Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela landet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, regeringen Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Gotlands mat- och livsmedelsnäringar

Mat och livsmedel är viktiga områden för Gotland ur flera perspektiv, inte minst för att ett stort antal personer är sysselsatta med att producera råvaror, förädla produkter, sälja produkter och tjänster och erbjuda måltidsupplevelser. Livsmedelsproduktionen medför också arbete i andra branscher, exempelvis service och försäljning av insatsvaror.

Mat och livsmedel är ett så kallat styrkeområde som är särskilt utpekat för den regionala tillväxten. Besöksnäringen är det andra området.

Gotlands regionala mat- och livsmedelsstrategi har tagits fram i samverkan mellan näringsliv, organisationer och myndigheter. Strategin utgör den gemensamma vägen för att stärka Gotland som matdestination.

Gotlands mat- och livsmedelsnäringar bidrar genom satsningar som gynnar utvecklingen på Gotland, till den nationella utvecklingen och därmed till att uppnå målen i den den nationella livsmedelsstrategin.

Det formella ansvaret för förvaltningen av strategin har Region Gotland tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss