Kunskap och kompetens

Hand håller i mobiltelefon som visar en karta. 

Kunskap och kompetens handlar om att synliggöra skogens och skogsnäringens värden. Att öka attraktiviteten i skogliga utbildningar för att möta behovet av kompetensförsörjning samt ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Öka kunskapen om skogens och skogsbrukets värden

Kunskapen om skogens och skogsbrukets värden behöver öka hos allmänhet och beslutsfattare för att få en ökad förståelse för skogsbruk och skogsvård.

Vår syn på skogen och skogsnäringen påverkar förståelsen för skogsbruk och skogsvård och kan påverka skogsnäringens möjligheter att attrahera människor med rätt kompetens. Skogens betydelse för Halland vad gäller ekonomi, sysselsättning, klimatnytta, biologisk mångfald och ekosystemtjänster behöver synliggöras.

Många i samhället är långt ifrån skogen både fysiskt och mentalt. En ökad kännedom om skogens miljömässiga, sociala och ekonomiska värden kan öka möjligheten att stärka dessa värden.

Ökad jämställdhet och stärkt kompetensförsörjning

Jämställdheten i skogssektorn behöver öka och kompetensförsörjningen behöver stärkas för att trygga skogsnäringens framtid.

Kompetensförsörjningen är en avgörande faktor för skogsnäringens framtid. Vissa skogliga utbildningar har svårt att rekrytera studenter. Det finns ett stort behov att öka jämställdheten på utbildningarna för att få en mer jämställd skogssektor.

Genom att öka attraktiviteten i skogsrelaterade yrken, ökar möjligheterna för skogsutbildningar att utvecklas, vilket i sin tur leder till en ökad kompetensförsörjning.

Klimat, skogstillstånd och ägarstruktur i Sydsverige gör att det finns behov av forskning och utbildning som utgår från Sydsveriges förutsättningar.

Ökad kunskap hos skogsnäringen

Kunskapen om skogsbruk och skogens värden behöver öka hos skogsägare och skogsbrukare för att säkra en skog som kan uppfylla samhällets behov.

För att tillvarata ökade produktionsmöjligheter i form av varor och tjänster samt hantera ökade risker, såväl ur produktions- som miljösynpunkt, behövs kompetensutveckling av både skogsbrukare och skogsägare. En del i detta kan vara stärkt användning av digitala verktyg och att kunskapskällor blir mer tillgängliga och används i en ökande omfattning.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss