Skogen som råvara

Timmerstockar ligger staplade intill en grusväg. 

Skogen som råvara handlar om att skapa och ta tillvara innovationer och hållbart producera förädlad skogsråvara för en växande bioekonomi.

Cirkulär användning av råvara

Återvinning och återanvändning av träråvara och träprodukter behöver utvecklas för att öka skogens bidrag till en cirkulär bioekonomi.

För att ställa om till cirkulär ekonomi och minska förbrukningen av naturresurser kan vi förlänga träfiberns liv genom att återanvända eller återvinna biomassan.

Vi kan därefter återföra askan till skogen efter den fungerat som bränsle. I cirkulär ekonomi tillverkas träprodukter som är så långlivade som möjligt för att kunna utnyttjas många gånger. Därmed skapas ekonomiskt värde om och om igen av samma trämaterial. Det som sedan blir träavfall kan utnyttjas för att tillverka nya produkter.

Skogen kan därigenom bidra till en växande bioekonomi, inte bara genom ett högre uttag av träråvara, utan även genom att använda träråvara och träprodukter smartare och öka cirkulariteten.

Skogen ersätter fossila produkter – substitutionseffekter

Mer forskning och innovation behövs för att utveckla biobaserade produkter från skogen och därigenom öka skogens bidrag till bioekonomin.

Råvara från skogen kan bidra till en minskad klimatpåverkan genom att ersätta kolföreningar som legat lagrade i fossila depåer. Via ökad kunskap och genom att hitta nya sätt att använda skogsråvaran kan vi öka användningen av skogsprodukter istället för betong, oljebaserad plast och fossila fordonsbränslen. Därigenom ökar skogens bidrag till samhällets omställning till en biobaserad ekonomi.

Stärka näringsliv och förädlingsindustri i länet samt öka exportmöjligheter

Genom stärkt innovationskraft och nyskapande produktutveckling kan vi ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som skogsnäringen erbjuder.

En ökad förädlingsgrad och innovationer ökar sysselsättningen och bidrar till ett stärkt näringsliv i länet. En hög innovationsgrad gynnar konkurrenskraften.

Ett stärkt samarbete mellan olika aktörer kan skapa den gynnsamma grogrund som behövs för att nå framgång. Som en av Hallands största exportnäringar är skogsindustrin konkurrenskraftig även utanför Sveriges gränser. Exporten innebär fler arbetstillfällen och en ökad konkurrensutsättning, vilket leder till vilja att utvecklas ytterligare.

Trä som byggnadsmaterial

Vi behöver nyttja skogens förmåga att binda kol och minska byggsektorns negativa klimatpåverkan genom att öka användningen av trä som byggmaterial.

Byggsektorn står för en stor andel av klimatpåverkande utsläpp och genom att bygga mer i trä kan den påverkan minskas. Genom att använda mer trävirke till byggande lagras kol under en längre tid.

Ökad användning av trä i byggnationer möjliggör även användning av biprodukter för att ersätta fossila material och produkter samt bidra till energiförsörjningen. I takt med att den internationella efterfrågan av träbyggnadsmaterial ökar, gynnas även industrins exportmöjligheter.

Fungerande infrastruktur

Vi behöver en fungerande infrastruktur för transporter och mobil uppkoppling för att kunna utnyttja potentialen i det hållbara skogsbruket.

För att kunna nyttja den stora potentialen i hållbart skogsbruk är det viktigt med fungerande infrastruktur, så väl fysisk i form av vägar och järnvägar som digital i form av möjlighet till mobil uppkoppling.

Skogsbrukets transporter börjar i skogen, vilket ställer krav på att hela vägnätet fungerar. En möjlighet för att minska miljöpåverkan från transporter är att köra med tyngre fordon vilket ställer krav på vägnätets klassning.

Skogsbruket digitaliseras i hög hastighet och det är viktigt att det finns täckning i mobilnät även utanför städer och tätorter.

Avsättning för råvara från lövskog

Råvaran från lövskog behöver få ett ökat värde för att stimulera en ökad andel lövträd i skogen.

Vi behöver en skogsindustri där råvaran från lövskogen får ett ökat värde. Mängden lövträd i skogen kan stimuleras genom att det finns avsättning för uttaget virke från löv.

Genom innovationer, utveckling och ökad kunskap om olika träslag kan efterfrågan på lövråvara ökas. En ökad andel lövträd i skogen gynnar biologisk mångfald, ökar fodertillgången för klövvilt och leder till en ökad motståndskraft mot klimatförändringar genom att man sprider riskerna.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss