Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd för att använda och medföra metallsökare ska innehålla:

 • Verksamhetens ändamål (syfte) med angivande av varför sökanden vill använda och medföra metallsökare samt hur verksamheten ska genomföras, det vill säga om man avser att gräva efter föremål eller enbart ska söka efter borttappade föremål på markytan.
 • Personnummer eller motsvarande identitetsuppgifter eller organisationsnummer
  och kontaktuppgifter för den person som tillståndet ska gälla för.
 • Angivet vilken period sökanden vill använda och medföra metallsökare, och det geografiska område där sökanden vill använda och medföra metallsökare,
 • Bifogad karta med områdets begränsning markerad i tillräckligt stor skala med kartskalan angiven
 • Kontaktuppgifter till fastighetsägaren, och samtycke från fastighetsägaren om ändamålet inte omfattas av allemansrätten, det vill säga om man inom sökområdet ska gräva efter föremål.
 • Observera att handläggning av ärendet inte inleds innan avgiften inkommit till länsstyrelsen.

Om ansökan inte uppfyller kraven kan ansökan avvisas.

Tillstånd ges inte för sökning på eller i närheten av fornlämning. Länsstyrelsens bedömning om tillstånd att använda eller medföra metallsökare kan beviljas, grundas på förekomsten av kända fornlämningar i området som ansökan avser, och på sannolikheten att okända fornlämningar eller fornfynd kan påträffas där.

Observera att tillstånd enligt kulturmiljölagen endast kan beviljas för en fysisk eller juridisk person. Tillstånd till icke namngiven medsökande kan därför inte lämnas.

Samtycke från fastighetsägare

Man behöver fastighetsägarens samtycke om man ska att göra annat än att färdas och vistas hänsynsfullt utanför fastighetsägarens hemfridszon. Att gräva upp föremål kräver samtycke från fastighetsägaren.

Förenklad handläggning

För att göra det enklare att ansöka och snabbare att få tillstånd utifrån 2 kap 18-20 §§ kulturmiljölagen har Länsstyrelsen tagit fram rutiner med förenklad handläggning.

Förenklad handläggning kan ske för Länsstyrelsens särskilt utpekade strandområden, som är tydligt markerade och numrerade i de länkande kartutsnitten.

Ansökningsavgiften är 870 kronor per strandområde enligt avgiftsförordningen (1992:191). I ansökan anges nummer för de strandområden ansökan gäller. Tillstånd beviljas för högst två år i taget från beslutsdatum. Observera att handläggning av ärendet inte inleds innan avgiften kommit till Länsstyrelsen. 

Kartor över utpekade strandområden

Ange i ansökan vilket nummer på strandområde om din ansökan gäller.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Laholms kommun omr 1.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-11-07 13.43
Halmstad södra omr 2-5.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-11-07 13.43
Halmstad mellersta 5-8.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-11-07 13.43
Halmstad norra 9-11.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-11-07 13.43
Falkenberg södra 12-15.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2018-11-07 13.43
Falkenberg norra 16-18.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-11-07 13.43
Varberg södra omr 19.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-11-07 13.43
Varberg mellersta 20-22.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2018-11-07 13.43
Varberg norra 23-24.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-11-07 13.43
Kungsbacka kommun 25-27.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-11-07 13.43

Ansök om tillstånd för användning av metallsökare enligt förenklad handläggning

 1. Läs noga igenom förutsättningarna för en förenklad handläggning.
 2. Fyll i blanketten Förenklad ansökan om tillstånd för användning av metallsökare Pdf, 113.8 kB, öppnas i nytt fönster..
 3. Skicka din ansökan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se
  eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad
 4. Betala in ansökningsavgiften (870 kronor per sökt strandområde) till Länsstyrelsens bankgiro 5327-1698. Märk betalningen med för- och efternamn och projektnummer 7243113.
  Ansökan behandlas först när ansökningsavgiften är betald. Avgift tas ut oavsett om ansökan beviljas eller ej.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Handläggningstid

Handläggningstiden för ansökningar med förenklad handläggning är oftast 4-6 veckor. Om ansökan berör andra områden kan handläggningstiden bli längre beroende på en mer noggrann granskning av områdets fornlämningsmiljö, topografi, markslag och andra aspekter som kan påverka risken för att påträffa fornfynd eller ej kända fornlämningar. Sökområdets storlek spelar även in på handläggningstiden.

Områden där tillstånd inte kan ges

Tillstånd att använda och medföra metallsökare ges inte om det finns hög risk för att fornfynd påträffas eller att fornlämning skadas enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen (1988:950).

När det finns kända fornlämningar i området och/eller när Länsstyrelsen bedömer att det är sannolikt att det finns okända fornlämningar är risken stor att dessa kan skadas. Tillstånd ges inte i sådana områden. Bedömningen av om tillstånd ska ges bör vara restriktiv.

Vad gäller tillståndet för?

Ett tillstånd att använda eller medföra metallsökare gäller bara rätten att använda eller medföra metallsökare.  Den som fått tillståndet ansvarar för att metallsökningen sker på ett sätt som överensstämmer även med lagstiftningen i övrigt. Till exempel att markägaren kontaktas och ger sin tillåtelse innan man får gräva i marken.  

För naturreservat och andra skyddsområden gäller särskilda föreskrifter. Det är exempelvis i regel förbjudet att gräva i naturreservat. Inom naturreservat och andra skyddsområden kan det krävas dispens enligt miljöbalken.

Ansök om tillstånd för användning av metallsökare

 1. Läs noga igenom förutsättningarna för ansökan. Om du kan ansöka, fyll i blanketten
  Ansökan om tillstånd för användning av metallsökare Pdf, 201.9 kB, öppnas i nytt fönster..
 2. Skicka din ansökan tillsammans med samtliga bilagor med e-post till: halland@lansstyrelsen.se
  eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad
 3. Betala in ansökningsavgiften på 870 kronor till Länsstyrelsens bankgiro 5327-1698. Märk betalningen med för- och efternamn och projektnummer 7243113.
  Ansökan behandlas först när ansökningsavgiften är betald. Avgift tas ut oavsett om ansökan beviljas eller ej.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss