Ansök om fiskevårdsbidrag

​Länsstyrelsen i Hallands län fördelar och administrerar fiskvårdsmedel inom det egna länet. Kontakta Länsstyrelsen om ni vill diskutera konkreta projekt. Vi tar emot ansökningar löpande under året.


Uppgifter om sökande


Ansökan avserÄr projektet nytt eller pågående? * (obligatorisk)
Är projektet nytt eller pågående?


Är ansökan del av ett flerårigt projekt? * (obligatorisk)
Är ansökan del av ett flerårigt projekt?


Kommer fiskevårdsbidrag sökas för uppföljning av åtgärder? * (obligatorisk)
Kommer fiskevårdsbidrag sökas för uppföljning av åtgärder?


Finansiering

Uppge kronor inklusive moms

Uppge kronor inklusive moms

Uppge kronor inklusive moms
Vid flerårsprojekt uppge beräknad årlig kostnadUppgifter om vatten
Ingår vattnet i ett fiskevårdsområde? * (obligatorisk)
Ingår vattnet i ett fiskevårdsområde?


Målart


Syfte med projektet

Till exempel ökad reproduktion, anläggande av fiskeväg, ökad areal lerbottnar
Förväntande areal reproduktions- och uppväxtområden inom projektet
Utsättning av fisk, kräftor eller annat
Kryssa i typ av utsättning:
Kryssa i typ av utsättning:


Kryssa i utsättningsmaterial:
Kryssa i utsättningsmaterial:
Till exempel ökat antal individer av arten, ökad försäljning av fiskekort, ökad biologisk mångfald.

Ange hur genomförda åtgärder ska följas upp, till exempel genom elfiske, inventering etcetera.
Nödvändiga tillstånd och uppgifter för genomförande
Finns nödvändiga tillstånd för åtgärden: * (obligatorisk)
Finns nödvändiga tillstånd för åtgärden:


Det är inte alla åtgärder som kräver tillstånd. Har du gjort bedömningen att åtgärden inte påverkar allmänna eller enskilda intressen kan du kryssa i ja. Är du osäker ta kontakt med Länsstyrelsen.Bifoga kopior på eventuella tillstånd, fiskevårdsplaner, kartor över åtgärdsområdet eller liknande som underlättar handläggningen av ansökan:

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss