Hållbart skogsbruk

Ett hållbart skogsbruk innebär en skog med god tillväxt och säkerställd tillgång till biomassa. Ett skogsbruk som på kort och lång sikt balanserar miljömässiga, sociala och ekonomiska värden.

Skogsmaskin flyttar stockar i skogen. 

Varierad och ståndortsanpassad skog

Variationen och ståndortsanpassningen i den halländska skogen behöver öka för att möta klimatförändringar, bevara biologisk mångfald och öka produktionen av skogsråvara. Ståndortsanpassning innebär att anpassa skogliga åtgärder till de förutsättningar som finns på olika växtplatser.

Klövviltstammarna bör ges särskild uppmärksamhet eftersom de både gynnas av ökad variation i skogen samtidigt som de kan utgöra ett hinder för att uppnå det. En mer varierad skog innebär en skog som hyser en större variation av trädslag i varierande åldrar som brukas med hänsyn till värdefulla natur- och kulturmiljöer. Den stora variationen av skogsägare med olika mål och inriktning för brukandet av sin skog leder till en ökad mångfald av värden i skogslandskapet.

En varierad skog kan uppnås med olika typer av skogsskötselmetoder och med ståndortsanpassning där val av trädslag anpassas till markförhållandena, såväl som en medveten ökad inblandning av lövträd.

En varierad och ståndortsanpassad skog innebär att den halländska skogen är bättre rustad för de klimatförändringar vi står inför. Variation och rätt trädslag på rätt mark bidrar till större biologisk mångfald och högre produktionsvärden. En varierad skog kan också bidra till skogens upplevelsevärden. Den ökade variationen i skogen och en ökad inblandning av lövträd ökar fodertillgången för klövviltet vilket kan ge minskade viltskador på produktionsskogen. För att få balans mellan dagens tillgång på foder och klövviltstammarnas storlek behöver vi även anpassa klövviltstammarna.

Bevarad biologisk mångfald

Skogsareal med lämpliga livsmiljöer för skogens olika arter behöver öka för att bevara den biologiska mångfalden. Enligt uppföljning 2019 av miljömålet Levande skogar är miljötillståndet fortfarande otillfredsställande.

Vissa biologiska kvaliteter ökar långsamt, andra är oförändrade eller minskar. Miljöhänsynen i skogsbruket har förbättrats under de senaste decennierna och behöver fortsätta förbättras, utvecklas och omfatta alla skogsbruksåtgärder.

Variationsrikedomen bland levande organismer och miljöer utgör den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald skapar förutsättningar för stabila ekosystem och därmed en uthållig produktion. De ekosystemtjänster såsom rening av vatten och luft, kolinlagring, skadedjursbekämpning och pollinering, som vi är så beroende av, produceras i ett skogslandskap med rik biologisk mångfald.

Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- och kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv. För att uppnå en långsiktighet behöver skogens gröna infrastruktur fungera, vilket i sin tur kräver ett variationsrikt skogslandskap.

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Skogens roll i klimatarbetet

Skogen som klimatverktyg behöver nyttjas optimalt för att bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi och till att minska samhällets negativa klimatpåverkan.

Växande skog tar genom fotosyntes upp koldioxid från luften och binder detta som kol i sina vävnader. Den halländska skogen och skogsmarken utgör därmed ett betydande lager av kol och detta lager ökar eftersom tillväxten i den halländska skogen för närvarande är större än avverkningen. Det är många processer som påverkar skogens kollager och kunskapen växer fortfarande om hur skogen kan minska samhällets negativa klimatpåverkan.

Den biologiska mångfalden och skogens ekosystemtjänster är viktiga för samhällets anpassning till det förändrade klimatet. Bland annat bistår skogen oss med reglerande ekosystemtjänster så som skydd mot ras, skred, erosion och översvämning.

Skogsråvara kan användas för att tillverka en mängd produkter som idag produceras av fossil olja och kan på så sätt minska utsläpp av koldioxid till luften från fossila källor, så kallad substitutionseffekt. Genom att vidta åtgärder för att öka skogens tillväxt och resurseffektivt nyttjande av biomassan i flera steg, blir effekten både en ökad inbindning av kol samt ökade volymer av träråvara för att få större substitutionseffekt.

Rapporten Hallands skogar ur ett klimatperspektiv Länk till annan webbplats.

Klimatanpassat skogsbruk

Det halländska skogsbruket behöver anpassas för att kunna möta utmaningarna som kommer av ett förändrat klimat.

De klimatförändringar som vi redan börjar se effekten av och som förutses av FN:s klimatpanel och SMHI, innebär att vi i Sverige sannolikt får ökad medeltemperatur, kortare snöperioder, mer och häftigare regn och även ökad risk för torka.

Ett varmare klimat gynnar i många fall skogens tillväxt genom längre vegetationsperiod. Nya trädslag kan bli aktuella, men också nya skadegörare. Samtidigt missgynnas vissa arter, och den biologiska mångfalden kan påverkas negativt. Stormskador riskerar att bli större med mindre tjäle, och torka ökar risken för insektsangrepp och eventuellt brand.

En varierad och ståndortsanpassad skog med bevarad biologisk mångfald är generellt väl rustad för att motstå förändringar i klimatet.

Ökad produktion av träråvara

Produktionen av träråvara behöver öka för att möta efterfrågan på biomassa i en växande biobaserad ekonomi.

En ökad virkesproduktion ger mer råvara till det biobaserade samhället
och möjliggör en snabbare övergång från användning av fossila material till användning av förnybara. Det säkerställer också tillräckligt med råvara till industrin, vilket ökar möjligheterna för den förädlande industrin att finnas kvar i regionen. Det innebär att skogsnäringen fortsätter bidra till den regionala ekonomin och sysselsättningen även i framtiden.

Det finns stora möjligheter att arbeta för en ökad produktion av träråvara
inom ett hållbart skogsbruk. En genetisk variation ger möjligheter till förädlingsvinster. Ett förändrat klimat ger såväl skaderisker som ökade produktionsmöjligheter. En ståndortsanpassad skog är en förutsättning för bibehållen och ökad produktion, samtidigt som klimatförändringen på sikt kan påverka den enskilda ståndortens egenskaper och därmed produktionsförutsättningar.

Bevarade kulturmiljöer

Skogens kulturvärden behöver bevaras för att kommande generationer ska
kunna se och förstå sin historia och det halländska landskapets utveckling.

Skogens kulturvärden behöver sparas för framtiden. Kulturmiljö är den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv.

Det halländska landskapet, som det ser ut idag, har utvecklats genom mänskliga aktiviteter. I skogen finns fler bevarade kulturlämningar än i det övriga landskapet eftersom vi först på senare tid här i Halland påbörjat maskinell markberedning av våra hyggen. Det är viktigt att vi bevarar och skyddar våra kulturmiljölämningar i skogen så att människor även i framtiden kan uppleva spåren av människans historia.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss