Regler kring redskap

Det finns begränsningar kring vilka redskap du som fiskar får använda vid kusten i Halland. Det finns även redskap som är förbjudna.

Redskapsbegränsningar för fritidsfisket

Förutom handredskap är följande rörliga redskap tillåtna vid kusten i Halland

  • högst sex nät, med en sammanlagd läng på max 180 meter.
  • högst sex långrevar med högst 100 krokar per rev.
  • högst sex ryssjor, burar eller liknande redskap.
  • högst sex hummertinor.

Antalet redskap gäller per person som aktivt deltar i fisket. Vid fiske med nät, långrev, ryssjor och burar får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. För att få använda fler redskap krävs yrkesfiskelicens (SFS 1994:1716).

Vid fritidsfiske efter hummer får du använda högst sex hummertinor. Dessa redskap räknas inte in i de sex redskap per person som generellt är tillåtna. Du kan alltså använda sex hummertinor och ytterligare sex redskap, men dessa ytterligare redskap får inte vara extra hummertinor.

Förbjudna fiskeredskap och fiskemetoder

Fiske är förbjudet med gift, sprängämnen eller andra bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström, skjutvapen (gäller även harpungevär) eller sådana redskap som fisken kan spetsas med. Det är dock tillåtet att bärga redan fångad fisk med en huggkrok.

Hummer och krabba får inte fångas vid dykning. Att fiska efter lax och öring med drivnät och förankrade flytgarn är förbjudet. Det är även förbjudet att fiska med krokredskap i avsikt att hugga eller rycka fast kroken eller krokarna utvändigt på fisken. Krokredskap som särskilt anpassats för ryckfiske får inte heller användas. Det är enligt djurskyddslagen förbjudet att använda levande fisk som agn.

Märkning av fiskeredskap

Alla fiskeredskap som sätts ut i havet ska vara märkta. Märkningen ska ske enligt föreskrifter som meddelas av Havs- och vattenmyndigheten. Vid yrkesmässigt fiske ska redskapen vara märkta med fiskefartygets distriktsbeteckning eller yrkesfiskelicensnummer.

Vid fritidsfiske ska fiskekulan/cylindern vara märkt med fullständigt för- och efternamn och adress eller fullständigt för- och efternamn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som tillhandahålls av Länsstyrelsen. Den som bedriver fritidsfiske ska även märka fiskekulan/cylindern med stora bokstaven F. Godkända utmärkningar är en röd, orange, gul eller vit fiskekula eller cylinder. Man kan också välja att i stället använda vakare men då får den inte vara röd eller grön. Fritidsfiskare ska dessutom märka redskapen med F framför namnet, yrkesfiskare med Y samt de som fiskar med enskild fiskerätt med ER.

Märkning av redskap, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Fiske med ryssjor

Vid fiske ska ryssjor vara försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 75 millimeter placerade på vardera sida av struten i varje fiskhus. Det är förbjudet att samtidigt fiska med fler än sex ryssjor (tolv strutar). Redskap ska under tillåten tid vittjas minst en gång vart tredje dygn. Vid vittjningen ska undermålig fisk hanteras på sådant sätt att den kan återutsättas levande.

Fiske med burar (tinor)

Bur (tina) får användas vid fiske på vattendjup grundare än 30 meter endast om den är försedd med minst en cirkulär flyktöppning med en minsta diameter om 75 millimeter placerad i nedre kanten av varje rums yttervägg. Detta gäller inte för hummertinor eller burar för fångst av snäckor. Fiske med burar efter snäckor får endast ske efter tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss