Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Kontakta Länsstyrelsen om du:

 • planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
 • har hittat ett fornfynd
 • upptäcker en skada på en fornlämning
 • vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök innehåller information om alla i nuläget kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Fornsök, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Förfrågan om fornlämning

Som en del i planeringen av markarbeten behöver du kontakta Länsstyrelsen för att reda ut om ingreppet kan påverka fornlämningar. Kontakta oss i god tid innan det planerade arbetet. Om Länsstyrelsen bedömer att det kan finnas fornlämningar inom området kan en arkeologisk utredning bli aktuell. Syftet med den arkeologiska utredningen är att klargöra om fornlämningar berörs.

Sök tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning

Du behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Till exempel om du ska

 • bygga ett hus
 • anlägga en väg
 • gräva ned en kabel
 • anlägga en plantering.

I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Vår utgångspunkt är att fornlämningar ska bevaras, men vi kan i vissa fall ge tillstånd till ett ingrepp.

Vad säger kulturmiljölagen om fornlämningar?

Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att:

 • rubba
 • ta bort
 • gräva ut
 • täcka över
 • ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Vad ansökan ska innehålla

En ansökan ska innehålla uppgifter om

 • vilket arbete du planerar
 • hur stort markområde som kommer att påverkas (exempel: 10 x 20 meter stort och 1,0 meter djupt)
 • vem som är fastighetsägare
 • fastighetsbeteckning.

Fornlämningsärenden i skog

Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Du bör alltid samråda med Länsstyrelsen inför bränning, åtgärder på befintlig väg, askåterföring och gödsling. Du behöver tillstånd för

 • markberedning
 • plantering
 • nyanläggande av väg
 • skyddsdikning
 • stubbskörd.

Du som som markägare behöver kontakta oss för att samråda om fornlämningar och vid behov söka tillstånd när du planerar arbeten i skogen. Det räcker alltså inte med att göra en ansökan via Skogsstyrelsens e-tjänst, du behöver också kontakta oss i de fall som fornlämningar berörs.

Samråd gällande avverkningsanmälningar som berör fornlämningar

Samråd med Länsstyrelsen om du planerar att göra skogsbruksåtgärder som är närmare än 50 meter från en fornlämning.

Här kan du själv ta reda på vilka fornlämningar som eventuellt berörs. Sök i Riksantikvarieämbetets kartverktyg Fornsök Länk till annan webbplats., där alla kända fornlämningar registreras.

Skicka underlag till samråd om avverkning som berör fornlämning

För att kunna handlägga ärendet måste vi ha vissa uppgifter. Dessa är markerade som obligatoriska i formuläret.

 • Fastighetens namn och kommun.
 • Fastighetsägarens namn och kontaktuppgifter, gärna även e-postadress.
 • Ombudets, företagets namn med adress, ange kontaktperson med dennes kontaktuppgifter samt e-postadress.
 • Skogsstyrelsens A-nr.
 • Karta med avverkningen samt område för plantering och markberedning inritat tillsammans planerade körvägar och upplägg. Även planerad hänsyn till fornlämningar ska markeras. Kartan får gärna kompletteras med shapefiler om inte området finns i Skogsstyrelsen digitala kartsystem.
 • Om markberedning och plantering planeras ska den beskrivning hur dessa ska utföras finnas med.
 • Ange tidplan för planerade åtgärder.

Om ni har Skogsstyrelsens avverkningsanmälan med A-nr angivet, kan ni istället skicka en kopia på den till oss med en karta.

INFORMATION
För beredning av ärendet krävs kompletta handlingar. Tydliga beskrivningar gör att behov av kompletterande uppgifter minimeras.
Ansökan avser ...
Ansökan avser ...


BESKRIVNING
SÖKANDE ELLER OMBUD
MARKÄGARE
(Fylls i om annan än sökande)


PLANERAD TID FÖR GENOMFÖRANDE

FÖREKOMST AV FORNLÄMNINGAR
Uppgifter om fornlämningar finns i Riksantikvarieämbetets register Fornsök.

PLANERADE SKYDDSÅTGÄRDER

BESKRIVNING AV PLANERADE ÅTGÄRDER

Det kan vara gallring, avverkning, typ av markberedning, återplantering, stubbrytning, naturvårdsbränning, vägåtgärder, förändrad markanvändning etc
KARTOR SOM BIFOGAS

Shapefiler över aktuellt arbetsområde i koordinatsystem Sweref99 TM

Översiktskarta cirka 1:50 000 med aktuellt område markerat

Detaljkarta cirka 1:10 000 eller närmare, med inritat verksamhetsområde samt övrig verksamhet som planeras, till exempel vägar, körsträckor, uppläggningsytor etc.


Kopia av aktuell avverkningsanmälan (Skogsstyrelsens)
Ett blått streck

Har du hittat ett fornfynd?

Den som hittar ett fornfynd är i vissa fall skyldig att rapportera det till Länsstyrelsen eller till Polisen. Det är sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning och hittelön upphittaren får.

Vad säger kulturmiljölagen om fornfynd?

Ett fornfynd är ett föremål som saknar ägare och som påträffas vid en fornlämning eller på en annan plats och kan antas vara från någon tid före 1850. I Kulturmiljölagen står det att staten har rätt att lösa in fornfynd som

 • helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar
 • består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

Kontakta oss om du hittat ett fornfynd

Om du har hittat ett fornfynd som staten har rätt att lösa in ska du anmäla det till oss eller till polisen. Om fyndet hör till en fartygslämning kan du även välja att kontakta Kustbevakningen. Du som är upphittare kan då bli skyldig att lämna ifrån dig fornfyndet mot ett kvitto och att uppge var, när och hur du påträffade det.

Att använda metallsökare kräver tillstånd

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd som gäller för ett begränsat område, och aldrig i områden i anslutning till fornlämningar.

Pilgrimsleder

Under medeltiden sökte sig stora skaror pilgrimer till Olof den heliges grav i Nidarosdomen i Trondheim. Det vi benämner som pilgrimsleder i dag är uråldriga vägar med sikte på Nidaros, men även andra platser av betydelse. Mycket långa sträckor av de gamla vägarna har under senare år röjts och markerats.

Nedan beskriver vi några av dem.

S:t Olavsleden sträcker sig mellan Selånger i Medelpad till Trondheim i Norge. Strax efter Borgsjö, i västlig riktning, passerar pilgrimsleden den jämtländska länsgränsen.

Leden följer till stora delar den historiskt belagda Stora vägen, som sträcker sig mellan östkusten i Sverige till västkusten i Norge. Leden har använts av många genom årens lopp, varav pilgrimer är några av dem. Enligt tradition var det på denna väg som Olav den helige själv använde på sin väg mot Stiklestad.

Romboleden brukar allmänt sägas börja i Köping i Västmanland. Leden går bland annat via Ludvika, Mora i Dalarna, in genom Härjedalen och vidare mot Trondheim.

I Härjedalen passerar leden både små och större orter, bland annat Snösvallen, Rombovallen, Ljusnedal, Funäsdalen, Hedningsgärdet, Bruksvallarna, Ramundberget och Ljungdalen.

I Skarvdörrspasset passeras den norska gränsen. Här sammanstrålar Romboleden och Jämt-Norgevägen och är samma led den sista biten mot Trondheim.

Rombolandet var namnet på de öppna mälarlandskapen där den kyrkliga makten hade sitt säte under medeltiden. Att resa från ”Rombolandet” till dåvarande Nidaros kunde vara praktiskt men besvärligt och farofyllt.

Jämt-Norgevägen tar sin början i Jämtkrogen med Trondheim som slutmål. Jämt-Norgevägen kan ses som en avstickare, en alternativ väg till Trondheim från S:t Olavsleden.

Leden passerar Gällö, Revsund, Hackås, Oviken, Storsjö Kapell och Ljungdalen. I Skarvdörrspasset passeras den norska gränsen och via bland annat Selbu och Mostadsmark innan man slutligen når Trondheim.

Indalsleden består av gamla vägar och stigar som använts under tusentals år. Leden gör en avstickare från S:t Olavsleden och har precis som den sin början i Selånger i Medelpad.

Inlandsleden passerar den jämtländska länsgränsen vid Forsstrand i Bispgården. Indalsleden passar de pilgrimer som önskar kombinera lätt vandrade och spännande kulturhistoria. Östjämtland erbjuder allt detta, och dessutom naturupplevelser med djupa skogar, djupa dalar och vindlande vattendrag.

Med sin början i Kårböle tar leden sedan vägen över Ytterhogdal, Överhogdal, Klaxåsen, och Klövsjö, för att sedan ansluta till Jämt-Norgevägen i Oviken via Åsarna och Berg.

Kårböleleden användes främst av pilgrimer, men även forbönder och andra handelsresanden har rest efter dess vägar och stigar i långa tider. En av de mer kända pilgrimer som sägs ha vandrat utmed Kårböleleden är den heliga Birgitta som tillsammans med sin man tog denna väg till Olof den heliges grav i Nidaros.

Mer information hittar du på Riksförbundet Pilgrim i Sveriges webb Länk till annan webbplats.

Pilgrim i Sverige är ett nationellt samordningsorgan för främjande av pilgrimsleder och vandring i Sverige.

Kontakt

Björn Oskarsson

Handläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss