Skydd mot olyckor

Det är oftast kommunen som ansvarar för räddningstjänsten. Länsstyrelsen kan vid behov hjälpa till att avgöra vem som ska leda en räddningsinsats om den berör flera kommuner. I undantagsfall kan Länsstyrelsen ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten.

Målet med räddningstjänstinsatser är att färre ska dö eller skadas och att mindre ska förstöras. Vad som benämns som räddningstjänstverksamhet och hur ansvaret fördelar sig mellan stat och kommun för att hantera insatser vid olyckor eller fara för olyckor regleras i följande lag och förordning:

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) Länk till annan webbplats.

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats.

Ansvarsfördelning mellan stat och kommun

I första hand är det kommunen som ansvarar för räddningstjänsten. Men i vissa fall bär staten ansvaret. Staten ansvarar för räddningstjänsten vid

  • fjällräddning
  • flygräddning
  • sjöräddning
  • miljöräddningstjänst till sjöss i Vänern, Vättern, Mälaren och
  • sjöterritorier till havs
  • efterforskning av försvunna personer
  • utsläpp av radioaktiva ämnen.

Berör en räddningsinsats ett större område än inom en kommun ska Länsstyrelsen bestämma vem som ska leda insatsen, om inte räddningsledarna från de berörda kommunerna själva har bestämt detta. Länsstyrelsen ska ha en planläggning för detta.

Farlig verksamhet

Länsstyrelsen fattar beslut om så kallad farlig verksamhet. Farlig verksamhet är anläggningar där verksamhet innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarlig skada på människa eller miljö. Vad som enligt lag räknas som farlig verksamhet regleras i LSO 2 kap 4§.

Den som äger eller är verksamhetsutövare vid en anläggning som omfattas av LSO 2 kap 4§ har bland annat skyldighet att:

  • i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom
  • vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador.

Kommunen ansvarar för tillsyn över dessa anläggningar.

Tillsyn, rådgivning och stöd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för tillsyn över kommunernas räddningstjänster. MSB ansvarar också för rådgivning och stöd till räddningstjänsten. Länsstyrelsen roll är att stödja MSB, bland annat genom att bidra med det lokala perspektivet.

Kontakt