Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brandrisk och eldningsförbud

Länsstyrelsen har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Ta alltid reda på om det är eldningsförbud i området innan du tänder en eld i skog och mark. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och inte orsakar obehag för andra. Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet och kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

När länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats. Vi skickar också ut information om att eldningsförbud råder till media, länets kommuner och andra berörda aktörer.

Trots att Länsstyrelsen inte har utfärdat eldningsförbud kan det förekomma lokala eldningsförbud. Information om lokala eldningsförbud finns på kommunens eller räddningstjänstens webbplats.

Råder det eldningsförbud i din kommun?

På Krisinformation.se finns en karttjänst som visar var i landet det är eldningsförbud. Se även till att hålla dig uppdaterad via kommunens webbplats.

Karta över eldningsförbud, Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

När det inte råder eldningsförbud

Du som eldar har alltid ett eget ansvar för att elda och grilla på ett säkert sätt.

  • Ta hänsyn till rådande väderlek när du bestämmer om det är lämpligt att elda eller grilla. Undvik att elda om det blåser hårt. Gnistor kan flyga iväg och starta en brand.

Följ brandriskprognosen på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

  • Du kan enkelt ta redan på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk Ute Länk till annan webbplats..
  • Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
  • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
  • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
  • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
  • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
  • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
  • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
  • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Frågor och svar om eldningsförbud

Ibland är det förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Du måste därför alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld. Skälet till eldningsförbudet är att förhindra skogsbränder.

Länsstyrelsen beslutar när ett eldningsförbud krävs och under vilken tid det gäller, samt i vilket område förbudet gäller.

Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Eldningsförbuden utfärdas av länsstyrelsen och kan se olika ut. Vill du veta vad som gäller där du befinner dig ska du kontakta kommunen eller länsstyrelsen. Oftast finns information på deras webbplatser.

Vanligtvis innebär eldningsförbud att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning och grillning sker under eget ansvar.

Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

En fast grillplats är en plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det är även vanligt att kalla den här typen av platser för ”iordningsställd grillplats”.

Vissa aktiviteter kan vara tillåtna även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Du tar reda på vad som gäller på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats.

Nej, det är länsstyrelser eller kommuner som utfärdar eldningsförbud. I Jämtlands län är det enbart länsstyrelsen.

Det är viktigt att allmänheten håller sig informerad om brandrisken och följer eldningsförbuden som råder där man befinner sig.

Den som beslutar om eldningsförbudet, i Jämtlands läns fall länsstyrelsen, är ansvarig för att informera, men det finns många viktiga vidareinformatörer. Eftersom eldningsförbud omfattar skog och mark handlar det främst om att nå friluftsturister och arbetare i skogen. Många friluftsföreningar och företag inom turism är engagerade i att informera turister. För arbetare i skogen behöver arbetsgivaren ta ett ansvar för att informera.

Att röka utomhus i skog och mark kan ett eldningsförbud inte förbjuda. Men eftersom glöden från en cigarett eller fimp som inte är släckt kan starta en brand är det motiverat att uppmana människor som röker att alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i en burk eller motsvarande. 

Håll dig uppdaterad genom kommunen, länsstyrelsen eller räddningstjänsten där du befinner dig.

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
7 § En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Förordning 2003:789 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även om det är varje individs ansvar att ta reda på vad som gäller kring eldningsförbud, kan du som näringsidkare, turguide eller liknande hjälpa gästerna genom information och skyltning.

Informationspaket om eldningsförbud (msb.se) Länk till annan webbplats.

Skylt om eldningsförbud på 16 olika språk (pdf) Pdf, 187.4 kB.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län