informationsnumret 113 13.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss