Skyfallsliknande regn i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fiskeregler i havet i Halland

Foto taget i motljus på fiskare som står på en sten och fiskar i havet. 

Här följer ett urval av de fiskeregler som gäller för fiske i havet i Hallands län. Här hittar du även kartor över fredningsområden för fisk i länet.

Gräns mellan kustvatten-område och sötvattensområde

En rät linje mellan de två yttersta mynnings-uddarna i varje vattendrag.

Kustvattenområde

Allt vatten ut till fyra nautiska mil utanför baslinjen.

Enskilt vatten och allmänt vatten

Definitionen av allmänt respektive enskilt vatten beskrivs i Fiskelag (1993:787). Allmänt vatten är det övriga vatten som inte är enskilt vatten. Enskilt vatten är allt vatten i insjöar och vattendrag samt i havet inom 300 meter från fastlandet eller från ö som är minst 100 meter lång.I de fall då tremeterskurvan går längre ut än 300 m är allt vatten innan för denna djupkurva enskilt vatten.

Fast fiskeredskap

Ett fast fiskredskap är fiskebyggnad respektive fiskeredskap som är fast förankrat och försett med ledarm och som avses stå ute i mer än två dygn i följd.

Handredskap

Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar.

Rörliga redskap

Alla andra typer av redskap, till exempel nät och burar med mera.


Vem får fiska?

Är du svensk medborgare får fiska med rörligt fiskeredskap utanför Hallands kust. Om du är utländsk medborgare men är stadigvarande bosatt i Sverige räknas du i detta sammanhang också som svensk medborgare och får fiska med rörligt fiskeredskap. Andra utländska medborgare får enbart fiska med handredskap. För fiske med andra redskap måste utländska medborgare ha tillstånd av Länsstyrelsen (SFS 1993:787).

I sjöar och vattendrag får du fiska enbart om du har tillstånd av fiskerättsinnehavaren. Sådant tillstånd får du genom till exempel köp av fiskekort. Vid fiske i sötvatten, sjöar och vattendrag, gäller samma regler oavsett om du är svensk eller utländsk medborgare.

Vilka arter är fredade?

Det är förbjudet att fiska efter arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Fredade arter i svenska vatten är

 • skärkniv
 • havsnejonöga
 • pigghaj
 • småfläckig rödhaj
 • brugd
 • sillhaj (håbrand)
 • slätrocka
 • knaggrocka
 • majfisk
 • staksill
 • blåfenad tonfisk
 • ål.

Förhållandet mellan fiskande

Om du kommer först till en fiskeplats har du företräde om inte flera kan fiska på samma plats samtidigt. Så länge du som fiskare använder ett utsatt fiskredskap får du inte bli hindrad av någon annan. Men det är förbjudet att i onödan uppehålla en fiskeplats.

Efter avslutat fiske får inte redskap, utmärknings- eller förankringsanordningar, som kan hindra andra från att fiska, lämnas kvar i vattnet. Fiske får inte utan lov att bedrivas närmare än 100 meter från fast redskap eller fiskodlingsanläggning (odlingskasse). Den som använder ett fiskeredskap ska sätta ut och vittja redskapet själv. Något ställföreträdande fiske för en annan person är därför inte tillåtet.

Så mäter du minimimått

För fisk mäter du avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets. Fisk som fångats under fredningstid eller som inte håller minimimått måste omedelbart släppas tillbaka i vattnet. För hummer och kräfta mäter du avståndet från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (carapaxlängd).

 • Lax 45 centimeter
 • Öring 45 centimeter
 • Torsk 30 centimeter
 • Sill 18 centimeter
 • Vitling 23 centimeter
 • Rödspätta 27 centimeter
 • Skrubbskädda 20 centimeter
 • Piggvar 30 centimeter
 • Äkta tunga 24 centimeter
 • Sandskädda 23 centimeter
 • Hummer 9 cm (carapaxlängd)
 • Havskräfta 3,2 cm (carapaxlängd)

För vitling, rödspätta, skrubbskädda, piggvar, äkta tunga, sandskädda gäller minimimått för alla tillåtna redskap utom handredskap. Vi rekommenderar ändå att ta hänsyn till gällande minimimått även om du fiskar med handredskap.


Foto på en hand som håller i en hummer

Hummer där minimimåttet 90 mm är illustrerat. Foto: Lars Molander

Tider då du inte får fiska

Fiske efter lax och öring är förbjudet inom kustvattenområdet från och med 1 oktober till och med 31 mars. Utanför kustvattenområdet är det förbjudet under hela året.

Från den 1 januari till och med 31 mars är fiske efter torsk, bleka och kolja förbjudet innanför trålgränsen. Förbudet gäller både handredskap och rörliga redskap. Det är förbjudet att fiska hälleflundra från den 20 december till och med 31 mars.

Nätfiske på grundområdena

Vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort kallas grundområden. Inom grundområden är fiske med nät förbjudet under tiden från och med 1 oktober till och med den 30 april. Under tiden 1 maj till och med den 30 september får nät i dessa områden endast stå ute från klockan 16.00 till klockan 10.00 efterföljande dag.

Inom grundområden får inte heller nät med annan maskstorlek än 120 millimeters diagonallängd användas (FIFS 2004:36). De maskstorlekar för nät etcetera som anges i bestämmelserna
avser en sträckt maska (diagonallängd).

Maskstorlekar vid nätfiske, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Illustration över maskstorlek

Diagonalmaskorna sträcks, därefter mäts avståndet mellan knutarna i sträckt tillstånd.

Fiske efter lax och öring

Inom vattenområde med större djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske efter lax med nät förbjudet. Vid fiske med handredskap får varje fiskare (per dygn) behålla högst två fiskar av den sammanlagda fångsten av lax och öring.

Fiske efter hummer

Hummer får endast fiskas med hummertina. Fiske efter hummer är förbjudet under tiden från och med den 1 december till och med första måndagen efter den 20 september klockan 07.00. Hummer får under tiden från och med den 10 maj till den första måndagen efter den 20 september klockan 7.00 inte hållas i någon form av sumpningsanordning. Hummer med yttre rom får inte fångas. Inom kustvattenområdet är fiske med nät, ryssjor och tinor förbjudet från och med den 15 september till 07.00 första måndagen efter 20 september från gränsen mot Norge till norra udden av ön S. Horta utanför Klosterfjordens mynning (57o 12,65 N, 12o 06,72 O). Fiske med tinor efter havskräfta på större djup än 30 meter är dock undantaget.

En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. När hummer hålls i sump skall sumpen vara märkt med användarens namn och adress eller namn och telefonnummer eller av Länsstyrelsen för fiskeredskap särskilt tillhandahållet registreringsnummer eller vid yrkesmässigt fiske med fiskefartygets distriktsbeteckning eller yrkesfiske-licensnummer.

Fritidsfiske efter hummer

Vid fritidsfiske efter hummer får du använda högst sex hummertinor. Dessa redskap räknas inte in i de sex redskap per person som generellt är tillåtna. Du kan alltså använda sex hummertinor och ytterligare sex redskap, men dessa ytterligare redskap får inte vara extra hummertinor.

Brott mot fiskeregler

Brott mot regler och bestämmelser för fiske faller under allmänt åtal och kan ge böter eller fängelse. Fiskeredskap kan beslagtas och förverkas (utrustningen tillfaller då staten eller förstörs). Kustbevakning, polis och fisketillsynspersoner bevakar att bestämmelserna efterlevs.

Förbud att sälja fångst

Det är förbjudet för fritidsfiskare att sälja sin fångst.

Råd till dig som fiskar

 • Ta aldrig upp mer fisk än vad du och din familj kan äta.
 • Avliva omedelbart fångad fisk som du ska behålla.
 • Släpp varsamt tillbaka den fisk du inte kan eller vill behålla, hantera den inte med torra händer, då detta skadar fiskens slemskikt. Om det är möjligt undvik helt att ta upp den ur vattnet för avkrokning.
 • Lämna alltid fiskeplatsen i det skick du vill finna den!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss