Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Kontakta Länsstyrelsen om du:

 • planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
 • har hittat ett fornfynd
 • upptäcker en skada på en fornlämning
 • vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök innehåller information om alla i nuläget kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Fornsök, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Den arkeologiska processen är uppdelad i flera steg som har olika syften och frågeställningar. Dessa kan ofta vara svåra att hålla isär. Här beskrivs därför de olika stegen och deras syfte.

Länsstyrelsens roll är dels att fatta beslut om det behövs en arkeologisk insats och dess omfattning. Länsstyrelsen granskar vidare undersökningsplan och kostnadsberäkning för att säkerställa att den är rimlig i förhållande till fornlämningens kunskapspotential och omfattning. Därefter bedömer Länsstyrelsen rapporteringen och resultatet i förhållande till undersökningsplanens intentioner.  

Kulturhistorisk inventering – kallas ibland förstudie

I många arbetsföretag såsom anläggandet av vindkraftsparker, vägdragningar eller andra markkrävande exploateringar behövs det redan i skedet miljökonsekvensbeskrivning (MKB) en kulturhistorisk inventering. Denna består av en genomgång av kart- och arkivmaterial för att få en förståelse för de värden som finns i området som man behöver ta hänsyn till och för att få en kunskap om vilken omfattning en arkeologisk insats kan komma att få. Ibland görs även en fältinventering. Syftet är att kunna utforma arbetsföretaget så att det får så lite påverkan som möjligt på kulturmiljön. För att göra en kulturhistorisk inventering krävs inget tillstånd.  

Arkeologisk utredning

En arkeologisk utredning ska göras om ett planerat arbetsföretag tar ett större markområde i anspråk. En utarbetad praxis är att det ska omfatta minst 10 000 kvadratmeter, och att risk finns att ej kända fornlämningar kommer att beröras. Det är Länsstyrelsen som enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen (1988:950) beslutar om en arkeologisk utredning krävs. Den arkeologiska utredningen delas in i steg 1 och steg 2, där steg 1 i stort sett motsvarar den kulturhistoriska inventeringen som beskrevs ovan. Steg 2 innebär att man gör schaktdragningar om 5 à 6 procent av den aktuella ytan för att undersöka om det förekommer dolda fornlämningar.
Om den arkeologiska utredningen inte påvisar någon dold fornlämning kan byggstart ske och en förenklad avrapportering görs av undersökaren. Om fornlämning påvisas avvaktar man avrapporteringen som ligger till grund för den arkeologiska förundersökningens utformning och omfattning. Undersökaren har tre månader på sig att färdigställa rapporten. Därefter kan tillstånd sökas hos Länsstyrelsen för arkeologisk förundersökning.  

Arkeologisk förundersökning

Om det planerade arbetsföretaget berör en känd fornlämning ska exploatören ansöka om tillstånd enligt 2 kap 13 § kulturmiljölagen (1988:950). Länsstyrelsen kan då komma att besluta om en arkeologisk förundersökning vars syfte är att avgränsa fornlämningen och bedöma dess kunskapspotential. En grundläggande målsättning för Länsstyrelsen är att den aktuella exploateringen ska kunna utföras så att fornlämningen inte skadas. Om fornlämningens utbredning är fastställd finns bättre möjlighet att planera för arbetsföretaget så att fornlämningen inte berörs.
I förundersökningen fastställs alltså fornlämningens kunskapspotential för att avgöra:

 • om ingreppet alls kan tillåtas; i så fall sker en diskussion om alternativa lösningar, eller
 • om fornlämningens kunskapspotential inte motiverar vidare arkeologisk slutundersökning; i så fall kan byggstart ske, eller
 • vilken omfattning och inriktning en nödvändig arkeologisk slutundersökning ska ha; i så fall måste tillstånd sökas för en arkeologisk slutundersökning i vilken fornlämningen kan tas bort och samtidigt dokumenteras på ett korrekt sätt.  

Arkeologisk undersökning

Länsstyrelsen kan fatta beslut om undersökning enligt 2 kap 12 och 13 §§ Kulturmiljölagen (1988:950) när förundersökningsrapporten från undersökaren har inkommit, då denna är utgångspunkt för den arkeologiska undersökningens slutgiltiga utformning och omfattning. Undersökaren har sex månader på sig att färdigställa rapporten. Undersökning ska genomföras om ett planerat arbetsföretag inte kan undvika en fornlämning som dessutom kan antas tillföra ny arkeologisk kunskap.
Efter undersökningen meddelar Länsstyrelsen exploatören att fornlämningen har tagits bort och därefter kan det planerade arbetsföretaget påbörjas. Undersökaren har sedan upp till två år på sig att färdigställa rapporten. Efter det att Länsstyrelsen har godkänt undersökarens rapportmanus skickas den färdiga rapporten till Länsstyrelsen, exploatören och berörd kommun. Länsstyrelsen kan även i undersökningens kravspecifikation ställa krav på hur resultatet från undersökningen ska förmedlas för att nå olika målgrupper. 

Förfrågan om fornlämning

Som en del i planeringen av markarbeten behöver du kontakta Länsstyrelsen för att reda ut om ingreppet kan påverka fornlämningar. Kontakta oss i god tid innan det planerade arbetet. Om Länsstyrelsen bedömer att det kan finnas fornlämningar inom området kan en arkeologisk utredning bli aktuell. Syftet med den arkeologiska utredningen är att klargöra om fornlämningar berörs.

Kontakta oss om du upplever det som svårt att använda e-tjänster och behöver hjälp med hur du ska göra.

Skicka förfrågan om fornlämning

Skicka en förfrågan om fornlämning om du planerar markarbete som riskerar att påverka en fornlämning.

Här lämnar du även in en Begäran om arkeologisk utredning.

Sök tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning

Du behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Till exempel om du ska

 • bygga ett hus
 • anlägga en väg
 • gräva ned en kabel
 • anlägga en plantering.

I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Vår utgångspunkt är att fornlämningar ska bevaras, men vi kan i vissa fall ge tillstånd till ett ingrepp.

Vad säger kulturmiljölagen om fornlämningar?

Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att:

 • rubba
 • ta bort
 • gräva ut
 • täcka över
 • ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Vad ansökan ska innehålla

En ansökan ska innehålla uppgifter om

 • vilket arbete du planerar
 • hur stort markområde som kommer att påverkas (exempel: 10 x 20 meter stort och 1,0 meter djupt)
 • vem som är fastighetsägare
 • fastighetsbeteckning.

Fornlämningsärenden i skog

Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Du bör alltid samråda med Länsstyrelsen inför bränning, åtgärder på befintlig väg, askåterföring och gödsling. Du behöver tillstånd för

 • markberedning
 • plantering
 • nyanläggande av väg
 • skyddsdikning
 • stubbskörd.

Du som som markägare behöver kontakta oss för att samråda om fornlämningar och vid behov söka tillstånd när du planerar arbeten i skogen. Det räcker alltså inte med att göra en ansökan via Skogsstyrelsens e-tjänst, du behöver också kontakta oss i de fall som fornlämningar berörs.

Lämningar med statusen "Övrig kulturhistorisk lämning" hanteras däremot fortfarande av skogsvårdslagen genom Skogsstyrelsen.

Så går du tillväga

När du gör din avverknings- eller samrådsanmälan kan du välja ett av följande alternativ:

 • Du kan också använda din avverknings- eller samrådsanmälan när du samråder eller söker tillstånd hos Länsstyrelsen.

Skicka den till:

Länsstyrelsen i Hallands län
Samhällsbyggnadsenheten, Kulturmiljöfunktionen
301 86 HALMSTAD

Eller digitalt till:

halland@lansstyrelsen.se, ange Fornlämningsärende i rubrikraden.

Har du hittat ett fornfynd?

Den som hittar ett fornfynd är i vissa fall skyldig att rapportera det till Länsstyrelsen eller till Polisen. Det är sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning och hittelön upphittaren får.

Vad säger kulturmiljölagen om fornfynd?

Ett fornfynd är ett föremål som saknar ägare och som påträffas vid en fornlämning eller på en annan plats och kan antas vara från någon tid före 1850. I Kulturmiljölagen står det att staten har rätt att lösa in fornfynd som

 • helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar
 • består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

Kontakta oss om du hittat ett fornfynd

Om du har hittat ett fornfynd som staten har rätt att lösa in ska du anmäla det till oss eller till polisen. Om fyndet hör till en fartygslämning kan du även välja att kontakta Kustbevakningen. Du som är upphittare kan då bli skyldig att lämna ifrån dig fornfyndet mot ett kvitto och att uppge var, när och hur du påträffade det.

Att använda metallsökare kräver tillstånd

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd som gäller för ett begränsat område, och aldrig i områden i anslutning till fornlämningar.

Poddavsnitt om Hagbards galge

Lyssna på poddavsnittet om fornlämningen Hagbards galge i Asige, Falkenbergs kommun. Avsnittet är producerat med bidrag från Länsstyrelsen i Hallands län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss