Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Överprövning av kommunens beslut

Även om du har mottagit ett beslut om beviljad strandskyddsdispens från kommunen så kan Länsstyrelsen överpröva beslutet.

Länsstyrelsen avgör sedan i sin överprövning om kommunens beslut ska godkännas, ändras eller upphävas.

När en kommun fattar beslut om att bevilja en strandskyddsdispens skickas det till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har då tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag då det kom in till myndigheten.

Hur vet jag om Länsstyrelsen överprövar kommunens beslut?

Du som har fått ett beslut om beviljad strandskyddsdispens från kommunen har själv ansvar för att kontrollera om kommunens beslut är överprövat eller överklagat.

Om granskningen leder till att kommunens beslut överprövas skickar länsstyrelsen alltid ett besked om det till dig och till eventuella andra kända sakägare, ett så kallat delbeslut.

Vill du kontrollera om kommunens beslut om dispens har överprövats kan du själv följa statusen i ditt ärende genom vårt webbdiarium Länk till annan webbplats.

Du kan även kontakta Länsstyrelsen drygt en månad efter kommunens beslutsdatum på telefon 010-225 30 00 eller via e-post: jamtland@lansstyrelsen.se.

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Upphävande av strandskydd

I vissa fall kan länsstyrelsen upphäva strandskyddet även om det inte finns särskilda skäl. Ett upphävande av strandskyddet gäller för alltid.

Strandskyddet kan bara upphävas vid små sjöar eller vattendrag. Marken får inte heller vara viktig för friluftslivet eller ha viktiga biologiska värden.

Eftersom ett upphävande av strandskyddet gäller för alltid är det särskilt viktigt att kontrollera vilka natur- och friluftsvärden som finns på platsen. Detta gör av Länsstyrelsen och innebär att vi besöker området under växtsäsongen. Det kan i vissa fall ta lång tid innan vi kan fatta beslut, beroende på när ansökan kommer in till oss.

Kontakt