Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Naturmiljön i en stor del av landets sjöar och vattendrag har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Flottningsverksamheten, utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och sjösänkningar är exempel på storskaliga fysiska ingrepp i våra vattenmiljöer.

I mindre vattendrag är det vanligt att fellagda vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar innebär vandringshinder. Påverkan innebär kraftigt försämrade förutsättningar för djur och växter som lever i och i anslutning till vattnet. Den fysiska påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra miljömål och miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vattendrag. Påverkan har även försämrat fisket i många av landets vatten.

Läs om våra vattenprojekt

Vi har samlat flera av Länsstyrelsens projekt på en egen sida. Där finner du information om bland annat

Planerad fältverksamhet i länets vatten

Under fältsäsongen maj-oktober kommer Länsstyrelsen att vistas vid och i vissa av länets sjöar och vattendrag för olika typer av inventeringar, provtagningar och restaureringsåtgärder. Detta gör vi dels inom ramen för våra olika vattenvårdsprojekt och uppdrag som pågår men också inom vår ordinarie verksamhet, såsom exempelvis miljöövervakning, kalkning och fiske.

Kartan nedan visar var vi planerar att vistas i under årets fältsäsong. Kartan är interaktiv och det går att tända/släcka kartlager som visar specifika verksamhetsområden. Till exempel om man endast vill se var åtgärdsinventering kommer ske. Om du vill öppna kartan i ett större format, klicka på länken Öppna kartan i nytt fönster/ny flik.

Öppna kartan i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan för restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen arbetar med restaurering av sjöar och vattendrag tillsammans med mark- och fiskrättsägare, intresseorganisationer, kommuner, myndigheter och andra intressenter. Syftet är att med gemensamma krafter återställa vattenmiljöerna till ett mer naturligt tillstånd vilket skapar förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig. Restaurering är även en viktig del av fiskevården.

Länsstyrelsen bedriver arbetet på många olika sätt, bland annat genom att betala ut bidrag till åtgärder, genomföra åtgärder, inventera och ta fram åtgärdsplaner, bedriva tillsyn och förelägga om återställning eller miljöanpassning.

Grävmaskin som arbetar i ett vattendrag.

Länets vattendrag har påverkats negativt

En stor del av länets vattendrag har utifrån ekologisk synvinkel påverkats negativt av mänskliga aktiviteter.

Flottningsverksamheten och exploateringen av vattenkraften har orsakat de mest storskaliga fysiska ingreppen i länets vattenmiljöer. I de mindre vattendragen är fragmentering, orsakad av slarvigt nedlagda vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar, ett stort problem för vattenlevande organismer.

Länsstyrelsen har i samverkan med fiskrättsägare, myndigheter och andra intressenter initierat och genomfört omfattande restaureringsprojekt under många år. Syftet med dessa åtgärder är att återställa vattenmiljöerna till ett så nära naturligt tillstånd som möjligt vilket ger förutsättningar för en naturlig flora och fauna.

Länsstyrelsen Jämtland planerar för åtgärder i sjöar och vattendrag. Vårt mål är att återställa vattensystemen till sitt ursprung. Vi vill att vattnets funktioner och processer ska vara naturliga.

Syftet med arbetet är bland annat att skapa utrymme och förutsättningar för naturligt förekommande växter och djur som lever i och vid vatten. Vi kallar det att ”gynna den biologiska mångfalden”.

En del av det arbete vi gör, kommer vi att publicera på den här sidan inom kort.

Restaurering av övre Ljungans vattensystem Pdf, 491.9 kB.

Åtgärder i Storsjöns biflöden Pdf, 768.9 kB.

Restaurering inom Långans vattensystem Pdf, 390.9 kB.

Åtgärder av dammar i Sännåns vattensystem Pdf, 506 kB.

Restaurering i Vattensystemen Härjedals-Ljusnan och Gimån Pdf, 559 kB.

Restaurering och kompletterande åtgärder inom Ammeråns vattensystem Pdf, 590.1 kB.

Restaurering och kompletterande åtgärder inom Ströms Vattudals vattensystem Pdf, 594.6 kB.

Restaurering och kompletterande åtgärder inom Fjällsjöälvens vattensystem Pdf, 412 kB.

Restaurering och kompletterande åtgärder inom Ytteråns vattensystem Pdf, 580.1 kB.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss