Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1–4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronopark
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område, Polisen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Viltförvaltningsdelegationen i Halland

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är inte att besluta i enskilda ärenden men däremot att besluta om övergripande riktlinjer för

 • viltförvaltningen inom länet
 • skötsel av älgstammen och vid behov också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • licensjakt och skyddsjakt inom länet samt bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724).

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

 • Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena - det norra, mellersta och södra.
 • Den rovdjursförvaltningsplan som Länsstyrelsen ska upprätta för länet.

Protokoll från sammanträden

Protokollen från Viltförvaltningsdelegationens sammanträden är tillgängliga för allmänheten. Här listas det senaste årets protokoll, om du vill ta del av tidigare protokoll får du gärna höra av dig till oss.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll nr 44 2024-02-09.pdf Pdf, 188.5 kB. 188.5 kB 2024-02-27 12.34
Protokoll nr 43 2023-08-18.pdf Pdf, 216.4 kB. 216.4 kB 2023-08-25 14.33
Protokoll nr 42 2022-11-25.pdf Pdf, 202.2 kB. 202.2 kB 2022-12-20 13.52
Protokoll nr 41 2022-08-25.pdf Pdf, 149.6 kB. 149.6 kB 2022-10-07 10.24
Protokoll nr 40 2022-05-06.pdf Pdf, 137.3 kB. 137.3 kB 2022-10-07 10.06

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Ordinarie

Ordförande: landshövding Anders Thornberg

Politiken: Anita A'son Strandahl (M)

Politiken: Maud Lanne (S)

Politiken: Ingegerd Torhall (L)

Politiken: Mikael Salomonsgård (S)

Politiken: Joacim Svensson (SD)

Trafiksäkerhet och illegal jakt: Pontus Remdahl

Jakt och Viltvårdsintresset: Stefan Nilsson

Naturvårdsintresset 1: Anders Wirdheim

Naturvårdsintresset 2: Isak Domeij Hilliges

Friluftsintresset: Karin Torstensson

Ägare och brukare av jordbruksmark: Andreas Måttgård Bengtsson

Lokalt näringsliv och turism: Maria Possfelt

Skogsnäringen: Ulf Johansson

Natur- och ekoturismföretagen: Sylvi Karlsson

Yrkesfisket: Anders Fabricius

Ersättare

Politiken: Agneta Åkerberg (C)

Politiken: Therese Stoltz (S)

Politiken: Karl-Johan Wiktorp (L)

Politiken: Lars Fritzon (S)

Politiken: Camilla Backlund (SD)

Trafiksäkerhet och illegal jakt: Lars-Ivar Petersson

Jakt och Viltvårdsintresset: Åsa Möller

Naturvårdsintresset 1: Frida Nettelbladt

Naturvårdsintresset 2: Anders Tullander

Friluftsintresset: Markus Lundgren

Ägare och brukare av jordbruksmark: Erik Kuylenstierna

Lokalt näringsliv och turism: Vakant

Skogsnäringen: Andreas Sandström

Natur- och ekoturismföretagen: Vakant

Yrkesfisket: Hans Johansson

Jakt på allmänt vatten i Halland

Ansökan om jakt på allmänt vatten görs hos Länsstyrelsen. För att kunna få tillstånd att jaga på allmänt vatten i Hallands län krävs att du är folkbokförd i länet. Du ska även kunna intyga om god lokalkännedom samt goda kunskaper om förekommande viltarter.

Jakten får inte bedrivas på vatten som ligger närmare än hundra meter från en fastighets strandlinje och inte heller inom områden för vilka förordnande eller förbud mot jakt har meddelats, exempelvis med stöd av miljöbalken. Annan lagstiftning som reglerar jakt på allmänt vatten är jaktlagen och jaktförordningen.

Det som tidigare var kronoholmar samt holmar, klippor och skär, som ej hör till visst hemman har upphört i samband med utförd förrättning av Lantmäteriet. Jaktutövningstillstånd utfärdas av Statens fastighetsverk, Box 254, 751 05 Uppsala, telefon: 018-56 48 00

Ansök om tillstånd för jakt på allmänt vatten

 1. Fyll i blanketten Ansökan tillstånd för jakt på allmänt vatten (PDF) Pdf, 187.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka din ansökan med e-post till: halland@lansstyrelsen.se 
  eller via post till: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad
 3. Betala in ansökningsavgiften på 1 660 kronor till Länsstyrelsens bankgiro 5327-1698. Ansökan behandlas när ansökningsavgiften är betald.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Det är förbjudet att, i eller inom 100 meter från en våtmark:

 • avlossa blyhagelammunition
 • ha med blyammunition vid skytte i våtmarker eller på väg till eller från skytte i våtmarker.

Förbudet gäller i hela landet.

Förbud mot blyhagel vid våtmark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss