Skydda natur och få ersättning

Äger du mark med höga naturvärden, till exempel skog där det finns träd med stor variation i ålder, storlek och trädslag? Du kan skydda marken och få ersättning för det. Du som är markägare kan själv ta initiativ till att skydda din mark.

I varje län finns särskilda områden och typer av natur som prioriteras för skydd. Om ett område är särskilt värdefullt kan Länsstyrelsen föreslå att marken ska skyddas.

Höga naturvärden i länet

Länsstyrelsen utgår från nationella och regionala planer för att bedöma vilka områden som bör skyddas. Vi prioriterar bland annat utifrån

  • höga naturvärden
  • storlek
  • om det finns prioriterade naturtyper i området
  • närhet till annan värdefull natur.

Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar. Frivillighet bör vara utgångspunkten för formellt skydd inom och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skogen. Det bör bli enklare för markägare att ta initiativ till formellt skydd genom att arbetssätten vid formellt skydd utvecklas med frivillighet som grund. Det bör också bli enklare för markägare att välja mellan olika skyddsformer.

Jämtlands län är speciellt när det gäller skogliga naturvärden. Här finns flera skogstyper som nationellt och delvis även internationellt är sällsynta och enormt skyddsvärda/unika. Det gäller kalkbarrskog, forsdimmeskog, suboceanisk granskog och högörtsgranskog.

Alla vi som arbetar med skogen har ett ansvar för att bevara och säkerställa ett långsiktigt skydd av dessa värden. Äger du områden med värdefull natur som du tycker bör skyddas som naturreservat har du möjlighet att göra en ansökan.

Gör en intresseanmälan till Länsstyrelsen

Här anmäler du intresse till Länsstyrelsen för att skydda din mark.

Skydda natur och få ersättning

Här anmäler du som äger mark intresse för att skydda markens naturvärden.

Du kommer att få en bekräftelse till din e-post när vi tagit emot din intresseanmälan.

Uppgifter om dig som anmäler intresse
Uppgifter om dig som anmäler intresseUppgifter om fastigheten


Om det finns fler markägare i det aktuella området, är alla markägare vidtalade om intresseanmälan?
Om det finns fler markägare i det aktuella området, är alla markägare vidtalade om intresseanmälan?


Om det gäller skog, ange typ av skog
Om det gäller skog, ange typ av skog

Föreslå skyddsform * (obligatorisk)
Föreslå skyddsform
Är ditt område minst 10 hektar, kan naturreservat vara lämpligt. För naturvårdsavtal spelar områdets storlek mindre roll.

Är filens storlek större än 10 mb, kontakta oss.

Kunskapsunderlag

Den svenska skogspolitiken bygger på principen frihet under ansvar och skogsvårdslagens två jämställda mål om miljö och produktion. Det innebär att du som markägare har ett stort ansvar för att själv göra de bedömningar som krävs för ett hållbart skogsbruk och uppfylla bestämmelserna om artskyddet.

Regeringen bedömer att skogsägare kan behöva fortsatt stöd och hjälp med fördjupade bedömningar av naturvärden. Skogsstyrelsen bör därför på förfrågan från markägaren kunna ge stöd vid bedömning av naturvärden inom ramen för sin uppdragsverksamhet. De uppgifter som idag finns i nyckelbiotopregistret är av intresse för skogsägare, skogsbolag, myndigheter och allmänheten och har samlats in på skattebetalarnas bekostnad. Gallring av uppgifter om nyckel-biotoper är inte förenlig med arkivlagen. Kunskapen kommer därför fortsatt vara tillgänglig.

Regeringen bedömer att ytterligare kunskapsunderlag i form av geografisk information om naturvärden är till nytta för exempelvis skogsägare, skogsbolag, myndigheter och akademi. Länsstyrelserna genomför på uppdrag av Naturvårdsverket inventering av naturvärden.

Fjällskogsrapporter

Länsstyrelsen har under åren 2007–2008 och 2018–2020 genomfört ett stort antal fältinventeringar och naturvärdesbedömningar av skogar med höga naturvärden. I denna rapportserie presenteras de skogar med höga naturvärden utan formellt skydd som har identifierats ovan och i anslutning till gränsen för fjällnära skog. Resultatet från inventeringarna presenteras i separata rapporter efter den kommun de inventerades i

Fjällnära skog i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Fjällnära skogar med höga naturvärden - Härjedalen kommun Länk till annan webbplats.

Fjällnära skogar med höga naturvärden - Berg kommun Länk till annan webbplats.

Fjällnära skogar med höga naturvärden - Krokom kommun Länk till annan webbplats.

Fjällnära skogar med höga naturvärden - Strömsund kommun Länk till annan webbplats.

Fjällnära skogar med höga naturvärden - Åre kommun Länk till annan webbplats.

Tre former av formellt skydd

De tre vanligaste formella skyddsformerna för att bevara natur med höga värden är:

  • naturreservat
  • naturvårdsavtal
  • biotopskyddsområde.

De tre skyddsformerna skiljer sig åt, bland annat när det gäller storlek, ersättningsnivå och varaktighet. Länsstyrelsen kan skydda natur genom att bilda naturreservat, biotopskyddsområde eller skriva naturvårdsavtal med dig som markägare.

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har olika roller och ansvar i frågor om skydd av natur.

Skyddsformer för skog med höga naturvärden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreslå skydd av din skog, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Så här går det till att skydda skog

Naturvårdsverket informerar om stegen för att skydda höga naturvärden.

Steg på vägen till att skydda skog, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skydda mark på ett annat sätt

Om du vill bevara värdefull natur på din mark utan att bilda naturreservat, biotopskydd eller skriva naturvårdsavtal kan du göra en så kallad frivillig avsättning. Det innebär att du undantar en bit av din fastighet från skogsbruk eller andra åtgärder som kan skada naturvärdena. En frivillig avsättning dokumenteras i en skogsbruksplan eller annan handling och du får ingen ersättning.

Frivilliga avsättningar och certifiering, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss