Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kalkning av försurade vatten

Länsstyrelsen planerar och följer upp kalkning av försurade vatten, och rapporterar spridda kalkmängder till den nationella kalkdatabasen. Vi beviljar även statsbidrag till kalkning.

Länsstyrelsen planerar och följer upp kalkningsverksamheten i länet. Kalkningen baseras på regionala åtgärdsplaner som tagits fram utifrån Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer.

Vi beviljar även statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag. Bidragen lämnas huvudsakligen till kommuner som ansvarar för genomförandet av kalkningen.

Vägledning för kalkning av sjöar och vattendrag, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kalkningens mål

Den långsiktiga planeringen av kalkningen sker i samarbete mellan länsstyrelserna och kommunerna. Det upprättas länsvisa åtgärdsplaner där bland annat kalkningsobjekt, kalkmängder och provtagningsprogram beskrivs.

För all kalkspridning finns utpekade motiv, vilka utgörs av de natur- och nyttjandevärden som hotas av försurningen. Lax, öring, mört, flodkräfta, flodpärlmussla och fritidsfiske utgör de viktigaste. Nära hälften av de svenska bestånden av flodpärlmussla förekommer i kalkade vattendrag.

Kalkningens vattenkemiska målsättning är att det naturliga djurlivet inte ska påverkas negativt av försurning. Därför baseras målen på olika arters känslighet för låga pH-värden. I vattendrag med lax eller flodkräfta ska exempelvis pH inte vara lägre än 6,0. Det finns även gränsvärden för att undvika alltför mycket kalkning, så kallad överkalkning.

Metoder för kalkning

Kalkning sker i sjöar, på våtmarker eller direkt i vattendrag med kalkdoserare. Kalkning på våtmarker är ett effektivt sätt att höja pH i sjöar och vattendrag, men innebär samtidigt en negativ påverkan på myrarnas vegetation. Kalkdoseraren består av en silo och utrustning som kontinuerligt matar ut kalk. Mängden kalk styrs automatiskt via kontinuerlig registrering av vattenflödet.

Kalkningens effekter övervakas via provtagning av vattenkemi samt en rad olika biologiska undersökningar. Elfiske i vattendrag och nätfiske i sjöar utgör viktiga delar av uppföljningen. Bottendjur är bra indikatorer på pH och ingår ofta i uppföljningen.

Bidrag för kalkning av vatten

Länsstyrelserna beviljar statsbidrag som vanligen uppgår till 85 eller 100 procent av kostnaden för kalkning.

Nationella kalkdatabasen

Länsstyrelsen rapporterar årligen spridda kalkmängder till den nationella kalkdatabasen. Databasen förvaltas gemensamt av Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. I kalkdatabasen finns uppgifter om kalkmängder, kalktyper och spridningsplatser för kalkningar som utförts sedan början av 1980-talet.

Webbplatsen Nationella Kalkdatabasen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens vattenlaboratorium

På vårt laboratorium analyserar vi 16 000 vattenprover varje år. På bilden arbetar Dorottya Kosa-Kiss. Foto: Robert Lundqvist

16 000 prover varje år på vårt laboratorium

16 av Sveriges länsstyrelser skickar i dag sina vattenprover till Länsstyrelsens vattenlaboratorium i Östersund för analys. Proverna är tagna i sjöar och vattendrag.

Undersökningarna syftar främst till att undersöka effekterna av genomförda kalkningsinsatser i försurade sjöar och vattendrag.

Resultaten från analyserna utgör ett viktigt underlag för planering av kommande kalkspridningar.

Från Skåne till Västerbotten

Proverna kommer från Skåne i söder till Västerbotten i norr.

Laboratoriet utför årligen cirka 16 000 kemiska vattenanalyser från drygt
5 000 sjöar och vattendrag i landet.

Vattenanalyser

När vattnet analyseras kontrollerar vi främst:

  • pH – vattnet surhetsgrad. Lösningar med låga pH-värden är sura och kallas syror och de med höga värden kallas basiska
  • Alkalinitet - ett mått på vattnets förmåga att tåla tillskott av vätejoner utan att reagera med en kraftig pH-sänkning.
  • färg
  • konduktivitet - elektrisk ledningsförmåga och ett mått på hur väl ett ämne kan leda ström
  • kalcium, magnesium, natrium och kalium.

Höga kvalitetskrav

Länsstyrelsens vattenlaboratorium är ackrediterat enligt kravstandarden ISO/IEC 17025:2018. Det innebär bland annat revisioner, kontroller och väldigt höga kvalitetskrav.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss