Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiske

Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Det finns regler för vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

Var och hur får du fiska?

Du behöver tillstånd från ägaren av fiskevattnet för att få fiska. Ett fiskekort ger dig rätt att fiska i just det vattnet. Finns det inte fiskekort behöver du fråga fiskerättsägaren om tillstånd. Du som fiskar ska själv ta reda på vad som gäller för just det vattnet du fiskar i.

Fiskeregler i havet och i de fem stora insjöarna

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fiske med handredskap fritt. Du behöver inte köpa fiskekort för den typen av fiske.

Du ska följa regler till exempel om hur stora fiskarna måste vara, när och i vilka områden du inte får fiska vissa arter. Det är samma regler som gäller för svenska och för utländska medborgare.

I karttjänsten svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Fiskeregler i havet i Halland

Var i Sverige får jag fiska och hantera signalkräfta

Nya regler för hantering av signalkräfta har införts genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om hantering av signalkräfta (HVMFS 2019:21). Särskilda hanteringsområden för signalkräfta har inrättats då signalkräftan är en invasiv främmande art.

I hanteringsområdet får du fiska och hantera levande/okokt signalkräfta. Hanteringsområdet omfattar Vänern och Dalälven och söderut, Öland, Gotland, norra Bohuslän, Värmland och Dalsland. Hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet. Hanteringsområdet omfattar från den 1 juli 2020 även östra delarna av Värmland enligt bilaga 1 i föreskrifterna.

Som huvudregel får signalkräfta inte fiskas eller hanteras okokt utanför hanteringsområdet. I vissa undantagsfall kommer fiske tillåtas i vissa utpekade vatten utanför hanteringsområdet från den 1 juli 2020. De utpekade vattnen och villkoren för fisket framgår av föreskrifternas bilaga 2.

Det är bara i Vättern som allmänheten får fiska kräftor. I alla andra sjöar och vattendrag måste du ha fiskerättsinnehavarens tillstånd.

Det är förbjudet att fånga kräftor vid sportdykning.

Signalkräfta får endast fångas om kräftan är minst 10 centimeter mätt rakt från spetsen av pannhornet till den fasta kanten av den mellersta stjärtfenan.

Fiske på enskilt vatten

På enskilt vatten är det fiskerättsinnehavaren som upplåter fisket efter kräfta. Det är han eller hon som bestämmer när och i vilken omfattning kräftfiske får bedrivas.

Den som fiskar med stöd av egen fiskerätt måste märka redskapen med fiskekula där det står namn, adress och telefon, samt bokstaven ER, som står för enskild rätt.

Signalkräfta – regler för fiske och hantering, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Inbäddad karta från fiskekartan.se

Den inbäddade kartan här nedanför är samma karta som på fiskekartan.se. Du kan zooma in och kartan kommer då att visa fiskeområden som finns i det området. Klickar på fiskeområdet får du upp mer information.

Informationscentralen uppdaterar om det aktuella läget i Hallands kustvatten

Har du sett något ovanligt eller har det skett något akut vid havet eller kusten i Halland? Länsstyrelsernas informationscentral vid kustområdet Västerhavet tar emot observationer och informerar om det aktuella läget.

Informationscentralen har en egen sida hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Här kan du bland annat ta del av information om aktuella halter av alggifter i vatten och musslor. På sidan kan du anmäla dig som prenumerant och få uppdateringar via e-post när det finns ny information.

Informationscentralen, Länsstyrelsen Västra Götaland

Elfiske och fiskeräknare hjälper oss hålla koll på lax- och öringpopulationerna i Halland

Fisket har stor betydelse för Halland både när det gäller yrkesfisket och fritidsfisket. Uppföljning av lax- och öringpopulationernas utveckling sker genom årliga elfisken i de flesta kustmynnande vattendrag och genom uppvandringskontroll med fiskräknare.

Länsstyrelsen samlar även in fångstdata från sportfisket i de lax- och havsöringsförande vattendragen. Datat som samlas in gör att det finns möjlighet att jämföra uppvandringen av lekfisk mellan åren.

Film om aktuell uppvandring från fiskräknaren Marbäck i Fylleån, webbplatsen Fiskdata Länk till annan webbplats.

Rapportera om du hittar sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende

För att tidigt kunna upptäcka eventuella sjukdomsutbrott eller andra avvikelser hos fiskbestånden i svenska vatten behöver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) allmänhetens hjälp.

Rapportera sjuk fisk eller fisk med avvikande beteende, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats.

Sjukdomar hos fisk, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss